به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل 97-96 را به صورت زیر اعلام کرد:

هفته ششم ‏

شنبه اول مهر ماه 96‏

بادران تهرانراه آهن - ساعت 15:45 ورزشگاه کارگران تهران

نفت مسجد سلیمانخونه به خونه مازندران - ساعت 17:30 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه 2 مهر ماه 96‏

فجرسپاسی شیرازایرانجوان بوشهر - ساعت 15:30 ورزشگاه حافظیه شیراز

صبای قم- گل گهر سیرجان - ساعت 15:45 ورزشگاه یادگار امام قم

مس رفسنجانشهرداری تبریز - ساعت 15:15 ورزشگاه شهدا رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی - ساعت 15:15 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت 16 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمانآینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 16:15 ورزشگاه امام علی کرمان

دوشنبه 3 مهر 96‏

اکسین البرز- شهرداری ماهشهر - ساعت 15:45 ورزشگاه انقلاب کرج

‏ هفته هفتم

پنجشنبه 6 مهر ماه 96‏

راه آهن تهران – نفت مسجد سلیمان - ساعت 15:30 ورزشگاه راه آهن تهران

چهارشنبه 12 مهر 96‏

شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز - ساعت 15:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز - ساعت 15:30 ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندرانایرانجوان بوشهر - ساعت 15:30 ورزشگاه هفتم تیر بابل

اکسین البرز- نساجی مازندران - ساعت 15:30 ورزشگاه انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان - ساعت 15:30 ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیرازصبای قم - ساعت 15:30 ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران - ساعت 16:30 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهرمس کرمان - ساعت 16:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته هشتم

سه شنبه 18 مهر 96‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران - ساعت 15:00 ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز - ساعت 15:00 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صبای قم- شهرداری ماهشهر - ساعت 15:15 ورزشگاه یادگار امام قم

بادران تهران- خونه به خونه مازندران - ساعت 15:15 ورزشگاه کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز- گل گهر سیرجان - ساعت 15:15 ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 15:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز - ساعت 16 ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم اراک - ساعت 17 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – ملوان بندر انزلی - ساعت 17:15 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته نهم

دوشنبه 24 مهرماه 96‏

خونه به خونه مازندران – ماشین سازی تبریز - ساعت 15:00 ورزشگاه هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز- بادران تهران - ساعت 15:00 ورزشگاه حافظیه شیراز

راه اهن تهران- صبای قم - ساعت 15:00 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک - ساعت 15:15 ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری تبریز- نفت مسجدسلیمان - ساعت 15:15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

اکسین البرز- مس رفسنجان - ساعت 15:15 ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران - ساعت 16 ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز - ساعت 16:15 ورزشگاه شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر - ساعت 16:15 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

هفته دهم

شنبه 29 مهر 96‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 14:45 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

بادران تهران- شهرداری ماهشهر - ساعت 15 ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران - ساعت 15 ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- راه آهن تهران - ساعت 15 ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- اکسین البرز - ساعت 15:15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت 16:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان - ساعت 16:45 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه 30 مهر 96‏

مس رفسنجان – مس کرمان - ساعت 14:45 ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- شهرداری تبریز - ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام قم

هفته یازدهم

چهارشنبه 10 آبان 96‏

نساجی مازندران- مس رفسنجان - ساعت 14:30 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ملوان بندرانزلی- ماشین سازی تبریز - ساعت 14:45 ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز- فجرسپاسی شیراز - ساعت 14:45 ورزشگاه حافظیه شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر - ساعت 14:45 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

اکسین البرز- بادران تهران - ساعت 14:45 ورزشگاه انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران - ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم - ساعت 15 ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر- نفت مسجدسلیمان - ساعت 15:45 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته دوازدهم

سه شنبه 16 آبان 96‏

خونه به خونه مازندران- راه آهن تهران - ساعت 14:30 ورزشگاه هفتم تیربابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 14:30 ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- اکسین البرز - ساعت 14:45 ورزشگاه یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر - ساعت 14:45 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران - ساعت 14:45 ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان - ساعت 14:45 ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- ملوان بندرانزلی - ساعت 14:45 ورزشگاه حافظیه شیراز

ایرانجوان بوشهر- شهرداری تبریز - ساعت 15:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان- مس کرمان – ساعت 15:45 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سیزدهم

سه شنبه 23 آبان 96‏

مس رفسنجان – بادران تهران - ساعت 14:15 ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران- صبای قم - ساعت 14:15 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز - ساعت 14:30 ورزشگاه امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجد سلیمان - ساعت 14:30 ورزشگاه حافظیه شیراز

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز - ساعت 14:30 ورزشگاه انقلاب کرج

راه آهن تهران- آلومینیوم اراک - ساعت 14:30 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران - ساعت 14:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی- گل گهر سیرجان - ساعت 14:30 ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر - ساعت 15:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته چهاردهم

سه شنبه 30 آبان 96‏

آلومینیوم اراک- شهرداری ماهشهر - ساعت 14:15 ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی - ساعت 14:15 ورزشگاه هفتم تیربابل

بادران تهران- مس کرمان - ساعت 14:15 ورزشگاه کارگران تهران

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران - ساعت 14:15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

صبای قم- مس رفسنجان - ساعت 14:15 ورزشگاه یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز - ساعت 14:15 ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران - ساعت 14:30 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر- آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 15 ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – اکسین البرز - ساعت 15:15 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

دوشنبه 6 آذر 96‏

مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز - ساعت 14 ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان - ساعت 14 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز - ساعت 14:15 ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- ایرانجوان بوشهر - ساعت 14:15 ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک - ساعت 14:15 ورزشگاه حافظیه شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان - ساعت 14:15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- بادران تهران - ساعت 14:15 ورزشگاه یادگار امام قم

راه آهن تهران- ملوان بندرانزلی - ساعت 14:15 ورزشگاه راه اهن اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر- خونه به خونه مازندران - ساعت 14:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته شانزدهم

یکشنبه 12 آذر 96‏

ملوان بندرانزلی- شهرداری ماهشهر - ساعت 14 ورزشگاه تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 14 ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز - ساعت 14 ورزشگاه هفتم تیربابل

آلومینیوم اراک- مس کرمان - ساعت 14 ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران - ساعت 14 ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- صبای قم - ساعت 14 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز - ساعت 14 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان - ساعت 14:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران - ساعت 14:30 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته هفدهم

یکشنبه 19 آذر 96‏

بادران تهران- ماشین سازی تبریز - ساعت 14 ورزشگاه کارگران تهران

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان - ساعت 14 ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز - ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر - ساعت 14 ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- آلومینیوم اراک - ساعت 14 ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- خونه به خونه مازندران - ساعت 14 ورزشگاه حافظیه شیراز

نساجی مازندران- راه آهن تهران - ساعت 14 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی - ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری ماهشهر- گل گهرسیرجان - ساعت 14:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

.

کلیدواژه: ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان | ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان | ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران | بهشتی بوشهر نفت مسجد سلیمان | آینده سازان برق جدید شیراز | ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر | ورزشگاه یادگار امام تبریز | ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر | ورزشگاه بنیان دیزل تبریز | ورزشگاه امام خمینی اراک | رفسنجان نساجی مازندران | ورزشگاه یادگار امام قم | ورزشگاه امام علی کرمان | ورزشگاه شهدای رفسنجان | ورزشگاه کارگران تهران | خونه به خونه مازندران | ورزشگاه حافظیه شیراز | ورزشگاه شهدای ماهشهر | ورزشگاه انقلاب کرج | ورزشگاه تختی انزلی | ماشین سازی تبریز | ساعت 14 30 ورزشگاه | ساعت 15 00 ورزشگاه | ساعت 15 30 ورزشگاه | ساعت 15 45 ورزشگاه | ساعت 15 15 ورزشگاه | ساعت 14 15 ورزشگاه | ملوان بندرانزلی | ساعت 14 45 ورزشگاه | ایرانجوان بوشهر | فجرسپاسی شیراز | شهرداری ماهشهر | آلومینیوم اراک | نفت مسجدسلیمان | ساعت 14 ورزشگاه | ساعت 15 ورزشگاه | شهرداری تبریز | راه آهن تهران | بادران تهران | ورزشگاه هفتم | اکسین البرز | مس رفسنجان | آبان 96 rlm | مس کرمان | صبای قم | سه شنبه | مهر 96 rlm | ساعت 16

منبع: خبرگزاری برنا

منبع این خبر، وبسایت www.bornanews.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۲۶۱۳۳ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ماممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

در همین زمینه

 • عکس/صدرنشینی بادران در پایان هفته ششم لیگ آزادگان
 • تیم فوتبال بادران با پیروزی برابر راه آهن و با توجه به نتایج سایرمدعیان به صدرجدول رقابت های لیگ یک راه یافت. ارسال به تلگرام
 • گزارش کامل برنامه نود
 • عادل فردوسی‌پور در برنامه امشب به اتفافات هفته هفتم لیگ برتر و حواشی باشگاه پرسپولیس پرداخته است. به گزارش "ورزش سه"، برنامه نود دوشنبه شب(سوم مهرماه) از ساعت 22:49 آغاز شده که مسابقات لیگ برتر در هفته هفتم و همچنین محرومیت مهدی طارمی از 4 ماه بازی کردن و پرسپولیس از نقل و انتقلات مورد بررسی قرار گرفته است. * نظرسنجی مخاطبان برنامه نود می‌توانند نتیجه دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین الهلال عربستان و پرسپولیس ایران را با ارسال یکی از گزینه‌های «برد پرسپولیس»، «تساوی» و «برد الهلال» انتخاب کنند. * آنچه در برنامه نود امشب می‌بینید: - رسوایی بزرگ برای طارمی و پرسپولیس؛ماجرای چند اشتباه در محرویت تاریخی قرمزها -سقوط استقلال به ته جدول؛خداحافظی منصوریان و وضعیت نامعلوم نیمکت آبی ها -اتفاقات بی سابقه در بازی لیگ یک؛داوری که یا خیلی زود سوت می زد یا خیلی دیر * به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیتیمی در این زمینه به نمایش گذاشته شد که حال و هوای آن دوران را برای بینندگان زنده کرد. فوتبال و دفاع مقدس ترین های هفته: حرکات تکنیکی: فرشاد احمدزاده، میلاد قربانزاده، مید نورافکن، رحیم زهیوی، عیسی آل کثیر، تاوادزه، مهرداد محمدی، مهدی عسگری، فرشید اسماعیلی، رحیم زهیوی، علی دشتی، علی حمودی، ساسان انصاری، یونس دلفی، اسماعیل فر، محمدرضا خلعتبری، مرتضی آقا خان، صادق بارانیف محمد قاضی، پوریان امینی و ربیع عطایا. کارتیمی برتر هفته: پرسپولیس برابر سپاهان تیرک دروازه: یونس شاکری(مقابل گسترش فولاد تبریز). - موقعیت از دست رفته: علی قربانی(برابر ذوب آهن ). - پاس گل: رضا میرزایی (مقابل پرسپولیس). - مهار برتر: شهاب گردان(برابر تراکتورسازی ). - گل برتر: رضا خالقی فر(مقابل سیاه جامگان). ترین های هفتـــه سایپا 1- پارس جنوبی 1 ...
 • برنامه کامل امشب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا
 • خبرگزاري آريا - امشب رقابت هاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا در شهرهاي مختلف قاره سبز پيگيري مي شود.به گزارش خبرگزاري آريا ، برنامه بازي‌هاي هفته دوم ليگ قهرمانان اروپا به شرح زير است:سه‌شنبه 4 مهر 96، ساعت 22:15گروه پنجم: سويا - ماريبور، اسپارتاک - ليورپولگروه ششم: ناپولي - فاينورد، منچسترسيتي- شاختارگروه هفتم: بشيکتاش - لايپزيگ، موناکو - پورتوگروه هشتم: بوروسيا دورتموند - رئال مادريد، آپوئل - تاتنهامچهارشنبه 5 مهر 96، ساعت 22:15گروه اول: بازل - بنفيکا، زسکا - منچسترسيتيگروه دوم: اندرلخت - سلتيک، پاري‌سن‌ژرمن - بايرن مونيخگروه سوم: قره‌باغ - رم (ساعت 19:30)، اتلتيکو مادريد - چلسيگروه چهارم: يوونتوس - المپياکوس، اسپورتينگ ليسبون - بارسلونا
 • اعلام نتایج نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی تا پایان هفته
 • حسین پورکاظمی رئیس سنجش مرکز آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جواناظهار کرد: در آزمون دستیاری دندانپزشکی امسال تعداد 2000 نفر ثبت‌نام کرده که از میان آنها 1600 نفر در جلسه امتحان حاضر بودند. 510 نفر از داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی مجاز شدند وی بیان کرد: افرادی که 50 درصد نمره را آورده باشند در این دوره مجاز به انتخاب رشته بوده که با احتساب سهمیه‌ها در آزمون دستیاری دندانپزشکی امسال تعداد 510 نفر مجاز شدند. پور کاظمی عنوان کرد: بر طبق قانون جدید برنامه ششم توسعه کشور سهمیه فرزندان جانباز 25 درصد به بالا، شاگردان ممتاز و سهمیه نیروهای مسلح در آزمون دستیاری دندانپزشکی امسال لحاظ شده که به طور کلی تعداد داوطلبان مجاز با احتساب سهمیه‌ها در 510 نفر است. رئیس سنجش مرکز آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: ظرفیت آزمون دستیاری 96 ، 387 نفر بوده که برخی از داوطلبان از میان 11 رشته در حدود علاقه زیادی نسبت به انتخاب رشته‌هایی ندارند. پور کاظمی یاد آور شد: تا آخر این هفته نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 96 اعلام می‌شود. انتهای پیام/
 • پایان همه پرسی اقلیم کردستان آغاز رزمایش مشترک میان ارتش عراق و ترکیه/اردوغان:مرزهای خودمان با شمال عراق را به طور کامل خواهیم بست/هجوم مردم اقلیم به فروشگاه های مواد غذایی بحران سوخت و افزایش قیمت ها عکس
 • خبرگزاري آريا - عليرغم تمامي فشارهاي جامعه بين‌الملل، «مسعود بارزاني» به برگزاري همه پرسي جدايي منطقه کردستان عراق اصرار ورزيد و ساعاتي پيش اين همه‌پرسي آغاز شد.سرويس جهان مشرق - لحظاتي پيش مراکز راي‌گيري براي همه پرسي جدايي منطقه کردستان باز شدند و با وجود مخالفت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، قرار است درباره سرنوشت منطقه کردستان، راي‌گيري شود.امروز (دوشنبه)، اهالي استانهاي اربيل، دهوک، سليمانيه، کرکوک و مناطق کردنشين خارج از مرزهاي اداري منطقه کردستان، پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند.کميته عالي و مستقل انتخابات و همه‌پرسي در منطقه کردستان اعلام کرده بود که زمان راي‌گيري در تمامي اين مناطق يکسان است و از ساعت 7 صبح امروز آغاز و تا ساعت 18 عصر ادامه خواهد يافت.کميسارياي عالي انتخابات 68 مرکز راي‌گيري را براي برگزاري اين همه پرسي اعلام کرده‌ است.تعرفه راي همه‌پرسي اقليم کردستانروز يکشنبه ايران و ترکيه رزمايش نظامي در مرزهاي مشترک خود با کردستان عراق برگزار کردند تا آمادگي براي مقابله با هرگونه ايجاد بي ثباتي در منطقه را اعلام کنند.همزمان، اختلافات ميان احزاب کرد بر سر برگزاري همه پرسي به اوج خود رسيد. حزب اتحاديه ميهني کردستان با اعلام مخالفت با همه پرسي، اعلام کردند اجازه برگزاري آن را نمي‌دهند و نيروهاي امنيتي اتحاديه اقدام به محاصره محل‌هاي اخذ راي و برخي ساختمان‌هاي اداري کردند.از سوي ديگر، بارزاني در نشستي خبري باز هم بر برگزاري اين رفراندوم تاکيد کرد. اين اصرار بارزاني دولت مرکزي عراق را بر آن داشت تا با درخواست از ايران و ترکيه، کليه مرزهاي هوايي کردستان عراق از طريق دو کشور همسايه را مسدود نمايند؛ اتفاقي که به سرعت از سوي شوراي عالي امنيت ملي ايران و مقامات ترکيه اجرايي و اعلام شد.آخرين تحولات همه پرسي کردستان، شامگاه يکشنبه با تماس‌هاي تلفني ميان رييس جمهور کشورمان با حيدر العبادي و اردوغان ادامه پيدا کرد.هشدار ترکيه درپي آغاز همه‌پرسي کردستان عراقوزارت خارجه ترکيه امروز (دوشنبه) اعلام...
 • برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به طور کامل اجرا خواهد شد/دیگر شاهد ظهور بابک زنجانی ها نیستیم/دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته است
 • به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری عصر روز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد. جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید...
 • ویژه برنامه های تاسوعا و عاشورا در رادیو اعلام شد
 • خبرگزاری میزان- همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و ایام سوگواری شیعیان جهان در عزای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، شبکه‌های سراسری رادیو ویژه برنامه‌هایی را تدارک دیدند که تقدیم مخاطبان می‌کنند. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از رسانه ملی، شبکه های سراسری رادیو همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و ایام سوگواری شیعیان جهان در عزای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، ویژه برنامه هایی را تدارک دیدند که تقدیم مخاطبان می نمایند. بر این اساس ویژه برنامه های شبکه های رادیو در تاسوعا و عاشورای حسینی بدین ترتیب است؛ رادیو ایران "اینجا کربلاست" با هدف عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد شهدای کربلا و پرداختن به ابعاد و جایگاه فریضه نماز همچنین افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به آموزه های قرآن و اندیشه اهل بیت(ع) و تلاش برای گسترش فضایل اخلاقی و معنوی در میان مخاطبان پخش می شود. در این برنامه ضمن سوگواری و گرامیداشت عاشورا و مظلومیت شهدای کربلا، طی ارتباط‌هایی با مراکز استانهایی همچون(بندرعباس، بوشهر، زنجان، تبریز، یزد، مشهد، شیراز، گیلان، مازندران و قم) مراسم روز عاشورا در این استانها و همچنین حال و هوای عزاداران حسینی به سمع مخاطبان خواهد رسید. در این برنامه ترکیبی به اهمیت فریضه نماز برای احیای دین و زوایای مختلف آن پرداخته و برنامه به اذان ظهر و نماز ظهر عاشورا ختم خواهد شد. یکی از جانبازان سالهای دفاع مقدس و استاد دانشگاه نیز به عنوان کارشناس و مهمان برنامه به تبیین مسائلی پیرامون جایگاه نماز ونقش آن در ظهر عاشورا خواهد پرداخت. آیتم های مناسبتی و مقتل خوانی همچنین گزارش مردمی با عنوان این حسین کیست؟ طرح پرسش پیرامون ابعاد مختلف شخصیت امام حسین(ع) و چگونگی یاری حضرت در عصر حاضر و نماز و جایگاه آن در این همراهی، پخش...
 • برنامه های عزاداری محرم در حرم امام خمینی اعلام شد
 • مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) برنامه های عزاداری شب های هشتم، نهم و دهم محرم در حرم مطهر را اعلام کرد.حمیدرضا سرمدی سعیدی، در گفتگو با مهر با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر عزاداری سید و سالار شهیدان، در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در حرم مطهر بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی نیز برگزار می شود.وی اضافه کرد: این مراسم عزاداری و سوگواری از ساعت ۲۰:۳۰ در حرم مطهر امام(ره) با حضور عزاداران حسینی، هیأت های مذهبی، دستجات سینه زن و زنجیر زن و اعضای بیت شریف امام راحل برگزار می شود.مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) با بیان این که شب هشتم محرم الحرام، مصادف با پنج شنبه ۶ مهرماه این مراسم در حرم مطهر امام(ره) برگار می شود، افزود: سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مقدم خواهد بود.وی به برگزاری مراسم شب تاسوعا نیز اشاره کرد و گفت: شب تاسوعا، مصادف با جمعه ۷ مهرماه نیز مراسم عزاداری در حرم مطهر برگزار شده و حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی، در جمع عزاداران به سخنرانی خواهد پرداخت.سرمدی سعیدی اظهار داشت: عزاداری پرشور شب عاشورای حسینی در حرم حضرت امام(ره) نیز شنبه ۸ مهر ماه برگزار خواهد شد و سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات خواهد بود.وی گفت: ضمنا حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) در طول دهه اول محرم آماده پذیرایی از هیئت های مذهبی و عزاداران است و همچنین جهت تسهیل در ایاب و ذهاب زائران و عزاداران گرامی هماهنگی های لازم با شرکت مترو تهران به عمل آمده است.
 • برنامه های عزاداری محرم در حرم امام خمینی ره اعلام شد
 • ری- مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) برنامه های عزاداری شب های هشتم، نهم و دهم محرم در حرم مطهر را اعلام کرد. حمیدرضا سرمدی سعیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر عزاداری سید و سالار شهیدان، در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در حرم مطهر بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی نیز برگزار می شود. وی اضافه کرد: این مراسم عزاداری و سوگواری در حرم مطهر امام(ره) با حضورعزاداران حسینی، هیأت های مذهبی، دستجات سینه زن و زنجیر زن و اعضای بیت شریف امام راحل برگزار می شود. مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) با بیان این که شب هشتم محرم الحرام، مصادف با پنج شنبه ۶ مهرماه این مراسم در حرم مطهر امام(ره) برگار می شود، افزود: سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مقدم خواهد بود. وی به برگزاری مراسم شب تاسوعا نیز اشاره کرد و گفت: شب تاسوعا، مصادف با جمعه ۷ مهرماه نیز مراسم عزاداری در حرم مطهر برگزار شده و حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی، در جمع عزاداران به سخنرانی خواهد پرداخت. سرمدی سعیدی اظهار داشت: عزاداری پرشور شب عاشورای حسینی در حرم حضرت امام(ره) نیز شنبه ۸ مهر ماه برگزار خواهد شد و سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات خواهد بود. وی گفت: ضمنا حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) در طول دهه اول محرم آماده پذیرایی از هیئت های مذهبی و عزاداران است و همچنین جهت تسهیل در ایاب و ذهاب زائران و عزاداران گرامی هماهنگی های لازم با شرکت مترو تهران به عمل آمده است.
 • اعلام برنامه های سالروز وفات امامزاده جعفر ع در یزد
 • سخنرانی ، مداحی و حضور هیئات مذهبی استان در امامزاده جعفر ع از جمله برنامه های سالروز وفات امامزاده جعفر ع است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در جمع اصحاب رسانه از برنامه های ششم محرم سالروز وفات حضرت امامزاده جعفر ع خبرداد. حجت الاسلام زارع زاده گفت : ویژه برنامه وفات حضرت امامزاده جعفر ع قرار است فردا شب همزمان با ششم محرم بعد از نماز مغرب و عشا در جوار آستان این امامزاده واجب التعظیم برگزار شود. وی سخنرانی ، مداحی و حضور هیئات مذهبی استان در امامزاده جعفر ع از جمله برنامه های سالروز وفات امامزاده جعفر اعلام کرد . در این نشست از نرم افزار تلفن همراه ویژه معرفی و برنامه های آستان مقدس امامزاده جعفر ع رونمایی شد. حضرت امامزاده جعفر ع چهارمین نسل از امام صادق ع است که اکثریت امامزادگان در استان یزد از نوادگان ایشان هستند. وی1016 سال پیش در ششم محرم در شهر دارالعباده یزد وفات یافت.
 • اعلام برنامه عزاداری دهه اول محرم هیئت جامعة القرآن
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری؛ هیئت جامعة القرآن نجف آباد، برنامه هایی برای دهه اول هر شب از نماز مغرب و عشاء در نظر گرفته است. در این برنامه، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی افشاری سخنرانی خواهدکرد و همچنین مداحان اهل بیت(ع) آقایان سعید روح الله، عباسعلی اسدی، هادی داوودی به مداحی خواهند پرداخت. گفتنی است، این محفل نورانی و عزاداری در خیابان شیخ بهایی جنوبی، جامعة القرآن الکریم و اهل بیت(ع) برپا می‌شود.
 • اعلام برنامه های بزرگداشت شهید هاشمی نژاد در خراسان رضوی
 • برنامه های بزرگداشت شهید هاشمی نژاد در استان اعلام شد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در نشست خبری گفت: مراسم نکوداشت شهید آیت الله هاشمی نژاد پنج شنبه در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین سلطانی افزود : این مراسم از ساعت 16 تا 17 و سی دقیقه در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی با حضور مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مردم و زائران برگزار می شود. او گفت: همچنین بمناسبت سالروز شهادت این شهید والامقام ده ها عنوان برنامه دیگر نیز در استان خراسان رضوی و مشهد مقدس برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: فضاسازی و گل آرایی رواق دارالسلام مزار شهید هاشمی نژاد , برگزاری همایش در دانشگاه فرهنگیان از مهمترین برنامه ها در مشهد است. حجت الاسلام و المسلمین سلطانی گفت: برپایی نمایشگاه شهدای ترور در اماکن شهری و مسابقات کتابخوانی از مهمترین برنامه های سالروز شهادت شهید هاشمی نژاد در استان است. شهید آیت الله هاشمی نژاددبیر حزب جمهوری اسلامی در مشهد بود. در روز ۷ مهر 1360 با انفجار انتحاری نارنجک یکی از اعضاء نفوذی سازمان مجاهدین خلق در محل دفتر این حزب در خیابان عشرت آباد مشهد که بعداً به نام این شهید،تغییر نام داد ترور شد و در محل دارالسلام حرم علی بن موسی رضا(ع) به خاک سپرده شد.
 • له شدن پراید در بزرگراه آزادگان عکس
 • خودروی پراید هنگام حرکت در بزرگراه آزادگان تصادف کرد و زیر خودروی تریلی مچاله شد.به گزارش تسنیم، ساعت 19:38 شب گذشته حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، نرسیده به مرتضی‌گِرد به سامانه 125 اعلام شد که آتش‌نشانان ایستگاه 12 آتش‌نشانی با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند. عبدالله شهرودی؛ فرمانده آتش‌نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پراید به هنگام حرکت در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان به شدت با یک دستگاه تریلی برخورد کرده که منجر به مصدومیت راننده سواری و گرفتار شدن آن در داخل اتاقک خودرو شده بود.وی ادامه داد: آتش‌نشانان بلافاصله اقدامات ایمنی را انجام داده و با استفاده از وسایل نجات، ابتدا خودروی پراید را از زیر تریلی خارج کرده وسپس راننده مرد پنجاه ساله را از داخل خودرو بیرون آورده و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس دادند.بنابر اعلام پایگاه خبری 125؛ علت بروز این حادثه رانندگی توسط پلیس راهور در دست بررسی است.
 • له شدن پراید در بزرگراه آزادگان
 • ساعت ۱۹:۳۸ شب گذشته حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، نرسیده به مرتضی‌گِرد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که آتش‌نشانان ایستگاه ۱۲ آتش‌نشانی با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند.عبدالله شهرودی؛ فرمانده آتش‌نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پراید به هنگام حرکت در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان به شدت با یک دستگاه تریلی برخورد کرده که منجر به مصدومیت راننده سواری و گرفتار شدن آن در داخل اتاقک خودرو شده بود.وی ادامه داد: آتش‌نشانان بلافاصله اقدامات ایمنی را انجام داده و با استفاده از وسایل نجات، ابتدا خودروی پراید را از زیر تریلی خارج کرده وسپس راننده مرد پنجاه ساله را از داخل خودرو بیرون آورده و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس دادند.بنابر اعلام پایگاه خبری ۱۲۵؛ علت بروز این حادثه رانندگی توسط پلیس راهور در دست بررسی است.
 • مچاله شدن پراید زیر تریلی در بزرگراه آزادگان
 • خودروی پراید هنگام حرکت در بزرگراه آزادگان تصادف کرد و زیر خودروی تریلی مچاله شد. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ساعت 19:38 شب گذشته حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، نرسیده به مرتضی‌گِرد به سامانه 125 اعلام شد که آتش‌نشانان ایستگاه 12 آتش‌نشانی با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند. عبدالله شهرودی؛ فرمانده آتش‌نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پراید به هنگام حرکت در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان به شدت با یک دستگاه تریلی برخورد کرده که منجر به مصدومیت راننده سواری و گرفتار شدن آن در داخل اتاقک خودرو شده بود.وی ادامه داد: آتش‌نشانان بلافاصله اقدامات ایمنی را انجام داده و با استفاده از وسایل نجات، ابتدا خودروی پراید را از زیر تریلی خارج کرده وسپس راننده مرد پنجاه ساله را از داخل خودرو بیرون آورده و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس دادند.بنابر اعلام پایگاه خبری 125؛ علت بروز این حادثه رانندگی توسط پلیس راهور در دست بررسی است.انتهای پیام/ R1370/Psaadati/S2,1392/CT12
 • اعلام برنامه های عزاداری حسینی ع در حرم مطهر امام خمینی/سخنرانی حجج اسلام دکتر مقدم اکرمی و علوی
 • مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود. به گزارش جماران به نقل از روابط عمومی آستان مقدس حضرت امام خمینی(س)، مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش در حرم مطهر حضرت امام خمینی سلام الله علیه با حضورعزاداران حسینی، هیأت های مذهبی، دستجات سینه زن و زنجیر زن و اعضای بیت شریف امام راحل برگزار می شود. شروع مراسم در حرم مطهر امام خمینی(س) به شرح زیر است: ۱_ شب هشتم محرم پنج شنبه ۶ مهرماه سخنران حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر مقدم ۲_ شب تاسوعا جمعه ۷ مهرماه با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی ۳_ شب عاشورا شنبه ۸ مهر ماه سخنران حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات ضمنا حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)در طول دهه اول محرم آماده پذیرایی از هیئت های مذهبی و عزاداران می باشد. همچنین شرکت مترو جهت تسهیل در ایاب و ذهاب زائران و عزاداران گرامی آماده خدمت رسانی است.
 • مچاله شدن پراید زیر تریلی در بزرگراه آزادگان تصاویر
 • صراط: خودروی پراید هنگام حرکت در بزرگراه آزادگان تصادف کرد و زیر خودروی تریلی مچاله شد. به گزارش تسنیم؛ ساعت 19:38 شب گذشته حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، نرسیده به مرتضی‌گِرد به سامانه 125 اعلام شد که آتش‌نشانان ایستگاه 12 آتش‌نشانی با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند. عبدالله شهرودی؛ فرمانده آتش‌نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پراید به هنگام حرکت در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان به شدت با یک دستگاه تریلی برخورد کرده که منجر به مصدومیت راننده سواری و گرفتار شدن آن در داخل اتاقک خودرو شده بود.وی ادامه داد: آتش‌نشانان بلافاصله اقدامات ایمنی را انجام داده و با استفاده از وسایل نجات، ابتدا خودروی پراید را از زیر تریلی خارج کرده وسپس راننده مرد پنجاه ساله را از داخل خودرو بیرون آورده و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس دادند.بنابر اعلام پایگاه خبری 125؛ علت بروز این حادثه رانندگی توسط پلیس راهور در دست بررسی است.
 • صالحی برنامه هایش را به کمیسیون فرهنگی ارائه کرد/جامعیت و تطبیق برنامه وزارتخانه با برنامه ششم
 • تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این کمیسیون خبر داد و برنامه‌های آن وزارتخانه را منطبق با برنامه ششم و جامع و کامل خواند. به گزارش ایرنا، احد آزادیخواه در تشریح نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز به ارائه برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص داشت و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان وی برگزار شد.نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های سیدعباس صالحی به تمامی حوزه‌های مأموریتی محوله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته بود، ادامه داد: برخلاف برنامه‌های وزرای پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی که به یک یا چند حوزه مدیریتی وزارت فرهنگ اختصاص داشت، برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم جامعیت داشت و در همه حوزه‌ها برنامه ارائه داده بود.وی میزان انطباق برنامه ارائه شده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با برنامه ششم توسعه را یکی دیگر از نقاط مثبت برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم عنوان و اضافه کرد: این مسئله حاکی از تسلط صالحی در حوزه مدیریتی خود است.به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون مجلس یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سکان‌داری وزیر جدید، تعامل جدیدی با کمیسیون فرهنگی ایجاد کرده و در دولت دوازدهم هیچگونه شکاف و دوگانگی بین وزارت فرهنگ و کمیسیون ایجاد نشده است و امیدواریم نحوه تعامل وزارت فرهنگ با مجلس به همین شکل ادامه پیدا کند.سیام**3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد
 • چین به طور کامل واتس ا پ را بست
 • فناوری اطلاعات > نرم افزار - دسترسی کاربران چینی به واتس‌اَپ به طور کامل قطع شد. به گزارش خبرآنلاین، به دنبال فیلترکردن ویکی پدیا، فیس بوک، اینتساگرام، یوتیوب و توئیتر کاربران چینی امروز صبح با مسدود شدن واتس اپ نیز مواجه شدند. حکومت کمونیست چین پیش تر مکالمه و تماس ویدئویی واتس‌اَپ را قطع کرده بود و حالا دسترسی به آن را به طور کامل مسدود کرد. دولت چین ابتدا سعی می‌کند نرم افزار خارجی محبوبیت یافته را مانیتور کند و اگر نتوانست آن را به کلی مسدود می‌کند و حالا چنین بلایی بر سر واتس‌اَپ آمده است. به گفته کارشناسان میزان محبوبیت واتس‌اَپ در چین در مقایسه با وی چت متعلق به تنسنت بالاتر رفته بود و بهم همین دلیل مقامات سعی کردند جلوی این محبوبیت را بگیرند، چرا که وی چت برای مقامات چینی به راحتی قابل مانیتور کردن است. چینی‌ها چنین تصمیمی را بازگشت به عقب توصیف کرده و یکی از کاربران در ویبو اظهار نظر کرد که به عصر تلفن بازگشته‌ایم! 5656 کلید واژه‌ها : واتس اپ -
 • دسترسی به واتس اپ در چین به طور کامل مسدود شد
 • خبرگزاري آريا - حدود 2 ماه پيش بود که کاربران چيني اختلالاتي را در خدمات اپ پيام رسان «Whats App» مشاهده و اعلام کردند و همان موقع تحليلگران احتمال فيلتر شدن کامل اين اپ در آينده را مطرح کردند و حالا پيش بيني آنها به واقعيت بدل شده و دسترسي به اين اپ در تمام کشور چين مسدود شده است.لازم است اشاره کنيم که در هفته هاي گذشته، به تدريج چت صوتي، ارسال تصاوير و فايل و نيز چت تصويري واتس اپ فيلتر شدند، ولي در هفته اخير تمامي خدمات اين اپ از دسترس خارج شده اند.چين بارها تلاش کرده که دسترسي شهروندان به خدمات شرکت فيسبوک، کمپاني مادر واتس اپ را در اين کشور محدود نمايد. در اين راستا مارک زاکربرگ، موسس و مدير عامل اين شرکت نيز پيشتر اعلام کرده بود که به منظور گسترش فعاليت شرکتش در اين کشور، به طور جدي در حال يادگيري زبان چيني است. در اين راستا فيسبوک به تازگي يک اپ اشتراک گذاري تصاوير مختص چين را عرضه نموده است.جمعيت چين اکنون 1.387 ميليارد نفر است و اين تعداد، براي شرکت ها پتانسيل جذب کاربران بسياري را دارد و اين گونه ممنوعيت ها براي کمپاني هايي نظير فيسبوک، بسيار گران تمام مي شود. از سوي ديگر به دليل امکان نظارت دولت، دسترسي شهروندان چين به برخي اپ هايي که مختص اين کشور هستند (از جمله پيام رسان Wechat) محدود نيست.
 • نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد/اعلام جزئیات ثبت نام
 • نتایج نهایی سی و یکمین دوره آزمون ورودی پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی (سال تحصیلی ٩٧-٩٦) اعلام شد و در نهایت از میان یک هزار و ۶۲۱ داوطلب، ۳۴۱ نفر پذیرفته شدند. به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی پنجشنبه ۲۲ تیرماه با حضور ۲ هزار نفر داوطلب برگزار شد. کلید اولیه این آزمون نیز تا اوایل مردادماه منتشر شد. در این آزمون ۲ هزار و ۷۷ نفر ثبت نام کردند و یک هزار و ۶۲۱ نفر در جلسه آزمون حاضر شدند. افرادی که ۵۰ درصد از نمره آزمون را کسب کرده بودند مجاز به انتخاب رشته می شدند مجاز به انتخاب رشته سی و یکمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی شدند. ظرفیت پذیرش در این آزمون ۳۷۸ نفر بود که ۳۴۱ نفر در این آزمون پذیرفته شدند. پیش از این دکتر محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی علت تأخیر در اعلام نتایج این آزمون را اعمال سهمیه ۵ درصدی قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی درباره ایثارگران اعلام کرده بود. این سهمیه در این گزینش اعمال شده است. در این آزمون از ١ هزار و ٦٢١ نفر داوطلب حاضر، ٥١٦ نفر مجاز به انتخاب رشته/محل شدند. ظرفیت کلیه رشته های این آزمون ٣٧٨ نفر در دفترچه انتخاب رشته اعلام شده بود و از میان انتخاب رشته کنندگان، ٣٤١ نفر در دوره های دولتی و شهریه پرداز (دانشگاه های آزاد اسلامی و بخشی از ظرفیت دانشگاه شاهد) و در سهمیه های آزاد، مناطق محروم، رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد، مازاد استعداد درخشان، ۲.۵ درصد مازاد نیروهای مسلح پذیرفته شده اند. همچنین ٣٧ ظرفیت مربوط به رشته های آسیب شناسی دهان و فک و صورت و بیماریهای دهان و فک و صورت به دلیل نداشتن متقاضی، خالی مانده است. پذیرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام، بر اساس رشته و دانشگاه محل...
 • ۱۵۰ مدرسه در قم نیاز به تخریب کامل دارد
 • مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس قم گفت: از مجموع 636 مدرسه دولتی در قم نیاز به تخریب کامل و بازسازی دارد. به گزارش خبرنگار ایسنا، محسن پورگلیان، امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی در قم افزود:در حال حاضر در استان قم 636 مدرسه دولتی دارای 6 هزار کلاس درس و 900 هزار متر مربع زیربناست که میزبان 220 هزار دانش آموز هستند. وی تصریح کرد: از این میان335 مدرسه مقاوم و مستحکم هستند همچنین از مجموع مدارس 54 درصد از مدارس یک نوبته و 46 درصد در استان قم دو نوبته است. در قم بیش از 50 درصد مدارس دو نوبته اند این میزان در کدارس ابتدایی به 70 درصد می رسد به طور کلی کمبود فضای آموزشی در مناطق وجود دارد و نیاز به ساخت و ساز 230 فضای آموزشی در مناطق جدید قم داریم که در پردیسان و برخی مناطق حاشیه ای این نیاز بیش از مناطق دیگر است. وی در خصوص وضعیت استان در خدمات آموزشی و فضای فیزیکی مدارس عنوان کرد:سرانه متوسط کشوری در فضای آموزشی 17/5 صدم است در حالی که در قم این سرانه 53/4 صدم می باشد و 6 دهم درصد از سرانه کشوری کمتر است. مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس قم ادامه داد:به لحاظ تراکم جمعیت نیز جزء استان های پرجمعیت به شمار می رویم در جهت فضای فیزیکی 140 هزار متر مربع از متوسط کشوری فاصله داریم اگر در این زمینه فضای آموزشی معمول کلاس ها را 150 متر در نظر بگیریم 80 متر کسری داریم. وی گفت:با توجه به سند تحول آموزش و پرورش و سرانه هایی که طبق این سند جهش پیدا کرده سند استاندارد ما در سطح کشور به 8.93 رسیده است که هیچ استانی چنین سرانه استانداردی را ندارد، طبق سرانه استاندارد 4.4 مربع از این سرانه...
 • سکوت کامل در ورزشگاه ۱۵ هزارنفری یاسوج
 • ورزشگاه 15 هزار نفری شهدای یاسوج همچنان در رکود و سکوت آزاردهنده به سر می برد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، 10 سال پیش عملیات اجرایی ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج آغاز شد و پس از گذشت 8 سال سرانجام در اردیبهشت 94 در سطح 22 هزار متر مربع و هزینه ی 30 میلیارد تومان با حضور آقای گودرزی وزیر وقت ورزش، این ورزشگاه به بهره برداری رسید.مردم به ویژه جوانانی که برای اولین بار به شوق تماشای بازی تیمهای استان در لیگه های کشور برای مراسم افتتاحیه وارد این ورزشگاه شدند می توان گفت آخرین باری بود که این مجموعه را رویت کردند.بنا به این گزارش اسم ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج را همه مردم این استان و شهر یاسوج بارها و بارها شنیده اند اما تنها در حد اسم مانده و هیچکس آن را ندیده چرا که از زمان افتتاح آن تاکنون هیچ بازی در آن انجام نشده که کسی در موردش اظهار نظری بکند.طرح اسم برای این ورزشگاه طی سالهای ساخت حاشیه ساز شد، ابتدا شهید فتاحی سپس ورزشگاه آزادی نامگذاری شد اما سرانجام به شهدای یاسوج تغییر نام پیدا کرد. آقای پرویز موسوی رئیس هیئت فوتبال استان گفت: هیچ گونه بازی استانی و محلی نباید در ورزشگاه بزرگ ۱۵ هزار نفری یاسوج برگزار شود زیرا این ورزشگاه آبروی ورزش استان و سرمایه‌ای بزرگی است که باید به درستی از آن استفاده کرد.محمد کاظم نظری فرماندار شهرستان بویراحمد هم گفت: باید با کسانی که در برگزاری بازی‌ها در استادیوم 15 هزار نفری یاسوج کارشکنی می‌کنند برخورد شود و اجازه برگزاری بازی در استادیوم تختی داده نشود.ناگفته نماند ورزشگاه تختی تنها ورزشگاه قدیمی مرکز استان نیز به امید اینکه ورزشگاه شهدای یاسوج افتتاح شد به منظور تغییر کاربری به اماکن تجاری و پارکنیگ شهری درحال تخریب است. 30 میلیارد تومان هزینه ی ساخت...
 • کنترل کامل میادین نفت و گاز سوریه:به زودی
 • به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، سفیر سوریه در چین اعلام کرد دولت سوریه قادر خواهد بود کنترل کامل میادین نفت و گاز این کشور را تا اواخر ماه اکتبر در اختیار بگیرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از پکن ، عماد مصطفی افزود: «در دو ماه گذشته اکثر میادین بزرگ نفتی را بازپس گرفته ایم و براین باوریم تا اواخر ماه آینده 100 درصد میادین نفت و گاز تحت کنترل دولت سوریه قرار خواهد گرفت.» وی همچنین گفت: «دولت در حال بهره برداری از پروژه هایی برای بازسازی کشور پس از جنگ است و پروژه های مربوط به بخش برق ، انرژی و مسکن در فهرست طرح های اصلی و مهم قرار دارند.» انتهای پیام/ کنترل کامل میادین نفت و گاز سوریه تا اواخر ماه اکتبر
 • حمایت کامل قطر از آرمان ملت فلسطین و برقراری آشتی ملی
 • خبرگزاري آريا - قطر بر حمايت کامل خود از آرمان ملت فلسطين و برقراري آشتي ملي در اراضي فلسطين تاکيد کرد .خلفان المنصوري نماينده دايم قطر در دفتر سازمان ملل در ژنو روز دوشنبه بر حمايت همه جانبه کشورش از برقراري آشتي ملي بين دو جنبش حماس و فتح و تحقق وحدت و همدلي ميان همه احزاب ، طيف ها و مردم فلسطين تاکيد کرد .به گزارش خبرگزاري آناتولي از ژنو ، خلفان المنصوري در سي و ششمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت قطر از آرمان ملت فلسطين براي رسيدن به آزادي ، تشکيل کشور مستقل با مرکزيت شهر قدس در مرزهاي سال 1967 که از حاکميت کامل برخوردار باشد و نيز برقراري آشتي ملي فراگير ميان فتح و حماس در کرانه باختري رود اردن و نوار غزه حمايت مي کند . نماينده قطر همچنين بر احقاق حقوق مردم فلسطين براي تعيين سرنوشت خود و پايان اشغالگري هاي اسرائيل تاکيد کرد.خلفان المنصوري ادامه تعرضات ، حملات خصمانه و سياست هاي نژاد پرستانه اسرائيل بر ضد فلسطيني ها و بي احترامي اين رژيم به قطعنامه هاي سازمان ملل را محکوم کرد.نماينده قطر افزود اقدامات اسرائيل بيانگر اين است که اين رژيم نمي خواهد شريک واقعي براي رسيدن به صلح باشد و همواره اصرار دارد با جامعه جهاني مقابله و راه حل تشکيل دو کشور مستقل را تضعيف کند . المنصوري تصريح کرد اسرائيل بايد بداند با وجود اينکه منطقه با بحران هاي زيادي روبه رو است اما مسئله فلسطين هرگز در حاشيه قرار نخواهد گرفت چون مسئله فلسطين مسئله اساسي و محوري کشورهاي عربي ، اسلامي و جهان است . نماينده قطر در ادامه از جامعه بين المللي خواست به مسئوليت قانوني و اخلاقي خود در حمايت از ملت فلسطين و پايان اشغالگري هاي اسرائيل عمل کند . وي همچنين توقف کامل فعاليت هاي شهرک سازي اسرائيل ،...
 • آمادگی کامل مراکز انتقال خون در روز تاسوعا و عاشورا
 • به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ مدیرکل انتقال خون استان قزوین گفت: ساعات پذیرش مرکز خونگیری قزوین در ایام محرم از ساعت ۸ تا ۲۰ و در مرکز تاکستان از ساعت ۸ تا ۱۳ است. محمدحسین برادران افزود: همچنین مرکز پذیرش اهدای خون قزوین در روز تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۹ تا ۲۱ و مرکز تاکستان از ساعت ۹ تا ۱۵ فعال است. انتهای پیام/ طرح نذر خون در تاسوعا و عاشورای حسینی