شهردار آنلاین در گزارشی نوشت: هفته گذشته شهردار تهران در اولین دور انتصابان خود در احکام جداگانه‌ای محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد.


اما این افراد فارغ از تجربیات متعددی که در حوزه کاری خود دارند متاسفانه بازنشسته نیز بودند. از آنجا که یکی از شعارهای مهم جریان اصلاح طلبی در دوره جدید چه در شهرداری و چه در دولت چوانگرایی و بهره‌برداری از ظرفیت جوانان بود این انتصابات خلاف وعده‌های مورد انتظار طرفداران این جریان صئرت گرفت.
در همین راستا محمد علیخانی در جلسه هفته گذشته شورای شهر از این انتصابات لب به انتقاد گشود و گفت: امیدواریم شهردار تهران در به‌کارگیری نیروهای جدید و انتصابات آن قانون را رعایت کند و قبل از انتصاب معاونین شورا را در جریان بگذارد.
وی تصریح کرد: بحث قانون‌مداری یکی از وعده‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبان است که بر این مدار حرکت می‌کنند.
علیخانی گفت: طبق قانون مصوبه سال 95 به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ممنوع است و متاسفانه شاهد هستیم 3 نفر از معاونین جدید شهردار تهران بازنشسته هستند.
وی افزود: البته در برخی از مواقع استثنائاتی هست که این موضوع به معاونین شهردار مربوط نمی‌شود.
ابراهیم امینی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم تهران، در گفت و گو با شهردار آنلاین درباره منع قانونی انتخاب معاونان بازنشسته در شهرداری تهران گفت: "درست است که قانون ماده ای برای منع به کارگیری بازنشستگان دارد، اما طبق تبصره استثناء هم وجود دارد. "
وی ادامه داد: "استثنائات این قانون مربوط به انتخاب وزرا و معاونین است، که طبق آن به کارگیری بازنشستگان مشکل قانونی ندارد. "
عضو کمیسیون حقوقی با اشاره به مساوی بودن جایگاه شهردار تهران و وزرا اظهار کرد: "باتوجه به اینکه جایگاه شهردار تهران در سطح وزراست، و معاونین شهردار در سطح معاونین وزرا هستند این انتخاب جزء استثنائات محسوب می شود. "
قانون منع بکارگیری بازنشستگان
ماده 71 قانون خدمان کشوری مصوب سال 1386سمتهای مهم مدیریتی کشوری را مشخص کرده است قانون اشاره دارد که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز. د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز. هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
در لیست سمتهای مهم کشوری اساسا عنوان شهردار و یا شهردار تهران به هیچ وجه استثناء نشده است و معلوم نیست اضهارات ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر بر مبنای کدام قانون و تبصره گفته شده است. البته در ذیل ماده 71 قانون خدمات کشوری تبصره‌ای وجود دارد که اجازه تعیین شعلهای همتراز کشوری را به هیات دولت داده است.
تبصره یک ماده 71 اشاره داد که نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
در نتیجه اگر قرار بر این باشد که شهردار یا معاونین شهردار جزء استثنائات قانون باشند باید با مصوبه هیات دولت این همطرازی رخ دهد و بعد از این مصوبه امکان انتصاب این افراد مقدور خواهد بود.
البته در سال 1379 و همزمان با دولت اول اصلاحات همترازی سمت شهردار تهران با مقامات موضوع بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شده است. ‌این قانون که به امضای مرحوم حبیبی معاون اول وقت ابلاغ شده است اشاره دارد که : ‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379. 2. 7 بنا به پیشنهاد شماره 11. 5015 مورخ 1379. 2. 4 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره(3) ماده (30) قانون استخدام کشوری - مصوب -1345 و در اجرای ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب-1370 تصویب نمود ‌شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ (وزراء) پرداخت کارکنان دولت - مصوب -1370 محسوب می‌شود. اما در سال 1386 همه قوانین ماقبل از قانون خدمات کشوری طبق ماده 127 لغو شده است.
ماده 127 اشاره دارد که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
و از آنجا که سمت شهردار تهران و معاونین وی در قانون خدمات کشوری جزء استثنائات قرار نگرفته‌‌اند لذا قانون مصوب سال 1379 نیز ملغی شده محسوب می‌گردد و در صورت اصرار شورا به استفاده از شهردار و معاونین بازنشسته نیاز به مصوبه دولت دارد.
با این حال و باز به استناد هرچند غیر موجه برای استفاده از مصوبه سال 1379 هیات دولت باز هم معاونین شهردار به هیچ وجه و در هیچ قانون و یا مصوبه هیات وزیرانی مورد استثناء قرار نگرفته‌اند و اضهارات ابراهیم امینی که البته خود حقوقدان نیز هست اساسا مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر با وجود همه مستندات ذکر شده اینکه اعضاء شورا مصرانه و مدافعانه نسبت به بکارگیری بازنشستگان تلاش دارند و وجود این همه جوان متخصص را برنمی‌تابند و برای یارای شهردار تهران سینه سپر می‌کنند تاسف برانگیز است و هر منتقدی را یاد ضرب المثل در دیزی باز است . . . می‌اندازد چرا که به فرض نبود همه موانع قانونی حداقل توقع بود که جوانان و زنان در اولویتهای انتصابات شهردار تهران قرار گیرند.
البته محمد علی نجفی هجدهم مرداد ماه در زمان حضور در بین اعضای شورای شهر و ارایه برنامه خود با تاکید بر اینکه به نفع زنان و جوانان در انتصاب مدیران شهری آینده تبعیض مثبت قائل خواهد شد رای اعضاء شورای شهر را جذب کرد. *
حال اینکه تعدادی از اعضاء شورای شهر جزء توجیه کنندگان انتصابات او هستند و تعدادی نیز با فرا فکنی مدعی این هستند که او در انتصابات با شورا هماهنگ نیست و خود باید پاسخگو باشد را نمی‌توان پذیرفت چرا که وظیفه ذاتی اعضاء شورا نظارت بر شهردار تهران است و اگر او طبق وعده‌ها عمل کرده است حمایت کنند و در عیر اینصورت وظیفه مطالبه و نظارت دارند. منبع:شهردار آنلاینهفته گذشته شهردار تهران در اولین دور انتصابان خود در احکام جداگانه‌ای محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد.
اما این افراد فارغ از تجربیات متعددی که در حوزه کاری خود دارند متاسفانه بازنشسته نیز بودند. از آنجا که یکی از شعارهای مهم جریان اصلاح طلبی در دوره جدید چه در شهرداری و چه در دولت جوانگرایی و بهره‌برداری از ظرفیت جوانان بود این انتصابات خلاف وعده‌های مورد انتظار طرفداران این جریان صورت گرفت.
در همین راستا محمد علیخانی در جلسه هفته گذشته شورای شهر از این انتصابات لب به انتقاد گشود و گفت: امیدواریم شهردار تهران در به‌کارگیری نیروهای جدید و انتصابات آن قانون را رعایت کند و قبل از انتصاب معاونین شورا را در جریان بگذارد.
وی تصریح کرد: بحث قانون‌مداری یکی از وعده‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبان است که بر این مدار حرکت می‌کنند.
علیخانی گفت: طبق قانون مصوبه سال 95 به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ممنوع است و متاسفانه شاهد هستیم 3 نفر از معاونین جدید شهردار تهران بازنشسته هستند.
وی افزود: البته در برخی از مواقع استثنائاتی هست که این موضوع به معاونین شهردار مربوط نمی‌شود.
ابراهیم امینی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم تهران، در گفت و گو با شهردار آنلاین درباره منع قانونی انتخاب معاونان بازنشسته در شهرداری تهران گفت: "درست است که قانون ماده ای برای منع به کارگیری بازنشستگان دارد، اما طبق تبصره استثناء هم وجود دارد. "
وی ادامه داد: "استثنائات این قانون مربوط به انتخاب وزرا و معاونین است، که طبق آن به کارگیری بازنشستگان مشکل قانونی ندارد. "
عضو کمیسیون حقوقی با اشاره به مساوی بودن جایگاه شهردار تهران و وزرا اظهار کرد: "باتوجه به اینکه جایگاه شهردار تهران در سطح وزراست، و معاونین شهردار در سطح معاونین وزرا هستند این انتخاب جزء استثنائات محسوب می شود. "
قانون منع بکارگیری بازنشستگان
ماده 71 قانون خدمان کشوری مصوب سال 1386سمتهای مهم مدیریتی کشوری را مشخص کرده است قانون اشاره دارد که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز. د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز. هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
در لیست سمتهای مهم کشوری اساسا عنوان شهردار و یا شهردار تهران به هیچ وجه استثناء نشده است و معلوم نیست اضهارات ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر بر مبنای کدام قانون و تبصره گفته شده است. البته در ذیل ماده 71 قانون خدمات کشوری تبصره‌ای وجود دارد که اجازه تعیین شعلهای همتراز کشوری را به هیات دولت داده است.
تبصره یک ماده 71 اشاره داد که نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
در نتیجه اگر قرار بر این باشد که شهردار یا معاونین شهردار جزء استثنائات قانون باشند باید با مصوبه هیات دولت این همطرازی رخ دهد و بعد از این مصوبه امکان انتصاب این افراد مقدور خواهد بود.
البته در سال 1379 و همزمان با دولت اول اصلاحات همترازی سمت شهردار تهران با مقامات موضوع بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شده است. ‌این قانون که به امضای مرحوم حبیبی معاون اول وقت ابلاغ شده است اشاره دارد که : ‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379. 2. 7 بنا به پیشنهاد شماره 11. 5015 مورخ 1379. 2. 4 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره(3) ماده (30) قانون استخدام کشوری - مصوب -1345 و در اجرای ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب-1370 تصویب نمود ‌شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ (وزراء) پرداخت کارکنان دولت - مصوب -1370 محسوب می‌شود.
اما در سال 1386 همه قوانین ماقبل از قانون خدمات کشوری طبق ماده 127 لغو شده است.
ماده 127 اشاره دارد که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
و از آنجا که سمت شهردار تهران و معاونین وی در قانون خدمات کشوری جزء استثنائات قرار نگرفته‌‌اند لذا قانون مصوب سال 1379 نیز ملغی شده محسوب می‌گردد و در صورت اصرار شورا به استفاده از شهردار و معاونین بازنشسته نیاز به مصوبه دولت دارد.
با این حال و باز به استناد هرچند غیر موجه برای استفاده از مصوبه سال 1379 هیات دولت باز هم معاونین شهردار به هیچ وجه و در هیچ قانون و یا مصوبه هیات وزیرانی مورد استثناء قرار نگرفته‌اند و اظهارات ابراهیم امینی که البته خود حقوقدان نیز هست اساسا مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر با وجود همه مستندات ذکر شده اینکه اعضاء شورا مصرانه و مدافعانه نسبت به بکارگیری بازنشستگان تلاش دارند و وجود این همه جوان متخصص را برنمی‌تابند و برای یارای شهردار تهران سینه سپر می‌کنند تاسف برانگیز است و هر منتقدی را یاد ضرب المثل در دیزی باز است . . . می‌اندازد چرا که به فرض نبود همه موانع قانونی حداقل توقع بود که جوانان و زنان در اولویتهای انتصابات شهردار تهران قرار گیرند.
البته محمد علی نجفی هجدهم مرداد ماه در زمان حضور در بین اعضای شورای شهر و ارایه برنامه خود با تاکید بر اینکه به نفع زنان و جوانان در انتصاب مدیران شهری آینده تبعیض مثبت قائل خواهد شد رای اعضاء شورای شهر را جذب کرد. *
حال اینکه تعدادی از اعضاء شورای شهر جزء توجیه کنندگان انتصابات او هستند و تعدادی نیز با فرا فکنی مدعی این هستند که او در انتصابات با شورا هماهنگ نیست و خود باید پاسخگو باشد را نمی‌توان پذیرفت چرا که وظیفه ذاتی اعضاء شورا نظارت بر شهردار تهران است و اگر او طبق وعده‌ها عمل کرده است حمایت کنند و در عیر اینصورت وظیفه مطالبه و نظارت دارند.
* http://www. drnajafi. ir/page/375

کلیدواژه: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت | کارگیری بازنشستگان | بکارگیری بازنشستگان | جایگاه شهردار تهران | مجلس شورای اسلامی | کارکنان دولت مصوب | عضو کمیسیون حقوقی | قانون خدمات کشوری | معاونین بازنشسته | عنوان معاون | مقامات موضوع بند | سمت شهردار تهران | اعضاء شورای شهر | شهردار تهران | شهردار تهران | معاونین شهردار | شهردار تهران | ابراهیم امینی | شهرداری تهران | جزء استثنائات | معاونین وزرا | قانونی ندارد | ماده 71 قانون | هیات دولت | محسوب می شود | هیات وزیران | قرار نگرفته | قانون مصوب | مصوبه هیات | رئیس جمهور | اعضاء شورا | سمتهای مهم | هیچ وجه | مصوبه سال | رئیس مجلس | خواهد بود | معاون اول | مورخ 1379 2 | مصوب سال | ب معاون | وعده ها | ماده 127 | سال 1386 | سال 1379

منبع: رویداد24

منبع این خبر، وبسایت www.rouydad24.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۳۲۰۶۵ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

در همین زمینه

 • در جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با معاونین وزارت نیرو چه گذشت
 • به گزارش ایسکانیوز «محمد دهقان» در خصوص جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با معاونین وزارت نیرو و مسئولان آبفا استان خراسان‌رضوی که روز گذشته (یکشنبه 96.07.02) در دفتر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ضمن تشکر از زحمات وزارت نیرو و شرکت آبفا، نمایندگان استان دغدغه‌های خود را در خصوص کمبود آب در شهرها و روستاها، عدم اجرای پروژه‌های فاضلاب و بخصوص حل مشکلات و چالش‌های موجود بین شرکت آب منطقه‌ای و مردم است که باعث ایجاد نقاط اصطکاک زیادی بین مردم با این شرکت شده است را بیان کردند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که نمایندگان در خصوص زحماتی که برای تامین آب و احداث سدهای مورد نیاز توسط شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان تشکر خود را به ایشان ابلاغ کردند گفت: راجع به رفتار این شرکت با مردم خصوصاً در خصوص بستن چاه‌های سطحی که به نوعی بحران در برخی مناطق ایجاد کرده و بدون توجه به خواست مردم، نیاز مناطق و بدون استفاده از مشارکت خود مردم اقداماتی را انجام داده‌اند در این جلسه گفتگو شد و بیان شد که این روش شرکت آب منطقه‌ای هیچ نتیجه‌ای قابل توجهی برای تأمین آب در برنخواهد داشت. این نماینده مجلس ادامه داد: مهم‌ترین تأکید ما بر مدیریت اجتماعی توسط شرکت آب منطقه‌ای و ایجاد هماهنگی لازم با نمایندگان، مسئولان محلی و فرمانداران و استفاده از مشارکت مردم در حل مسائل مربوط به بحران آب بود. دهقان با اشاره به این‌که شرکت آب منطقه‌ای با استفاده از ماجراجویی‌ها و برخی زمینه‌ها و فرصت‌هایی که در دادگستری هم ایجاد شده چاه‌های سطحی چند متری را هم پر کرده است تصریح کرد: وقتی بدون مشارکت مردم، حمایت مسئولان محلی چاه های سه متری را پر می کنید طبیعتاً نتیجه ای نخواهد داد. چرا که مردم نمی توانند شاهد خشک شدن...
 • روباتی که سرآشپزها را بازنشسته می کند
 • به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ کارشناسان اعلام کرده اند روبات هوشمند فلیپی (Flippy) که بازویی روباتیک دارد یکی از بهترین سرآشپز‌ها برای تهیه همبرگر در رستوانی در کالیفرنیای آمریکا است.این روبات دارای بازویی با ۶ محور برای حرکت در زاویه‌های مختلف است و با استفاده از سیستم هوش مصنوعی AI می‌تواند در زمان مناسب همبرگر‌های سرخ شده را برگرداند و حتی آن‌ها را برای سرو نهایی به مشتری آماده کند. فلیپی همچنین دارای حسگر‌هایی است که می‌تواند بر کارسایر اعضای کادر آشپزخانه نظارت کند و درصورتی که آن‌ها به اشتباه همبرگر را آماده کنند یا خوراکی هایی، چون پنیر یا کاهو را به اشتباه اضافه کنند به سرعت تذکر لازم را می‌دهد.رستوران زنجیره‌ای کالی برگر (CaliBurger) ابتدا درماه مارس سال جاری استفاده ازاین روبات سرآشپز را به صورت آزمایشی در یکی از شعبه‌های خود آغاز کرد و اکنون اعلام کرده است که استفاده از روبات فلیپی یک موفقیت در زمینه آشپزی است. از دیگر قابلیت‌های روبات فلیپی امکان تشخیص نوع گوشت و زمان مورد نیازبرای پخته و کبابی کردن آن است، طراحان سازنده این روبات اعلام کرده اند فلیپی درآینده جای نیرو‌های انسانی در رستوران و فست فود‌ها دردنیا را می‌گیرد و به رقیبی جدی برای آن‌ها تبدیل می‌شود. قیمت این روبات حدود چهل وپنج هزار دلار است و به گفته صاحبان رستوران وجود آن سبب جذب مشتری شده است، زیرا مردم با یک شیوه جدید تهیه غذا مواجه می‌شوند که با شیوه‌های سنتی تفاوت چشمگیری دارد.انتهای پیام/
 • قفل مجلس بر به کارگیری مجدد مقامات بازنشسته
 • عضو کمیسیون قضایی می‌گوید استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان محدودیت بیشتری برای ورود مجدد مقامات بازنشسته به دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرد. به گزارش مشرق، محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص تصویب استفساریه ای در مورد قانون ممنوعیت به کارگیری مجدد بازنشستگان گفت:بر خلاف آنچه که در رسانه ها منتشر شده است، این مصوبه محدودیت زیادی برای به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مقامات دولتی بازنشسته در صورتی می توانند مجددا در دولت به کارگیری شوند که در پست مقامات به وجود آنها نیاز باشد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، گذشته ی این بازنشستگان مورد توجه نیست بلکه بازنشستگانی که قبلا بازنشسته شدند فقط می توانند به عنوان وزیر و معاون وزیر و استاندار و معاون رئیس جمهور انتخاب شوند و این محدودیت زیادی برای بکارگیری بازنشستگان ایجاد می کند.به عنوان مثال اگر ما ده هزار مقام داشته باشیم که در گذشته بازنشسته شدند طبق آنچه که از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پیش از این غالبا برداشت می شد همه ی این ده هزار نفر چه در پست مقامات سیاسی و چه در هر منصب های پایین تر قابل به کارگیری بودند ، اما در صورت تایید نهایی استفساریه مجلس، فقط حدود دویست پست سیاسی وجود دارد که بازنشستگان می توانند در آن ها به کار گیری شوند. وی تاکید کرد: بنابراین نه نتها در این استفساریه راهی برای بکارگیری بازنشستگان بازنشد، بلکه برعکس کاملا بکارگیری بازنشستگان محدود به پست های سیاسی شد که برای این مقامات در نظر گرفته می شود نه صرف اینکه این افراد قبلا از مقامات بوده اند. این حقوق دان مجلس با بیان اینکه پیش از تصویب این استفساریه همه...
 • بازگشت دروازه بان بازنشسته به لیست بایرن
 • تام اشتارکه، دروازه بانی که در تابستان از فوتبال بازنشسته بود برای جانشینی مانوئل نویر مصدوم به لیست بایرن مونیخ برای لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۱۸-۲۰۱۷ اضافه شد. به گزارش مشرق، دروازه بان ۳۶ ساله هر چند که در پایان فصل قبل رسما اعلام بازنشستگی کرده بود، در اردوی پیش فصل مونیخی ها حضور داشت و با توجه به مصدومیت نویر در برخی از بازیهای باواریایی ها در تور آسیایی حضور پیدا کرد. بر اساس قوانین یوفا، برای بازیهای مرحله گروهی امکان حذف یا اضافه اسم دروازه بان ها به لیست وجود دارد. بدین ترتیب بایرن تصمیم گرفت اشتارکه را در کنار اولرایش و فروشتل در لیست بازی با پی اس جی در لیگ قهرمانان قرار بدهد. اشتارکه در پنج فصل حضور روی نیمکت بایرن فقط ده بازی به عنوان یار ذخیره نویر انجام داد. این بازیکن پس از اعلام بازنشستگی اختصاصی تمرین می کرد اما با مصدومیت نویر به ترکیب بایرن برگشت. منبع: وب سایت برنامه نود ارسال به تلگرام
 • قفل مجلس بر به کارگیری مجدد مقامات بازنشسته در دولت
 • عضو کمیسیون قضایی مجلس، استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی را اقدامی در ایجاد محدودیت بیشتر برای ورود مجدد مقامات بازنشسته به دستگاه‌های اجرایی خواند. محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصویب استفساریه ای در مورد قانون ممنوعیت به کارگیری مجدد بازنشستگان گفت:بر خلاف آنچه که در رسانه ها منتشر شده است، این مصوبه محدودیت زیادی برای به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مقامات دولتی بازنشسته در صورتی می توانند مجددا در دولت به کارگیری شوند که در پست مقامات به وجود آن ها نیاز باشد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، گذشته ی این بازنشستگان مورد توجه نیست بلکه بازنشستگانی که قبلا بازنشسته شدند فقط می توانند به عنوان وزیر و معاون وزیر و استاندار و معاون رئیس جمهور انتخاب شوند و این محدودیت زیادی برای بکارگیری بازنشستگان ایجاد می کند.به عنوان مثال اگر ما ده هزار مقام داشته باشیم که در گذشته بازنشسته شدند طبق آنچه که از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پیش از این غالبا برداشت می شد همه ی این ده هزار نفر چه در پست مقامات سیاسی و چه در هر منصب های پایین تر قابل به کارگیری بودند ، اما در صورت تایید نهایی استفساریه مجلس، فقط حدود دویست پست سیاسی وجود دارد که بازنشستگان می توانند در آن ها به کار گیری شوند. وی تاکید کرد: بنابراین نه نتها در این استفساریه راهی برای بکارگیری بازنشستگان بازنشد، بلکه برعکس کاملا بکارگیری بازنشستگان محدود به پست های سیاسی شد که برای این مقامات در نظر گرفته می شود نه صرف اینکه این افراد قبلا از مقامات بوده اند. این حقوق دان مجلس با بیان اینکه پیش از تصویب این استفساریه...
 • از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به را آهن تا شورا در ۶ ضلعی انتخاب شهردار
 • به گزارش خبرنگارگروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازهمدان؛ تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز استان‌ همدان را مشاهده کنید. انتهای پیام/غ روزنامه های همدان
 • شورا اختیاری در خصوص نظارت بر انتصابات شهردار ندارد
 • نایب رئیس شورای دوم و سوم شهر تهران گفت: در حال حاضر اختیارات شورا در آن سطح نیست که بتواند شهردار را برای انتصاباتش نظارت و یا بازخواست کند. حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که چرا معیارهای مشخصی برای انتخاب مدیران در شهرداری تهران وجود ندارد گفت:انتخاب مدیران در شهرداری معمولا بر اساس نگاه شخصی و فردی و یا حزبی است. معمولا شخص شهردار بر اساس آشنایی و نگاهی که وجود دارد افراد را مشخص می کند و معمولا شاخصی در این رابطه طی سالهای گذشته وجود نداشته است، برای همین است که می بینیم یک مدیر از یک معاونت تخصصیبه معاونت دیگری می رودیا شهرداری از منطقه ای جنوبی شهردار منطقه ای در شمال شهر می شود، بدون آنکه معیار و شاخصی در این انتخاب ها وجود داشته باشد و معمولا شهردار اختیارات تام در خصوص انتخاب ها دارد. وی ادامه داد: یکسری مسائل در قوانین و مدیریت اجرایی وجود دارد که در هیچ جایی سابقه چنین کارهایی وجود ندارد، موضوع دیگر امور استخدامی کشور است که باید مسئول نظم دهی به چنین قوانینی باشد و بر انتخاب ها و شرایط انتصابات نظارت کند که متاسفانه چندین سال است که سازمان امور استخدامی کشور از بین رفته بود و به تازگی در حال احیا شدن است. بیادی با بیان این که تفکر حاکم بر مدیریت کشور و مدیریت شهری، تفکری جزیره ای آن هم بدون پارامترها و قوانین مربوط به این نوع مدیریت است که برای خود قاعده ای دارد، گفت: در مدیریت جزیره ای هر فردی برای خودش یک قانون ابداع می کند، در صورتی که در کشور قانون وجود دارد و به اعتقاد من بهترین قوانین را داریم، اما متناسب با اقتدار و امنیت و منابع طبیعی و سرمایه های عظیم نیروی انسانی کشور نیست. باید سطح قوانین بالاتر...
 • پاسخ رئیس شورای شهر تهران به انتقادها درباره خرید لب تاپ و خودرو برای اعضای شورا
 • دریافت 10 MB پاسخ رئیس شورای شهر تهران به انتقادها درباره خرید لب تاپ و خودرو برای اعضای شورا پاسخ داد.
 • ادای احترام شهردار منتخب تبریز به مقام شامخ شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم
 • به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، ایرج شهین‌باهر، در حاشیه این مراسم، با اشاره به این‌که تداوم راه شهیدان انقلاب اسلامی، در گرو تلاش و خدمت است، گفت: آرامش و امنیت امروز، ریشه در ایثار جوانانی دارد که جان خود را بی‌هیچ‌چشمداشت فدای باورهای راستین و تمامیت ارضی کشور کردند. وی اضافه کرد: در مقابل این ایثار، باید خدمت و تلاش بی‌وقفه را سر لوحه کارمان قرار داده و هر لحظه، روح این عزیزان را ناظر بر رفتار و کردار خود بدانیم. شهین‌باهر، همچنین بر مزار شهدای مدافع حرم نیز حضور یافته و با قرائت فاتحه و نثار گل، به جانفشانی و رشادت این عزیزان ادای احترام کرد. وی همچنین در سازمان آرامستان‌ها حضور یافته و با تنی چند از ایثارگران و پدران بزرگوار شهید دیدار کرد.
 • رئیس سازمان نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس:زنان هدایتگر رزمندگان دفاع مقدس در مسیر پیروزی بودند
 • به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مریم مجتهدزاده، صبح امروز در مراسم گرامیداشت مادران و همسران شهدای عملیات رمضان که در حسینیه نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بانوان در دوران دفاع مقدس با الگوگیری از حضرت زینب (س) پا به پای مردان حماسه‌ای ماندگار خلق کرده وجهانیان را در بهت و حیرتی عجیب فرو بردند. وی با اشاره به خصوصیات بانوان انقلابی که نسبت به سرنوشت کشور احساس تکلیف می‌کنند، افزود: در حالی که تعریف از زن در کشورهای غربی به عنصری که در حاشیه قرار گرفته و در خدمت سرمایه‌داری جدید است، محدود شده است؛ بانوان ایرانی در طول دوران دفاع مقدس الگوی جدیدی از صبر و جهاد و فداکاری را به جهانیان ارائه کردند و با مهر و محبت مثال زدنی، روحیه جهاد و شجاعت را دربین رزمندگان اسلام پدید آوردند. رئیس سازمان نشر ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس با اشاره به اینکه اگر چنین زنان و خواهرانی نبودند، انگیزه جهاد در دل‌ها خشک می‌شد، ادامه داد: بانوان در طول تاریخ دفاع مقدس سنگر خانواده را به خوبی حفظ کردند و قلم و بیان از وصف چنین زنان تاریخ‌سازی قاصر است. مجتهدزاده با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و معرفی بیشتر چنین بانوان فداکاری، بیان کرد: زنان ایرانی سرود مقاومت و دفاع از کشور را در درون خانواده‌های خود نواختند تا عزت و امنیت کشور را به عنوان یک ارزش در خانواده تبیین کنند. وی نقش زنان در شکل‌گیری دفاع مقدس را تعیین‌کننده دانست و توضیح داد: جوانان به دنبال یافتن الگوهای مناسب اخلاقی و انسانی هستند و با بازسازی و بازیابی شخصیتی و زندگینامه خانواده شهیدان، معارف و صفات اخلاقی خانواده‌های رزمندگان انقلاب اسلامی روشن خواهد شد. رئیس سازمان نشر ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس ادامه داد: زنان احیا‌کننده و حافظ انقلاب اسلامی بوده و به عنوان محرک پیدایش انقلاب و پیروزی در...
 • رئیس سابق کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل از برجام دفاع کرد
 • تایمز :رئیس سابق کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل از توافق هسته ای ایران دفاع کرد. به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صدا و سیما،روزنامه تایمز لندن نوشت رئیس سابق سازمان انرژی اتمی اسرائیل ضمن دفاع از توافق هسته ای ایران از نتانیاهو و ترامپ که برای لغو توافق هسته ای ایران ( برجام) تلاش می کنند،‌انتقاد کرد.پایگاه اینترنتی روزنامه تایمز لندن در گزارشی افزود ژنرال یوزی اِیلام(Uzi Eilam ) که به مدت یک دهه مدیر کل کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل بوده است، در مصاحبه با شبکه اسرائیلی والا گفت ، در حالی که شک ندارد ایران می خواسته سلاح هسته ای بسازد، توافق امضا شده در ژوئیه 2015 بهترین گزینه بوده است. یوزی ایلام از منتقدان صریح سیاست های دولت نتانیاهو در قبال ایران بوده است.
 • رئیس قوه قضاییه:دفاع مقدس الگویی برای پیروزی در همه میدان ها است
 • تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه، دفاع مقدس و مجاهدت ملت ایران در این دوران را بهترین الگو برای پیروزی در همه میدانها و جبهه های نبرد دانست و گفت: اگر فرهنگ جهادی دوران دفاع مقدس را در همه میدانها از جمله میدان اقتصاد و فرهنگ نهادینه کنیم در این ساحت‌ها هم پیروز خواهیم بود. به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع) و شیعیان ایشان، تصریح کرد: روایتی از پیامبر اکرم (ص) در کتب خاصه و عامه از طرق مختلف نقل شده است که برخی ناقدان اسناد روایات و حتی کسانی که به سخت گیری در نقد اسناد اینگونه روایات مشهورند نظیر ذَهَبی در میان اهل سنت، این روایت را صحیح دانسته اند. پیامبر فرموده‌اند: «حسین منی و انا من حسین. احب الله من احب حسینا» یعنی حسین از من است و من از حسین هستم. خداوند هرکسی که حسین را دوست بدارد، دوست خواهد داشت.**محبت اهل بیت (ع) موجب محبوبیت نزد خداوند می شودرئیس قوه قضاییه گفت: اینکه پیامبر (ص) در زمان کودکی امام حسین (ع) ایشان را در آغوش می گیرد و چنین کلامی را به زبان می آورد، نشان دهنده عظمت مقام ابا عبدالله است. بر مبنای روایت مذکور اگر کسی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دوست بدارد، محبوب خدا می شود. این نعمتی بس عظیم است که باید به دقت پیرامون آن تأمل کرد. در واقع محبوبیت نزد خدا کیمیایی است که در دست محبین اهل بیت(ع) بویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با ذکر روایات متعدد به تشریح آثار و فواید محبوبیت بندگان نزد خداوند متعال پرداخت و خاطرنشان کرد: در صفحه 236 ازجلد دوم کتاب کافی آمده است که «من احبه الله تبارک...
 • جودو کار شاهرودی نائب قهرمان رقابت های قرقیزستان شد
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، ناهید امیدی رئیس گروه هماهنگی امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان گفت : این دوره از رقابت‌ها تا هفتم مهر سال جاری در شهر «بیشکک» قرقیزستان و با حضور بانوان جودوکار از کشورهای مختلف ادامه دارد. وی افزود: دنیا آقایی جودکار شایسته شاهرودی و کاپیتان تیم ملی جودوی بانوان رده سنی بزرگسالان موفق به کسب مدال طلای این دوره از رقابتها شد. رئیس گروه هماهنگی امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان عنوان کرد: تیم ملی جودوی بانوان رده سنی بزرگسالان متشکل از دنیا آقایی، طاهره آذرپیوند، فاطمه برمکی و مهیا اکبری در رقابت‌های چندجانبه بین المللی قرقیزستان بودند. تورنمنت بین المللی قرقیزستان از 2 تا 7 مهرماه به میزبانی شهر بیشکک قرقیزستان و با حضور بانوان جودو کار کشورهای مختلف در حال برگزاری است. انتهای پیام / ه مدال نقره رقابت‌های قرقیزستان بر گردن جودو کار شاهرودی
 • نائب قهرمانی تیرانداز فارس در مسابقات جام جهانی
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ در چهارمین روز از جام جهانی تیراندازی معلولان جهان در کرواسی در تپانچه بادی ۱۰ متر ساره جوانمردی از فارس در مرحله مقدماتی با رکورد ۳۷۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و راهی دور پایانی شد. در این مرحله سمیرا ارم دیگر تیرانداز فارسی با ۳۷۶ امتیاز در جای دوم قرار گرفت و جواز حضور در دور پایانی را بدست آورد. ساره جوانمردی در مرحله فینال تپانچه بادی ۱۰ متر با ۲۳۶.۵ امتیاز پس از ورزشکاری از کشور ترکیه موفق به کسب نشان نقره شد. سمیرا ارم هم با ۱۲۸.۵ امتیاز عنوان هفتم را بدست آورد. رقابت‌های جام جهانی تیراندازی معلولین تا ۴ مهر ماه به میزبانی شهر اوسیک کرواسی ادامه خواهد داشت. انتهای پیام/ن مقام دوم تیرانداز فارسی در جام جهانی تیراندازی معلولان جهان
 • بانوی فارسی نائب قهرمان جام جهانی تیراندازی
 • ساره جوانمردی در جام جهانی تیراندازی معلولان جهان بر سکوی نائب قهرمانی ایستاد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: در چهارمین روز از جام جهانی تیراندازی معلولان جهان در کرواسی در تپانچه بادی ۱۰ متر ساره جوانمردی از فارس در مرحله مقدماتی با رکورد ۳۷۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و راهی دور پایانی شد.صلواتی افزود: در این مرحله سمیرا ارم دیگر تیرانداز فارسی با ۳۷۶ امتیاز در جای دوم قرار گرفت و جواز حضور در دور پایانی را بدست آورد.وی گفت: ساره جوانمردی در مرحله فینال تپانچه بادی ۱۰ متر با ۲۳۶. ۵ امتیاز پس از ورزشکاری از کشور ترکیه موفق به کسب نشان نقره شد. کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس افزود: سمیرا ارم دیگر تیرانداز فارسی هم در این مسابقات با ۱۲۸. ۵ امتیاز عنوان هفتم را بدست آورد.رقابت‌های جام جهانی تیراندازی معلولین تا چهار مهر به میزبانی شهر اوسیک کرواسی ادامه خواهد داشت.
 • نائب قهرمانی دونده همدانی در مسابقات پیشکسوتان آسیا
 • به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان آسیا در روگائو چین در حال برگزاری می باشد و تیم ملی دوومیدانی پیشکسوتان کشورمان با 16 ورزشکار زن و30 ورزشکار مرد در این رقابتها حاضر شده است. صبح امروز در مسابقات 5000 متر پیاده روی رده سنی 70 سال، شکرالله جعفری آورزمان دونده استان با ثبت زمان 33:19.91 دقیقه به مقام دوم دست یافت. انتهای پیام/ ش مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان آسیا
 • برخورد یک دستگاه پراید با پایه برق در آبادان
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ؛بامداد امروز یک دستگاه پراید در آبادان به دلیل سرعت‌بالا و خواب‌آلودگی راننده وارد میدان منطقه امیرآباد آبادان شده و با پایه برق وسط میدان برخورد می‌کند. در این حادثه علاوه بر سقوط پایه برق خودروی پراید نیز دچار آتش‌سوزی می‌شود که این آتش‌سوزی با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی آبادان مهار شد، همچنین سرنشینان این خودرو نیز برابر اعلام اورژانس نیز جان سالم به دربردند. انتهای پیام/د حادثه در آبادان
 • چرخ پایتخت صنعت ایران بر پایه مشکلات می چرخد
 • اراک-استان مرکزی-استان مرکزی چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور است که در تنوع تولیدات صنعتی در کشور رتبه نخست را دارد. بیشتر این صنایع در شهرستان اراک مستقر هستند که موجب شده است به این شهرستان لقب پایتخت صنعت ایران را بدهند قدس آنلاین-گروه استان ها: متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله سوء مدیریت، شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، واگذاری‌های غیراصولی،واردات محصولات مشابه خارجی و ... برخی از واحدهای تولیدی استان در سال‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند. در این میان مشکلات واحدهای تولیدی«آذراب» و «هپکو» اراک از سایر شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان بیشتر است و لذا تجمع کارگران شرکت هپکو اراک و همچنین شرکت آذر آب دیگر به سریال تکراری برای مسئولان مبدل شده است. بوسه بر دست کارگر تجمعات اعتراض‌آمیز کارگران که حتی تا مرز برخورد فیزیکی نیز پیش رفت موجب شد تا خانه کارگر استان مرکزی با صدور بیانه‌ای ضمن محکوم کردن اتفاقاتی که برای کارگران شرکت‌های آذرآب و هپکو اراک افتاد، این جریان را موجب شرمندگی بماند. متاسفانه تا کنون اراده و تصمیم برای رفع مشکلات وجود نداشته که این موضوع نگرانی کارگران را به همراه داشته استدر این بیانیه آمده است: واقعاً چگونه بر دستان کارگران بوسه می‌زنند؟! کارگر برای مطالبه حقوق حقه خود، مطالبات معوق ناشی از عدم دریافت چندین ماه حقوق که مسئولین به خواسته‌های آرام آن‌ها توجه نکرده و از روی ناچاری و شرمندگی خانواده اعتراضات خود را خیابانی می‌کنند، مسئولین بجای همیاری آن‌ها و دلجویی از آن‌ها دستور برخورد با آن‌ها را صادر می‌کنند و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و کارگر عزیز، بجای بردن نان به خانه، با بدن کبود به خانه می‌رود و لذا خانواده آن کارگر عزیز از خواستن خرجی زندگی، لوازم‌التحریر مدرسه قطعاً صرف‌نظر می‌کند. خانه کارگر استان مرکزی در این بیانیه نوشته است آن‌هایی که دستور حمله...
 • تعصبات سیاسی و جناحی به پایه های نظام آسیب وارد می کند
 • فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین گفت: تعصبات سیاسی و جناحی به پایه‌های نظام آسیب وارد می‌کند که باید به دور از این خط‌‌بندی‌ها از ارزش‌های انقلاب صیانت شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سردار محمد شاهرخی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین که در سالن جلسات سپاه استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در جامعه کنونی شاهد استفاده دشمن از ابزارهای قوی در عرصه جنگ نرم هستیم که مسئولان در این زمینه باید آگاه‌سازی کنند.وی بیان کرد: باید از ظرفیت‌های داخلی کشور در راستای تقویت روحیه معنوی و ارزش‌های نظام و انقلاب استفاده شود تا میزان اثرگذاری دشمنان در جامعه کاهش یابد.فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین تصریح کرد: کشور سرمایه‌ها و ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که باید به صورت بهینه استفاده شود.شاهرخی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نیروهای انقلابی عنوان کرد: ظرفیت بسیج رسانه استان قزوین باید به خوبی استفاده شود و جوانان خلاق و توانمند در جهت ترویج فرهنگ ایثار همکاری و تعامل داشته باشند.وی ادامه داد: ارزش‌های اساسی و محوری انقلاب باید در سطح جامعه و به ویژه جوانان تبیین شود و در این مسیر تقسیم‌بندی افراد به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان درست نیست و باید در زمینه حفظ نیروهای انقلابی تلاش شود.فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین تصریح کرد: متاسفانه یکی از نقاط ضعف رسانه‌های داخلی عدم معرفی درست مدافعان حرم بوده و در این زمینه ضعیف عمل کرده‌ایم که باید این اقدام اصلاح شود.وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید از انقلابیون مطالبه‌گری کنند، خاطرنشان کرد: تعصبات سیاسی و جناحی به پایه‌های نظام آسیب وارد می‌کند که باید به دور از این خط‌‌بندی‌ها از ارزش‌های انقلاب صیانت شود.انتهای پیام/ R41364/P1377/S6,63/CT11
 • امام جمعه بوشهر:زندگی شهید ابوتراب عاشوری بر پایه تقوی استوار بود
 • به گزارش ایرنا، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه شب در سی و نهمین سالگرد شهادت حجت الاسلام ابوتراب عاشوری افزود: شهید عاشوری لحظه ای در راه خدا توقف نکرد و اینکه می بینیم بعد از سالیان سال از او به این شکل تکریم می شود نشان از عزت اوست.وی افزود: تمامی عواملی که باعث عزت و به کمال رسیدن انسان می شود در شهید عاشوری وجود داشته است و به همین خاطر خداوند او را چنین محترم قرار داده است.صفایی بوشهری گفت: شهید عاشوری به خاطر ارادتی که به سید و سالار شهیدان داشت و ذاکر اهل بیت بود سالروز شهادتش نیز در سوم محرم قرار گرفت تا ارتباط معنوی وی با این ماه برقرار باقی بماند.امام جمعه بوشهر بیان کرد: شهید عاشوری شخصی با ایمان، علم، مجاهدت و دارای تقوی بود که علاوه بر داشتن این فضیلت ها آنها در بین مردم ترویج می داد. وی مجاهدت و شهادت در راه خدا را از عوامل عزت خواند و افزود: این عوامل به شخص، خانواده، ملت و دین آن شهید عزت می بخشد و به همین خاطر شهید عنصر عزت آفرینی است.شیخ ابوتراب عاشوری فرزند شیخ عباس متولد 1312 هجری شمسی در روستای حیدری از توابع شهرستان دشتی استان بوشهر است که 13 آذر 1357 شمسی به دست مأموران رژیم پهلوی در بوشهر ترور شد.وی تحصیلات حوزوی را در نجف و قم تا درجه اجتهاد ادامه داد و برای تبلیغات مذهبی به بوشهر آمد و در بوشهر مقدمات تأسیس مدرسه علمیه را فراهم کرد و به فعالیت علیه نظام شاهنشاهی پرداخت و در سال 1357 شمسی مورد تعرض و اذیت مأموران پهلوی قرار گرفت و سرانجام در همین سال به ضرب 6 گلوله عوامل طاغوت ترور شد.رژیم پهلوی اجازه نداد مراسم تشییع جنازه و کفن و دفن در بوشهر انجام شود و لذا پیکر وی به روستای (چغادک) در...
 • اولویت شورا و شهرداری تقویت خطوط حمل و نقل عمومی است
 • رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ریلی کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا می‌کند، گفت: برای احقاق این هدف شورا، شهرداری، دولت و مجلس باید تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صدر اعظم نوری، در پاسخ به این سوال که شهرداری به نوبه خود با شناور کردن ساعات کاری سعی در کنترل ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هوا دارد، شورای شهر چه پیشنهاداتی برای کاهش آلودگی ها دارد؟ گفت: آلودگی هوا مقوله ای جدی و یک معضل بزرگ محیط زیستی است که باید برای رفع آن در جهات مختلف برنامه ریزی کرد. وی افزود: اینطور نیست فکر کنیم این معضل یک شبه حل می شود یا با ابتکاراتی که صورت می‌گیرد به یک باره تحولات بزرگی ایجاد می‌شود. صدر اعظم نوری با اشاره به اینکه آلودگی هوا علل مختلفی دارد، تصریح کرد: یک ‌بخش آلودگی هوا به نوع وضعیت و توپوگرافی شهر، جریان باد و شرایط گرمایی شهر و عدم بارش کافی بازمی‌گردد که می‌تواند میزان آلودگی را به هر طریق تشدید کند، بخشی دیگر هم به فعل و انفعالات و فعالیت هایی که توسط مردم صورت می‌گیرد بازمی‌گردد که این آلودگی‌ یا به‌صورت منابع آلاینده ثابت بوده یا به شکل منابع آلاینده متحرک است. رییس کمیته سلامت شورای شهر خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوان آلودگی را کاهش داد تنها باید اقدامی با برنامه و طی یک بازه زمانی طولانی مدت انجام شود که به این طریق به تدریج همه ابعاد مسئله دیده شود، منابع انتشار آلودگی کاهش پیدا کرده و مهار شود تا متعاقب این امر بتواند در وضعیت هوا تاثیر بگذارد. وی در ادامه گفت: یعنی اگر ما بتوانیم منابع متحرک آلودگی هوا را کاهش دهیم یا منابع را به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که عمده منابع متحرک مانند خودروها و سوختی که در آنها استفاده می...
 • بررسی طرح ارتقای ایمنی ساختمان ها تهران در صحن شورا
 • طرح ارتقای ایمنی ساختمان های شهر تهران در دستور کار نهمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران فردا سه شنبه چهارم مهرماه سال ۹۶ به صورت علنی برگزار می شود. انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران برای عضویت در هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اجرای بند هـ تبصره یازدهم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده به خاور شهر، اجرای بند و تبصره یازدهم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده به خاور شهر ،اجرای بند هـ اصلاحی تبصره هفتم ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه مجوز انتقال صنوف و مزاحم و آلاینده شهر تهران به اراضی تالاب بهرام، اجرای بند و ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاینده شهر تهران در اراضی تالاب بهرام موضوع دستورات چهارم تا هشتم شورای شهر تهران است. انتخاب ناظر شورا جهت عضویت در کار گروه موضوع تبصره دوم ذیل واحده مصوبه اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور پایانی جلسه شورای اسلامی شهر تهران است. در پی این جلسه اعضای شورای شهر تهران در همایش عاشورایی سازمان بسیج شهرداری تهران شرکت خواهند کرد.
 • بررسی طرح ارتقای ایمنی ساختمان های تهران در صحن شورا
 • طرح ارتقای ایمنی ساختمان های شهر تهران در دستور کار نهمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت. به گزارش قدس آنلاین، نهمین جلسه از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران فردا سه شنبه چهارم مهرماه سال ۹۶ به صورت علنی برگزار می شود. انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران برای عضویت در هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اجرای بند هـ تبصره یازدهم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده به خاور شهر، اجرای بند و تبصره یازدهم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده به خاور شهر ،اجرای بند هـ اصلاحی تبصره هفتم ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه مجوز انتقال صنوف و مزاحم و آلاینده شهر تهران به اراضی تالاب بهرام، اجرای بند و ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاینده شهر تهران در اراضی تالاب بهرام موضوع دستورات چهارم تا هشتم شورای شهر تهران است. انتخاب ناظر شورا جهت عضویت در کار گروه موضوع تبصره دوم ذیل واحده مصوبه اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور پایانی جلسه شورای اسلامی شهر تهران است. در پی این جلسه اعضای شورای شهر تهران در همایش عاشورایی سازمان بسیج شهرداری تهران شرکت خواهند کرد. منبع: خبرگزاری مهر
 • فرایند انتقال شرکت ها به تابلو ج بازار پایه ادامه دارد/وجود رویه های نظارتی بر معاملات بازار سرمایه
 • خبرگزاری میزان- معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در خصوص آخرین وضعیت بازار پایه و انتقال برخی نمادها به تابلو «ج» این بازار گفت: تاکنون نماد معاملاتی 19 شرکت بر این اساس که اظهارنظر حسابرسی نسبت به آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده آن‌ها در سامانه کدال از نوع «مردود» یا «عدم اظهارنظر» بوده است. بهنام محسنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با یادآوری این موضوع که راه‌اندازی بازار پایه در راستای اجرای تبصره بند «ب» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است که طبق آن باید تمامی امور مربوط به شرکت‌های سهامی عام از قبیل ثبت، نقل و انتقال، مبادله سهام و ... از طریق بازار سرمایه صورت گیرد، به تغییرات دستورالعمل جدید اشاره و بیان کرد: اوایل سال 95 شاهد مصوبه هیات مدیره سازمان بورس برای اجرایی شدن دستورالعمل جدید بازار پایه و طبقه‌بندی این بازار به سه تابلو معاملاتی مجزا بودیم که اجرای آن به پایان سال 95 موکول شد زیرا اطلاع‌رسانی به ناشران، سهامداران و به طور کلی بازار امری زمان‌بر بود. به گفته وی اواخر سال 95 به غیر از تابلو الف بازار پایه که شرکت‌هایی مانند فرابورس ایران، بورس کالا، سپرده‌گذاری مرکزی، بورس انرژی و به طور کلی تشکل‌های خود انتظام بازار سرمایه در آن فرایند پذیرش را طی می‌کنند، نماد معاملاتی باقی شرکت‌ها در تابلو ب بازر پایه معاملات خود را آغاز کردند و با ارائه مهلت چندماهه به این ناشران اعلام شد در صورت رعایت معیارهای مدنظر در این تابلو باقی مانده و در غیر اینصورت به تابلو ج بازار پایه منتقل می‌شوند. محسنی با بیان اینکه از شهریورماه جاری کار انتقال ناشران به تابلو ج این بازار را آغاز کرده‌ایم، از ادامه این فرایند خبر داد و اعلام کرد: برای فرایند انتقال به تابلو ج بازار پایه ابتدا از صورت‌های مالی عدم اظهارنظر حسابرس آغاز کردیم، سپس...
 • برگزاری جلسات مستمر شورا برای رفع مشکلات آبادان الزامی است
 • آبادان – عضو شورای اسلامی شهر آبادان با انتقاد از عملکرد ضعیف هیئت رئیسه، برگزاری جلسات مستمر شورا برای رفع مشکلات شهری آبادان را الزامی خواند.  به گزارش خبرنگار مهر، حمید کوراوند شامگاه امروز در جلسه علنی شورای شهر آبادان با موضوع بررسی میزان بدهی شهرداری در صحن شورا گفت: با انباشت مسائل و مشکلاتی که در حوزه های مختلف شهری اعم از میراثی، پایانه ایستگاه هشت، نیمه کاره رها شدن پروژه های شهری، تعطیلی کارخانه آسفالت شهرداری و سایر موارد وجود دارد، اینکه شورا به برگزاری یک جلسه در هفته اکتفا کند، پذیرفتنی نیست. وی افزود: اگر مشکلات موجود شهری در جلسات مستمر شورا مطرح و به بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری منجر نشود، چه کسی بایستی آنها را پیگیری و رفع کند. کوراوند اظهار کرد: موضوع پایانه مسافری که هر روز تعداد زیادی برای رفع مشکلات مربوطه شان دست به اجتماع می زنند را چه کسی باید رفع کند؟ وی ضمن درخواست بر اطلاع رسانی به اعضا در خصوص علنی و یا غیرعلنی بودن جلسات تصریح کرد: شهر آبادان رو به نابودیست اگر برای آن چاره اندیشی و کار نشود. رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر آبادان گفت: در زمان حاضر پروژه های در دست اجرای شهرداری از امیری به عنوان مرکز شهر گرفته تا ذوالفقاری و سایر مناطق شهری متوقف شده و شهر با یک رکود کامل به لحاظ اجرای پروژه های عمرانی و زیر ساختی مواجه است. کوراوند افزود: باید جلسات به طور جدی برگزار و دنبال شود و به مسائل به شکل مصمم تری پرداخته شود، ما از سرپرست شهرداری خواستیم تا در زمان حاضر هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکند اما آنچه که ما در سطح شهر می بینیم تعطیلی تمام پروژه ها است، به طور مثال بهسازی بلوار دهداری که پیشتر آغاز شده بود...
 • عقد اخوت اعضای شورا با معافیان تا چه زمانی ادامه دارد/آیا در شیراز قحط الرجال است
 • در حالی که بیش از یک ماه از انتخاب عبدالحمید معافیان به عنوان شهردار جدید شیراز از سوی شورای پنجم می‌گذرد، اما وزیر کشور نشان داده است اراده‌ای برای صدور حکم وی ندارد. جنوب نیوز- دکتر محمود محمدی کیان: بیش از یک ماه پیش بود که شورای شهر جدید شیراز در نخستین جلسه رسمی خود، با انتخاب عبدالحمید معافیان به عنوان شهردار شیراز، او را برای مدیریت این کلان‌شهر به وزارت کشور معرفی کرد. مطابق قانون، حکم انتصاب شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر، توسط وزیر کشور صادر می‌شود و طبق ماده ۷۱ قانون شوراها، انتخاب شورای شهر و تطبیق شرایط شهرداران بر فرد مورد‌ نظر شورا، نیازمند تایید وزارت کشور است.بر همین اساس وزارت کشور 10 روز فرصت دارد تا بررسی‌های خود را انجام دهد که صدور این احکام برابر یک روند قانونی و اداری دنبال شده و پس از وصول مصوبه شورای شهر، بررسی‌ها و استعلام لازم از برخی مراجع انجام می‌شود. با وجود آنکه طبق قانون وزیر کشور 10 روز فرصت دارد تا حکم شهرداران را صادر کند، اما اکنون بیش از یک ماه از انتخاب عبدالحمید معافیان به‌عنوان گزینه شورای شهر برای تصدی کلان‌شهر شیراز می‌گذرد و عدم صدور حکم وی توسط مقام عالی وزارت کشور، نشان می‌دهد رحمانی فضلی اراده‌ای برای انجام این کار ندارد؛ بویژه آنکه پس از سفر وزیر کشور به شیراز برای تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید فارس و علی‌رغم رایزنی‌های فشرده صورت گرفته با وی در حاشیه این سفر، باز هم نه تنها خبری از صدور حکم معافیان نشد، بلکه وزیر کشور طی روزهای اخیر و چند روز پس از این سفر، حکم 12 شهردار دیگر که بسیاری از آن‌ها از جمعیت و اهمیت به مراتب کمتری نسبت به شیراز برخوردارند را صادر کرد تا شک و تردیدها در خصوص ابلاغ حکم معافیان رنگ و بوی جدی‌تری به خود...