خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- پايگاه خبري ديپلماسي ايراني در يادداشتي نوشت: موج جديد حملات عليه مسلمانان در ميانمار که متعافب حمله مسلحانه يک گروه شبه نظامي به پليس مرزي ميانمار برخاسته، مطالبه گري براي تحقق عدالت کيفري نسبت به قربانيان مسلمان ميانمار را رقم زده است.

در ادامه اين يادداشت به قلم محمد هادي ذاکرحسين، مي خوانيم: يکي از اقدامات حقوقي دولت ايران مي‌تواند شکايت بردن به ديوان بين‌المللي دادگستري باشد.


اقليت مسلمان ساکن در کشور «اتحاديه جمهري ميانمار» (برمه) پس از استقلال اين کشور از بريتانيا در سال 1948 ميلادي، همواره در معرض آزار و ايذاي اکثريت بودايي اين کشور آسيايي بوده اند. در اين ميان، مردم روهينگياي که در استان مسلمان نشين «راخين» در غرب ميانمار ساکن هستند در معرض بيشترين تهاجم ها قرار داشته اند. عدم اعطاي تابعيت ميانماري به مسلمانان روهينگيا، مطابق قانون تابعيت 1982 ميلادي، و به دليل عدم به رسميت شناختن مسلمانان به عنوان يک اقليت قومي، به بي تابعيتي مسلمانان انجاميده است که خود زمينه ساز نقض هاي فاحش حقوق بشر اقليت مسلمان مانند آزادي تردد و بهره مندي از امکانات تحصيلي و درماني شده است.
سازمان «ديده بان حقوق بشر» در گزارش هاي متعدد خود اقدام به مستندسازي نقض هاي گسترده و نظام مند حقوق مردم روهينگا از سوي نيروهاي امنيتي دولت ميانمار کرده است. سوزاندن محل هاي سکونت، اعدام هاي بدون محاکمه، تجاوز و ديگر اشکال خشونت هاي جنسي از جمله مواردي است که از سوي اين سازمان مردم نهاد بين المللي مستندنگاري شده است. بسته بودن مرزهاي ميانمار بر روي سازمان هاي حقوق بشري و نهادهاي بين المللي جهت بررسي وضعيت اقليت مسلمان و امداد رساني به ايشان، بحران جاري در اين کشور را شدت بخشيده است.
آنچه که اين روزها در ميانمار مي گذرد، رفتارهاي سازنده شديدترين جرايم بين المللي مورد نگراني جامعه جهاني به مثابه يک کل مي باشد که قواعد آمره اي هستند که نقض آن ها بنابر حقوق بين الملل، موجبات مسووليت کيفري فردي مرتکبان آن را فراهم مي سازد. جرم «ايذا و تعقيب» يک اقليت مذهبي، از جمله رفتارهاي سازنده «جرايم عليه بشريت» مي باشد که بنابر مستندات و گزارش هاي موجود، اقليت مسلمان ميانمار قربانيان آن مي باشند. بنابر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، جرم ايذا و تعقيب عبارت است از نقض هاي حقوق بنيادين يک اقليت مذهبي که به صورت گسترده و يا نظام مند و متعاقب يک خط مشي دولتي يا سازماني ارتکاب مي يابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذيرد. الگوي رفتاري نيروهاي امنيتي ميانمار و افراطيون بودايي در مقابله با مسلمانان ميانمار، اتهام ارتکاب جرايم عليه بشريت از رهگذر تعقيب و ايذا را به صورت جدي متوجه مرتکبان اين جرم مي نمايد. البته جرايم عليه بشريت در ميانمار، منحصر به جرم ايذا و تعقيب نمي باشد و رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند قتل، کشتار، خشونت هاي جنسي و انتقال اجباري جمعيت را نيز شامل مي شود. سازمان عفو بين الملل نيز با زمينه سنجي بحران ميانمار، وجود يک مخاصمه مسلحانه غير بين المللي ميان ارتش ميانمار و گروه هاي مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غير بين المللي، نقض هاي فاحش حقوق بشر دوستانه نيز مي تواند به ارتکاب جرايم جنگي بيانجامد که سياهه رفتارهاي مجرمانه نيروهاي دولت ميانمار عليه اقليت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعيت غير نظامي، افزايش مي دهد. لازم به ذکر است بنا بر مدل مسووليت فرمانده که از مدل هاي مسووليت کيفري در نظام عدالت کيفري بين المللي مي باشد، اطلاع مقام ارشد سياسي و يا فرمانده نظامي از وقوع جرايم بين المللي از سوي نيروهاي تحت کنترل و عدم اقدام پيشيني به قصد پيشگيري و يا عدم اقدام پسيني با هدف تنبيه و تعقيب مرتکبان، موجب انتساب جرايم واقع شده به آن مقام ارشد لشکري يا کشوري خواهد شد حتي در صورتي که ارتکاب اين جرايم بدون امر و فرمان و يا زمينه سازي آن مقام ارشد صورت گرفته باشد. در ارتباط با جرم نابودسازي جمعي (نسل کشي) بايد به آستانه بالاي اثباتي اين جرم توجه نمود. نابود سازي جمعي مسلمانان در ميانمار نيازمند احراز سوء قصد خاص از بين بردن و نابود ساختن فيزيکي مسلمانان دارد که البته با مفهوم «پاکسازي قومي» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباري يک جمعيت از يک جغرافياي خاص مي باشد داراي مرزبندي است. هرچند عدم اثبات نسل کشي از مسووليت مرتکبان جرايم عليه بشريت نمي کاهد ليکن اثبات آن مي تواند در کنار مسووليت کيفري فردي مرتکبان جرم نابود سازي جمعي، مسووليت بين المللي دولت ميانمار را نيز به همراه آورد. اين نکته را هم مي بايست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل کشي در مراحل تحقيقاتي و پيش دادرسي نيازمند آستانه اثباتي منعطف تري نسبت به مرحله دادرسي و اثبات مسووليت کيفري مي باشد. چنانکه دادرسان ديوان کيفري بين المللي در ارتباط با پرونده عمرالبشير رييس جمهور سودان که متهم به ارتکاب نسل کشي مي باشد، عنوان داشته اند که انتساب اتهام نسل کشي به البشير مي بايست يک احتمال معقول باشد و لازم نيست که لزوما تنها احتمال موجود باشد که به آستانه قطعيت برسد. جلوگيري دولت ميانمار در امدادرساني به مسلمانان بي خانمان که منتهي به مرگ و مير تدريجي ايشان شود مي تواند مصداق تحميل شرايط سخت زندگي باشد که از رفتارهاي سازنده جرم نسل کشي است و در صورت احراز قصد نابودسازي تمام يا بخشي از جمعيت مسلمان در ميانمار مي تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشي نيز بيانجامد.
جامعه بين المللي در مواجهه با ايذاي مسلمانان در ميانمار تاکنون اقدامات مختلفي را انجام داده هرچند که ميزان تاثير آن ها مطلوب نبوده است. با اين حال، بايد توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقي، جامعه بين المللي داراي انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفيت هاي موجود خود تا حدي استفاده نموده است.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد
سابقه ميانمار در نقض حقوق بشر به خصوص در ارتباط با اقليت ها موجب شده است که شوراي حقوق بشر سازمان ملل، و پيش از آن کميسيون حقوق بشر ملل متحد، از سال ها پيش اقدام به تعيين گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ميانمار و تمديد ساليانه ماموريت هاي وي کند. گزارشگر ويژه شورا در مورد وضعيت حقوق بشر در ميانمار در حال حاضر خانم «لي» (از جمهوري کره) مي باشد که ماموريت وي در مارس 2016 ميلادي از سوي شوراي حقوق بشر ملل متحد براي تداوم نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ميانمار و ارزيابي پيشرفت اجراي پيشنهادات گزارشگر ويژه و شوراي حقوق بشر، تمديد شده است. گزارشگر ويژه در آخرين گزارش هاي منتشر شده خود در سال 2016 ميلادي، به وضعيت حقوق بشر اقليت ها به خصوص مسلمانان در استان راخين اشاره کرده و نسبت به تبعيض ساختاري و محروميت مسلمانان از بسياري از حقوق خود ابراز نگراني کرده است. شيوع ادبيات نفرت و ترويج و برانگيختن خشونت عليه اقليت مسلمان از مواردي است که مورد نگراني گزارشگر ويژه واقع شده است. لازم به گفتن است که در ميانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالي» - به دليل اعتقاد به ريشه هاي بنگلادشي ايشان- و مهاجرين غيرقانوني مي خوانند که خطري براي نژاد و آيين ميانمار به شمار مي روند. همين مرزبندي با ايشان و برانگيختن خشونت عليه ايشان، زمينه ساز قرباني شدن مسلمانان بوده است. تغيير قانون تابعيت 1982 ميلادي و برقراري آشتي ملي و انسجام ميان جمعيت ها و قوميت هاي مختلف در ميانمار از توصيه هاي گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخير حملات عليه مسلمانان نيز، گزارشگر ويژه در اظهاراتي نسبت به تشديد زنجيره خشونت ها و لزوم گسستن آن در ميانمار تاکيد نموده است.
علاوه بر گزارشگر ويژه، در ابتداي سال 2017 ميلادي، متعاقب درخواست «کميسارياي عالي» حقوق بشر ملل متحد، يک گروه چهارنفره از سوي شوراي حقوق بشر جهت مصاحبه با روهينگيايي هاي پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند. قربانيان و شهود در اين مصاحبه ها، پرده از جنايت ها و ددمنشي هاي بسياري برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن هاي منتهي به مرگ و تجاوز جنسي دسته جمعي و ناپديد سازي مسلمانان و حتي تخريب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در اين مصاحبه ها شکنجه روحي مسلمانان به خصوص کودکان از طريق اجبار ايشان به مشاهده رنج و آلام وارده به ديگران بوده است. در يکي از مصاحبه ها، به عنوان نمونه، يکي از آوارگان ميانماري عنوان نموده است که پس از مورد حمله واقع شدن روستاي محل زندگي شان، 14 تن از زنان مسلمان را برهنه کرده و مابقي را مجبور به نگاه کردن به ايشان کرده در حاليکه نيروهاي مهاجم اقدام به تعرض و تحقير دختران مي کردند. گزارش هيات مصاحبه کننده در انتها عنوان مي کند که اطلاعات گردآوري شده اين نگراني را ايجاد مي کند که آنچه عليه مسلمانان در حال انجام است در راستاي خط مشي اي است که يک گروه مذهبي براي بيرون راندن خشونت آميز گروه مذهبي ديگر به کار بسته است.
در آخرين اقدام، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس 2017 ميلادي، اقدام به تاسيس يک هيات سه نفره حقيقت ياب نمود تا اقدام به تعيين حقايق مرتبط با نقض هاي حقوق بشر در ميانمار با هدف پيگيري مسووليت کيفري مرتکبان اين جرايم کند. علي رغم درخواست هاي متعدد شورا و الزام دولت ميانمار در قطعنامه مربوطه به همکاري کامل با هيات حقيقت ياب تاکنون اجازه ورود هيات به قلمروي سرزميني ميانمار را نداده است.
لازم به ذکر است که تعقيب کيفري مرتکبان جرايم بين المللي متعاقب انجام تحقيقات و عموما پس از ايجاد کميته ها و هيات هاي حقيقت ياب صورت مي پذيرد. مستندسازي جرايم واقع شده در ميانمار، به دليل نامعين بودن زمان مناسب براي پيگيري کيفري مرتکبان جرايم عليه مسلمانان ضروري ترين اقدام در حال حاضر مي باشد. مرتکبان جرايم بين المللي عموما هم جرايم ارتکابي خود را انکار مي کنند و هم به صورت سازمان يافته اسناد و مستندات اين جرايم را معدوم و پنهان مي سازند تا امکان تعقيب کيفري خود در آينده دور يا نزديک را ناممکن سازند. اقدامات شوراي حقوق بشر ملل متحد در اين راستا مغتنم است و مي بايست با حمايت کامل جامعه جهاني همراه باشد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد
شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطابق منشور سازمان ملل، اختيار مداخله در بحران هايي که صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد دارا مي باشد. شوراي امنيت تاکنون درمورد بحران ميانمار موفق به اقدام نشده است که عمده دليل آن مخالفت دولت هاي چين و روسيه با مداخله شورا در ميانمار مي باشد. در ماه هاي اخير، به عنوان نمونه، دولت انگلستان در چند نوبت اقدام به روي ميز قرار دادن بحران ميانمار در شوراي امنيت نموده است که با مخالفت شديد چين و روسيه روبرو شده است. در سال 2007 ميلادي نيز، پيش نويس ارايه شده از سوي آمريکا در محکوميت برخورد حکومت ميانمار با اقليت ها با وتوي روسيه و چين روبرو شده بود. عدم اتفاق نظر در شوراي امنيت در مورد وضعيت ميانمار، کارآمدي اين نهاد را در رعايت حقوق قربانيان مسلمان در ميانمار متزلزل ساخته است.
ديوان کيفري بين المللي
اين روزها به دليل وجود ديوان کيفري بين المللي به عنوان تنها محکمه دايمي کيفري در عرصه بين الملل، هرکجا جنگ و جنايتي برپاست، نگاه ها به سمت ديوان دوخته مي شود. با اين حال صلاحيت ديوان محدود است و همين عدم شناخت حدود صلاحيتي ديوان، مي تواند انتظارات نابجايي درباره ديوان رقم بزند که عدم پاسخ دهي به آن ها به مشروعيت زدايي از ديوان نزد افکار عمومي مي انجامد.
صلاحيت ديوان کيفري بين المللي محدود به جرايم ارتکاب يافته در قلمروي سرزميني يک دولت عضو و يا ارتکاب يافته توسط اتباع آن مي باشد. ميانمار عضو ديوان کيفري بين المللي نمي باشد و بنابراين ديوان فاقد صلاحيت سرزميني يا شخصي براي ورود به بحران ميانمار است. در مواجهه با بحران جاري در يک کشور غير عضو، تنها شوراي امنيت ملل متحد است که مطابق سند موسس ديوان، اساسنامه رم، مي تواند با ارجاع يک وضعيت به ديوان، صلاحيت اين نهاد را نسبت به جرايم ارتکاب يافته در قلمروي سرزميني دولت غير عضو نيز گسترش دهد. در همين راستا، اخيرا برخي از حقوق دانان ايراني در نامه اي به زبان فارسي – که خود از حيث شکلي امر نامتعارفي در نامه نگاري هاي رسمي است، از دادستان ديوان کيفري بين المللي درخواست کرده بودند تا شوراي امنيت را نسبت به ارجاع وضعيت ميانمار به ديوان متقاعد سازد. اين درخواست علاوه بر آنکه به واقعيت هاي جاري در شوراي امنيت و مخالفان ورود شورا به ماجراي ميانمار توجهي ننموده است، به اين امر نيز الفتاتي نداشته که رويه دادستان ديوان، عدم همراهي با رايزني با شوراي امنيت براي تامين نظر شورا جهت ارجاع يک وضعيت به ديوان مي باشد، چرا که چنين مطالبه گري و چانه زني اي را خلاف استقلال و بي طرفي دادستان در امر تعقيب جرايم بين المللي در يک وضعيت خاص بر مي شمارد. علاوه بر آنکه، مطابق اساسنامه رم، چنين تکليف و تعهدي هم بر دوش دادستان ديوان نيست و اين عاملان بيرون از ديوان هستند که مي توانند يک وضعيت را به دادستان ديوان ارجاع داده يا توجه آن را به يک بحران جلب نمايند. بنابراين، از پيش مشخص است که چنين درخواستي به دليل عدم مطابقت با رويه هاي دادستاني ديوان مسموع نمي باشد. اين نيز بايد افزوده شود که حمايت از اقدام شوراي امنيت براي ارجاع يک وضعيت به ديوان در صورتي قابل قبول است که يک حمايت غير موردي باشد تا حاميان چنين اقدامي دچار اتخاذ معيارهاي دوگانه نشوند. حمايت از اقدام شوراي امنيت در بحران ميانمار حمايت تلويحي از اقدام شورا در ارجاع وضعيت هاي مشابه مانند وضعيت سوريه به ديوان است که مشخص نيست آيا نويسنده و امضاکنندگان اين نامه به چنين دلالتي هم التزام داشته باشند.
علي رغم بسته بودن دستان دادستان ديوان کيفري بين المللي در ماجراي ميانمار به دليل عدم عضويت اين دولت در ديوان، دادستان ديوان هنوز نيز مي تواند اقدامي اتخاذ کند که جنبه هاي نمادين آن اهميت دارد. بنابر قواعد آيين دادرسي و ادله ديوان، دادستان مي تواند از طريق دبيرخانه اين سازمان بين المللي، از يک دولت غيرعضو درخواست نمايد که صلاحيت ديوان را به صورت موردي بپذيرد. چنين درخواستي، مي تواند اثر بازدارنده نيز به همراه داشته باشد و ارسال هشداري براي ميانمار باشد مبني بر آنکه رفتارهاي آن مورد رصد دفتر دادستان ديوان مي باشد. در واقع حتي اگر شوراي امنيت هم وضعيت ميانمار را ارجاع دهد، بدون همياري و همکاري دولت محلي، توفيقات ديوان امر بعيد به نظر مي رسد چنانکه تجربه ناموفق ديوان در قضاياي ليبي و سودان به دليل عدم همکاري دولت محلي و عدم حمايت هاي بعدي شوراي امنيت، مويد اين گمانه است. لذا اگر بنا بر رايزني و فشاري باشد مي بايست بيشتر منصرف به دولت ميانمار براي جلب همکاري آن باشد. هرچند حتي در فرض عدم همکاري، صرف ورود ديوان در يک بحران انساني مي تواند به ثبت شدن جنايت و جلوگيري از انکار آن بيانجامد.
ايران و بايدها
در دنياي امروز، مکانيسم هاي موجود براي تعقيب جرايم بين المللي اندک و کم ظرفيت هستند. حاکميت ملي دولت ها، علي رغم همه تحديدهايي که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمي در معادلات بين المللي دارند. صلاحيت ديوان کيفري بين المللي به عنوان تنها مکانيسم کيفري در دسترس، داراي صلاحيت جهاني نمي باشد بلکه صلاحيت آن از سوي دولت هاي عضو تفويض مي گردد. اين بدان معناست که عدم عضويت يک دولت در ديوان مانع سترگي در مداخله ديوان در بحران هاي جاري در قلمروي سرزميني آن دولت خواهد بود. تبعيت شوراي امنيت از ملاحظات سياسي و قطب بندي هاي متفاوت در آن نيز، مانع از آن است که اتفاق نظر براي ارجاع يک وضعيت به ديوان به آساني شکل بگيرد. بيشتر و پيشتر از ميانمار، جامعه جهاني تلاش کرده است تا مسير مداخله ديوان در سوريه را از رهگذر شوراي امنيت هموار سازد. امري که تاکنون موفقيت آميز نبوده است و دورنماي موفقيت در آن نيز روشن نيست. اين وضعيت در مورد ميانمار نيز صادق است.
در چنين فضايي که اقدامات بين المللي در تحقق عدالت کيفري با تنگنا روبروست البته مي بايست اقدامات تمهيدي و حداقلي مانند مستندسازي جرايم و جمع آوري و نگاه داري ادله را انجام داد تا هر زمان که امکان تحقق عدالت کيفري فراهم بود بتوان از ان ادله و مستندات استفاده نمود. سازمان هاي مردم نهاد بين المللي مانند عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر در مورد ميانمار از مدت ها قبل فعال بوده اند و گزارش دهي هاي ايشان در ايجاد حساسيت جامعه جهاني در اين باره بي تاثير نبوده است. شوراي حقوق بشر نيز قدم هاي اوليه را به اين منظور برداشته و نياز است تا با حمايت از آن و فشار بر دولت ميانمار مسير ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقيقات، فرصت تعقيب کيفري فراهم شود.
در چنين وضعيتي جامعه ايران مي تواند به مانند رويه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکوميت در سطح داخلي بکوبد و با متهم کردن ديگران به عدم اقدام، خود نيز اقدام عملي ننمايد و يا آنکه مي تواند عزم خود را براي جنگ حقوقي با هدف دفاع از قربانيان بي صداي مسلمان در ميانمار و ديگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.
الف) ايجاد گروه هاي مستندساز براي گردآوري ادله حقوقي مثبته ارتکاب جرايم بين المللي و اعزام آن ها به منطقه براي مستند نگاري جرايم واقع شده و ثبت اظهارات قربانيان و شهود و صدا بخشيدن به آنان و به گوش جهانيان رساندن اين مستندات گام کوچک اما موثري در حمايت از قربانيان ميانمار به شمار مي رود. نهادهايي که عموما به عدم اقدام متهم مي شوند لاقل در موضوع مستندسازي و رصد جرايم واقع شده عليه مسلمانان اقداماتي انجام داده اند که نبود آن ها حتي مي توانست به بي اطلاعي ما انجامد. جنگ حقوقي به مانند يک جنگ واقعي نيازمند بهره مند بودن از نيروهاي متخصص و حضور منطقه اي و ميداني است.
ب) ديپلماسي حقوقي و سياسي ايران نيز مي بايست با ايجاد موج مطالبه گري در اين حوزه، موانع موجود در اين مسير را نيز با هدف کنار زدن هدف گذاري نمايد. چين و روسيه از مخالفان ورود شوراي امنيت هستند و روابط حسنه ايران با اين کشورها مي تواند ظرفيتي باشد براي ديپلماسي ايران تا به نفع قربانيان مسلمان در ميانمار مورد استفاده واقع شود. در همين راستا، مطالبه گري از دبيرکل سازمان ملل متحد در راستاي استفاده از اختيارات خود ذيل ماده 99 منشور ملل متحد مبني بر جلب توجه شوراي امنيت به موضوعي که صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد قابل توصيه مي باشد. به خصوص آنکه از کارکردهاي اصلي ماده 99، هشدارهاي زودهنگام و پيشگيرانه دبيرکل نسبت به تهديدات صلح و امنيت بين المللي است که جرايم بين المللي شديد داخل در آن مي باشد. همچنين مطالبه گري از دبيرکل جهت ايجاد يک هيات حقيقت ياب در ارتباط با فجايع ميانمار که مطابق با اعلاميه حقيقت يابي سازمان ملل در حوزه صيانت از امنيت و صلح بين المللي در حوزه اختيارات دبيرکل مي باشد مي تواند فشار بين المللي بر دولت ميانمار را تشديد کند تا شايد مسير همکاري اين دولت با جامعه جهاني را هموار سازد.
ج) نگارنده پيش از اين بارها بر اين مهم تاکيد کرده است که جايگاه جنگ حقوقي و حمايت حقوقي از مستضعفان در دکترين سياست خارجي ايران مي بايست به تفصيل و تصريح مشخص شود تا بر اساس آن نگاه راهبردي، اقدامات لازم با جديت صورت پذيرد. سازمان کنفرانس اسلامي نيز پيش از اين نسبت به ماجراي ميانمار ورود داشته است ليکن قطعنامه سازمان فاقد بند و بعد عدالت کيفري بوده است. ايران مي بايست از اين فرصت استفاده نمايد و زمينه ساز رقم خوردن قطعنامه اي از سوي کنفرانس اسلامي و مانند آن براي پرداختن جامع به بحران ميانمار و از آن جمله وضعيت مرتکبان جرايم بين المللي و قربانيان آن ها باشد.
د) يکي از اقدامات حقوقي که مي تواند از سوي دولت ايران در راستاي بين المللي ساختن ابعاد جنايات در حال وقوع در ميانمار انجام شود، شکايت بردن به ديوان بين المللي دادگستري از دولت ميانمار به دليل نقض کنوانسيون پيشگيري و مجازات جرم نابودسازي جمعي (نسل کشي) مي باشد. هر دو دولت ايران و ميانمار عضو کنوانسيون مي باشند. مطابق کنوانسيون، دولت هاي عضو متعهد به پيشگيري از ارتکاب جرم نسل کشي و تعقيب مرتکبان آن در فرض وقوع اين جرم مي باشند. بنابر تصريح خود کنوانسيون مرجع دعاوي برخاسته از کنوانسيون ديوان بين المللي دادگستري است که پيش از اين در اين موضوع و حوزه نيز در ماجراي جنگ بالکان و نسل کشي صربرنيتسا ورود داشته است. ايران مي تواند با توانمندسازي مستندات خود و تمهيد مقدمات لازم، جنگ حقوقي موثري عليه دولت ميانمار آغاز نمايد که مي تواند اثرات مثبتي هم به نفع قربانيان مسلمان داشته باشد.
ه) اقدام ديگر براي درگير ساختن جامعه جهاني و به خصوص مجمع عمومي ملل متحد، پيمودن راهي شبيه آنچه در ماجراي سوريه تجربه شد مي باشد؛ يعني ايجاد يک مکانيسم براي گردآوري ادله و مستندات مرتبط با جرايم عليه مسلمانان در ميانمار. همانطور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاري محکمه و محاکمه اي براي به عدالت سپردن جنايتکاران در ميانمار، اقدام عاجل و ضروري جمع آوري ادله براي جلوگيري از امحا و هدر رفتن آن هاست. دولت ايران مي تواند با لابي گري با ديگر دولت ها و همراه ساختن آن ها، با فعال سازي ظرفيت هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، طراح مکانيسمي براي ميانمار نيز باشد که تصويب آن در جلب توجهات بين المللي به بحران ميانمار ياري رسان است. بايد به خاطر داشت که در کنشگري در حوزه عدالت کيفري بين المللي و در جنگ حقوقي، اقدامات نمادين و تاثيرات بياني بسيار پر اهميت هستند و نمي بايست انتظار نتايج قطعي و فوري داشت. تعهدات در حوزه جنگ حقوقي از نوع تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه.
و سخن آخر آنکه انچه در اين مقام بيان شد در راستاي اتخاذ سياست تهاجمي در حوزه سياست خارجه و به خصوص در حوزه جرايم بين المللي است که مورد تاکيد رهبر انقلاب مي باشد. محافظه کاري هاي غير موجه و احتياط هاي غير ضروري در سياست خارجه البته مي تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امري که به يک درد مزمن در ديپلماسي حقوقي ما در حوزه جنگ حقوقي انجاميده است.
*منبع: پايگاه خبري ديپلماسي ايراني/20 شهريور 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
انتهاي پيام /*

کلیدواژه: ارجاع یک وضعیت به دیوان | دیوان کیفری بین المللی | مسلمانان در میانمار | حقوق بشر در میانمار | مسلمان در میانمار | حقوق بشر ملل متحد | جرایم بین المللی | جرایم علیه بشریت | قربانیان مسلمان | سازمان ملل متحد | قلمروی سرزمینی | ایران می تواند | شورای حقوق بشر | جرایم واقع شده | وضعیت حقوق بشر | علیه مسلمانان | مسوولیت کیفری | مرتکبان جرایم | بحران میانمار | دادستان دیوان | بین المللی | صلاحیت دیوان | گزارشگر ویژه | دولت میانمار | اقلیت مسلمان | جامعه جهانی | عدالت کیفری | شورای امنیت | دلیل عدم | مطالبه گری | دولت ایران | جنگ حقوقی | حقیقت یاب | عدم اقدام | سازی جمعی | دولت ها | نسل کشی

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۱۰۵۴۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

در همین زمینه

 • دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است/سودآورترین بنگاه های اقتصادی کشور به طرح سهام عدالت اختصاص یافته اند
 • خبرگزاري آريا - معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به اين تعهد خود عمل خواهد کرد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.جهانگيري در اين جلسه سهام عدالت را طرحي پراهميت ارزيابي کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادي از بهترين و سودآورترين شرکت‌ها و کارخانه‌هاي کشور به اين طرح اختصاص داده شده‌اند و عملاً مشمولين سهام عدالت به نسبت مبلغ واريزي و به نسبت سهامي که دارند از سود اين طرح برخوردار خواهند شد.معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به برخي موانع و مسائل پيش روي ساماندهي طرح سهام عدالت، از وزير امور اقتصادي و دارايي خواست طي جلساتي با دستگاه هاي مرتبط، حداکثر ظرف يک ماه آينده نظرات و ديدگاه هاي دستگاه هاي ذيربط را دريافت و راهکارهايي براي حل اين موانع تدوين و به جلسه آينده شوراي عالي ارائه کنند. وي با اشاره به پايان يافتن زمان واريز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص يافته به مشمولين سهام عدالت و اينکه بخش اندکي از مشمولين سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعيين شده تمديد و به مردم اطلاع رساني شود تا ساير مشمولين سهام عدالت بتوانند در صورت تمايل الباقي مبلغ سهام تخصيص يافته خود را پرداخت کنند.معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به اين تعهد خود عمل خواهد کرد.جهانگيري همچنين گزارش رئيس سازمان خصوصي سازي از عملکرد واگذاري ها از سال 1380 تا کنون را مثبت ارزيابي و خاطرنشان کرد: در واگذاري هاي انجام شده، اگر بنگاه هاي واگذار شده، بر اساس شاخص هايي نظير...
 • سودآورترین بنگاههای اقتصادی کشور به طرح سهام عدالت اختصاص یافته اند/دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به صاحبان است
 • به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال 1380 تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح شود اما در هر صورت هیچ تردیدی در اصل واگذاری ها وجود...
 • جهانگیری:دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت است/اختصاص سودآورترین بنگاه ها به طرح سهام عدالت
 • معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، اسحاق جهانگیری ظهر دوشنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند و عملا مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. وی همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. معاون اول رییس جمهوری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال 1380 تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح شود...
 • مقایسه مسلمان و ادواردو از نگاه AFC عکس
 • به گزارش ایلنا، تیمهای الهلال عربستان و پرسپولیس در چارچوب دور رفت مرحله نیمه نهایی سه شنبه شب به مصاف هم می روند. این دیدار در حالی به انجام می رسد که جدال محسن مسلمان و کارلوس ادواردو نظر سایت AFC را به خود جلب کرده است. این دو بازیکن در دور گروهی گلزنان تیمهای خود بودند و حالا بازهم جزو مهمترین مهره های تیمهای خود به حساب می آیند. اردواردو 7 گل زده و مسلمان یک گل. مسلمان در تعداد پاس ها با 441 پاس از همتای خود حدود 60 پاس برتری دارد. در تعداد اس گل های هافبک پرسپولیس 3-1 پیش است اما در پیروزی در دوئل ها ستاره برزیلی الهلال 76-28 جلو افتاده است.
 • عکس/مقایسه مسلمان و ستاره الهلال
 • به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، در حالی که الهلال و پرسپولیس فردا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل هم قرار می گیرند سایت کنفدارسیون فوتبال آسیا به مقایسه محسن مسلمان و کارلوس ادواردو بازیکنان کلیدی دو تیم پرداخته مقایسه ای که البته با توجه به تفاوت پست دو بازیکن کمی عجیب به نظر می رسد. در آمارهای مربوط به این دو هر چقدر ادواردو در گلزنی موفق بوده مسلمان در ارسال پاس نسبت به بازیکن برزیلی موفق تر بوده است. ادوراردو 7 گل در این رقابت ها زده و مسلمان یک گل هر چند مسلمان 3 پاس گل داده و ادواردو تنها یک پاس گل به نام خود ثبت کرده است. همچنین به لحاظ آمار پاس نیز مسلمان موفق تراز ستاره برزیلی بوده و 441 پاس را به نام خود ثبت کرده است. این در حالی است که بازیکنی برزیلی در پیروزی در دوئل ها عملکرد موفق تری نسبت به مسلمان داشته است. خبرورزشی 110
 • عکس یادگاری یک دختر مسلمان با آنگلا مرکل
 • ای اف سی:مسلمان ستاره ویژه نیمه نهایی ای سی ال
 • الهلال سه شنبه شب در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا میزبان پرسپولیس است؛ در حالی که هر دو تیم به دنبال کسب اولین قهرمانی شان در فرمت فعلی این رقابت هاست که از سال 2002 آغاز شده است. دو تیم در مرحله گروهی رقابت های امسال دو بار در مسقط مقابل هم قرار گرفتند و بعد از تساوی 1-1 در دیدار رفت، در دیدار برگشت به مساوی بدون گل رضایت دادند. الهلال بعد از صعود از مرحله گروهی به عنوان تیم اول، الهلال به روند شکست ناپذیری اش در این رقابت ها ادامه داد تا به نیمه نهایی برسد. آنها در مرحله یک هشتم نهایی در مجموع دو دیدار 4-2 استقلال خوزستان را بردند و پس از آن در مجموع دو دیدار مرحله یک چهارم نهایی، العین، نایب قهرمان سال گذشته را 3-0 از پیش رو برداشتند. این سومین حضور الهلال در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در 4 سال اخیر است و آنها امیدوارند که بتوانند امسال دستاورد بهتری داشته باشند. کارلوس ادواردوی برزیلی که در دیدار قبلی مقابل العین هت تریک کرد، تعداد گل هایش در این رقابت ها را به 7 رساند. ضمن اینکه خط حمله الهلال عمر خریبین را هم در اختیار دارد که در این رقابت ها 4 گل زده است. رامون دیاز در این دیدار نواف العابد، ملی پوش عربستانی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد اما نیکلاس میلسی اروگوئه ای می تواند جای او را در خط میانی پر کند. پرسپولیس پرسپولیس در رقابت های امسال لیگ قهرمانان، نتایجی تاریخی گرفت. آنها بعد از عبور از مرحله گروهی، در مرحله یک هشتم نهایی 1-0 لخویای قطر را شکست دادند و بعد از مدت ها به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند. اما این پایان کار شاگردان برانکو ایوانکوویچ نبود و آنها...
 • محاصره هزاران مسلمان میانماری پشت مرزهای بنگلادش
 • به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جمارانبه نقل از خبرگزاری آناتولی، با وجود اینکه در هفته گذشته از شدت مهاجرت های دسته جمعی مسلمانان روهینگیا کاسته شد، اما شاهدان عینی می گویند به دلیل بستن شدن گذرگاه‌های مرزی و تیراندازی نیروهای میانمار، امکان عبور از مرز و رفتن به بنگلادش برای مسلمانان دشوار شده و به همین دلیل در سواحل و جنگل ها محصور مانده اند. پناهجویان آراکانی که هفته پیش وارد بنگلادش شده اند، می گویند: تعداد زیادی از مردم به دلیل ترس ازحملات نظامیان میانمار به آنان در جنگل هایی ک در منطقه مرزی قرار دارد پنهان شده اند. این نظامیان قایق‌های چوبی را که پناهجویان از روی رود ناف به بنگلادش می رفتند، آتش زده اند. براساس گزارش سازمان ملل از 25 آگوست امسال که خشونت های علیه مسلمانان آراکانی درمیانمار شدت یافته است، تاکنون 430 نفر مجبور به ترک خانه های خود و رفتن به بنگلادش شده اند. در دو سه هفته مداوم هزاران تن از آنان با استفاده از قایق‌ها و با گذشتن از رودخانه ای که میان ایالت آراکان و بنگلادش وجود دارد خود را به این کشور رساندند. اما در طول هفته گذشته از این موج مهاجرت تا حدود زیادی کاسته شده بود. «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی سازمان ملل در امور آوارگان و پناهجویان نیز کاهش ناگهانی موج مهاجرت مسلمانان میانماری را تایید کرده است. «سعید نور» یکی از اندک پناهجویانی است که در روزهای گذشته از مرز گذشته و خود را به بنگلادش رسانده است. به گفته وی هنوز هزاران نفر در آن سوی مرز در تلاش برای رساندن خود به بنگلادش هستند. وی که از شهر «بوتیندانگ»ایالت آراکان به بنگلادش آمده از پنهان شدن تعدادی از روستائیان در نزدیکی های رود «ناف» خبر می دهد و می گوید: نظامیان ابتدا آنان را مجبور به خارج شدن از روستاهایشان کرده است...
 • AFC:طارمی منشا مسلمان و علیپور ستاره های کلیدی پرسپولیس
 • کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به وضعیت پرسپولیس و الهلال پیش از دیدار حساس این دو تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، الهلال عربستان میزبان پرسپولیس در ابوظبی امارات در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ است. این در حالی است که هر دو تیم امیدوارند برای اولین بار پس از تغییر لیگ قهرمانان آسیا از سال ۲۰۰۲ به فرم جدیدش به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند. این دو تیم در این رقابت‌های در مرحله گروهی ۲ بار در مسقط مقابل هم قرار گرفتند که اولین بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید و بازی دوم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. *الهلال عربستان الهلال از ماه می که صدرنشین گروهش بوده است تا این مرحله صدرنشینی خود را در مسابقات حفظ کرده است. الهلال در مرحله یک هشتم نهایی با استقلال خوزستان ایران رقیب شد و در نهایت در مجموع با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید. الهلال در طول ۴ ساله گذشته این سومین حضورش در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا است و هوادارانش مخصوصا پس از برد خوبی که در یک چهارم نهایی مقابل العین امارات به دست آوردند بیشتر امیدوار شدند. کارلوس اردواردو، مهاجم برزیلی الهلال در دیدار مقابل العین هت‌تریک کرد و گل‌های خودش را در این رقابت‌ها به عدد ۷ رساند. البته خط حمله الهلال عمر الخریبین سوری را نیز دارد که تا اینجای کار ۴ گل زده است. اگر چه در بازی پیش رو مقابل پرسپولیس نواف العابد حضور ندارد ممکن است دیاز، سرمربی الهلال امیدوار باشد تا میلیسی برزیلی رهبری خط میانه را به دست بگیرد. *پرسپولیس ایران پرسپولیس مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ را با جنگ آغاز کرد. آنها موفق شدند به مرحله یک هشتم راه پیدا کنند...
 • سایت AFC:مسلمان و علی پور مردان اصلی پرسپولیس برابر الهلال
 • سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن مسلمان و علی علی‌پور به عنوان دو بازیکنی یاد کرد که توانایی تغییر نتیجه بازی با الهلال را دارند. به‌ گزارش ‌ایسنا، دو تیم فوتبال الهلال و پرسپولیس فردا (سه‌شنبه) در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی برابر هم به میدان خواهند رفت. پرسپولیس در این دیدار حساس محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا و مهدی طارمی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت و در طرف مقابل نواف العابد، بازیکن کلیدی الهلال این بازی حساس را از دست داده است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این بازی حساس نوشت: الهلال در بازی که همگان منتظر شروع آن هستیم میزبان پرسپولیس است. جایی که هر دو تیم امیدوار هستند که به اولین قهرمانی خودشان در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کنند. از زمان شروع لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۰۲ پرسپولیس و الهلال نتوانستند قهرمان شوند. دو تیم امسال دو بار در مسقط برابر هم بازی کردند که هر دو بازی با تساوی به پایان رسید. در ادامه‌ گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است: پرسپولیس امسال در لیگ قهرمانان آسیا تاریخ سازی کرد و توانست به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها راه یابد. پیروزی برابر لخویا و الاهلی باعث شده که نماینده ایران برای اولین بار به این مرحله از رقابت‌ها راه یابد. تیم ایرانی روحیه و جنگندگی بالایی را در بازی قبلی برابر الاهلی نشان داد. در ترکیب پرسپولیس محسن مسلمان و علی علی‌پور توانایی تغییر بازی را دارند. مسلمان امسال با ۲۱ خلق شانس در این زمینه بین تمام تیم‌های آسیایی آمار خوبی داشته و سرآمد بوده است. انتهای پیام
 • روحانی انگ و رنگ خشونت طلبی را از چهره ایرانی ها و مسلمان زدود
 • محمود محمدی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه در یادداشتی با توجه به پنجمین حضور هیات ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان به بررسی سود و زیان کشورها و برندگان و بازندگان این صحنه داوری بین‌المللی پرداخت. به گزارش ایسنا،‌ متن این یادداشت به شرح زیر است: نیویورک در روزهای پرالتهاب ماه سپتامبر میدان نمایش توانمندی دیپلماسی کشورها است. در تقویم سیاست خارجی کشور، اجلاس سالانه مجمع عمومی مهم‌ترین فرصت برای کسب منافع ملی به حساب می‌آید. اکنون در روزهای پایانی این اجتماع عظیم دیپلماسی می‌توان درباره سود و زیان کشورها و برندگان و بازندگان این صحنه داوری کرد. در آوردگاه امسال نیویورک همه چیز دست به دست هم داد تا دیپلماسی ایران و آمریکای ترامپ وارد یک رقابت همه جانبه شوند. تیم ترامپ با اندیشه و انگیزه تضعیف پیمان جهانی برجام وارد صحنه شد و تیم روحانی با تفکر حفظ برجام و برهم زدن نقشه تندروهای کاخ سفید به رایزنی با بلندپایگان سیاسی نشست. روحانی و تیم دیپلمات‌هایش مذاکراتی فشرده با سران اروپا و پنج قدرت امضاکننده برجام انجام دادند که حاصل آن تأکید طرف‌های اروپایی، روسیه و چین بر این توافق تاریخی بود و در سوی دیگر رئیس‌جمهوری ایران و وزیر خارجه‌اش به گفت‌وگوی مستقیم با نخبگان آمریکایی و رسانه‌های پرنفوذ این کشور مبادرت کرده و از این طریق کوشیدند افکار عمومی این کشور را متوجه عواقب نگاه خصمانه گروه ترامپ به برجام سازند اما به نظر می‌آید عامل تعیین‌کننده در پایان این صف‌آرایی، تریبون اجلاس بود و نطقی که رؤسای جمهوری بر محور برجام ایراد کردند. اکنون زمان داوری و سنجش درباره تأثیرات مثبت و منفی را سخنرانی ترامپ و روحانی است. می‌توان ضریب ناکامی و توفیق دو طرف با تأمل در شمار کسانی که در حمایت یا مخالفت با دو طرف موضع‌گیری کردند سنجش کرد. دست کم تا به...
 • جراح مسلمان در منچستر از ناحیه گردن چاقو خورد
 • یک دکتر مسلمان در شهر منچسترانگلیس با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن به شدت مجروح شد. به گزارش خبرنگاتر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، «ناصر کوردی»(Nasser Kurdy) جراح ارتوپد مسلمان که قصد داشت برای اقامه نماز مغرب خود را به مسجد محله برساند توسط دو نفر با سلاح سرد به شدت مجروح شد.بر اساس گزارش mirror، به گفته پلیس شهر منچستر، این جراح مسلمان از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به سرعت به بیمارستان منتقل شد.طبق گزارش رسانه‌های محلی، از آنجایی که چاقو به گردن «کوردی» وارد شده بود وی خیلی خوش‌شانس بود که از مرگ نجات پیدا کرد.مهاجمان که دو دو مرد 32 و 54 ساله بودند حین حمله با الفاظی رکیک مسلمانان را خطاب قرار داده بودند.پلیس این دو مرد را دستگیر کرده است و پرونده‌ آنها در قالب جرم جنایی در مرکز پلیس منچستر گشوده شده است.سخنگوی انجمن مسلمانان آلترینچام نسبت به این اتفاق ابراز تأسف کرد و برای کوردی آرزوی سلامت کرد.وی افزود: این فقط یک اقدام جنایتکارانه علیه جامعه مسلمان و یا یک فرد نیست، بلکه این افراد افرادی هستند که برای کل جامعه خطرناک هستند.در این رابطه، «مقداد ورسی»(Miqdaad Versi)، معاون دبیر کل شورای مسلمان بریتانیا (MCB)، در توئیتی نوشت: با تشکر از پلیس که طی اقدامی فوری نسبت به بازداشت این دو نفر اقدام کرد.وی افزود: خدا را شکر حال کوردی خوب است اما می‌توانست ماجرا بسیار بدتر از اینها باشد.انتهای پیام/ R1372/P34399/S2,21,25,1392/CT10
 • مسلمان و علیپور مهره های کلیدی پرسپولیس مقابل الهلال
 • به گزارشخبرنگار دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی با اشاره به دیدار حساس تیم های الهلال و پرسپولیس در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا که فردا در ورزشگاه بن زاید ابوظبی امارات برگزار می شود نوشت: تیم های پرسپولیس و الهلال در حالی به مصاف یکدیگر می روند که هر دو تیم به دنبال راهیابی به فینال و کسب نخستین قهرمانی شان در لیگ قهرمانان آسیا هستند زیرا از زمان آغاز این رقابت ها در سال 2002 هیچ یک از این دو تیم نتوانسته اند قهرمان شوند. در ادامه این گزارش آمده است: پرسپولیس در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا تاریخ ساز شد و توانست با گذشتن از سد تیم الاهلی عربستان پا به مرحله نیمه نهایی بگذارد. بازیکنان پرسپولیس از روحیه جنگندگی خوبی برخوردار هستند و از محسن مسلمان و علی علیپور می توان به عنوان دو بازیکن این تیم که توانایی تغییر نتیجه بازی را دارند. مسلمان در فصل جاری تاکنون 21 شانس گلزنی را برای هم تیمی هایش ایجاد کرده است. انتهای پیام/ تمجید AFC از عملکرد مسلمان و علیپور
 • جراح مسلمان در منچستر از ناحیه گردن چاقو خورد عکس
 • یک دکتر مسلمان در شهر منچسترانگلیس با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن به شدت مجروح شد. خبرگزاری تسنیم: «ناصر کوردی»(Nasser Kurdy) جراح ارتوپد مسلمان که قصد داشت برای اقامه نماز مغرب خود را به مسجد محله برساند توسط دو نفر با سلاح سرد به شدت مجروح شد.بر اساس گزارش mirror، به گفته پلیس شهر منچستر، این جراح مسلمان از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به سرعت به بیمارستان منتقل شد.طبق گزارش رسانه‌های محلی، از آنجایی که چاقو به گردن «کوردی» وارد شده بود وی خیلی خوش‌شانس بود که از مرگ نجات پیدا کرد.مهاجمان که دو دو مرد 32 و 54 ساله بودند حین حمله با الفاظی رکیک مسلمانان را خطاب قرار داده بودند.پلیس این دو مرد را دستگیر کرده است و پرونده‌ آنها در قالب جرم جنایی در مرکز پلیس منچستر گشوده شده است.سخنگوی انجمن مسلمانان آلترینچام نسبت به این اتفاق ابراز تأسف کرد و برای کوردی آرزوی سلامت کرد.وی افزود: "این فقط یک اقدام جنایتکارانه علیه جامعه مسلمان و یا یک فرد نیست، بلکه این افراد افرادی هستند که برای کل جامعه خطرناک هستند."در این رابطه، «مقداد ورسی»(Miqdaad Versi)، معاون دبیر کل شورای مسلمان بریتانیا (MCB)، در توئیتی نوشت: "با تشکر از پلیس که طی اقدامی فوری نسبت به بازداشت این دو نفر اقدام کرد."وی افزود: "خدا را شکر حال کوردی خوب است اما می‌توانست ماجرا بسیار بدتر از اینها باشد."
 • سایت AFC:مسلمان و علیپور مردان اصلی پرسپولیس برابر الهلال
 • سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن مسلمان و علی علی‌پور به عنوان دو بازیکنی یاد کرد که توانایی تغییر نتیجه بازی با الهلال را دارند. آفتاب‌‌نیوز : سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از محسن مسلمان و علی علی‌پور به عنوان دو بازیکنی یاد کرد که توانایی تغییر نتیجه بازی با الهلال را دارند. به گزارش وب سایت نود،دو تیم فوتبال الهلال و پرسپولیس فردا (سه‌شنبه) در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی برابر هم به میدان خواهند رفت. پرسپولیس در این دیدار حساس محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا و مهدی طارمی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت و در طرف مقابل نواف العابد، بازیکن کلیدی الهلال این بازی حساس را از دست داده است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این بازی حساس نوشت: الهلال در بازی که همگان منتظر شروع آن هستیم میزبان پرسپولیس است. جایی که هر دو تیم امیدوار هستند که به اولین قهرمانی خودشان در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کنند. از زمان شروع لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۰۲ پرسپولیس و الهلال نتوانستند قهرمان شوند. دو تیم امسال دو بار در مسقط برابر هم بازی کردند که هر دو بازی با تساوی به پایان رسید. در ادامه‌ گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است: پرسپولیس امسال در لیگ قهرمانان آسیا تاریخ سازی کرد و توانست به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها راه یابد. پیروزی برابر لخویا و الاهلی باعث شده که نماینده ایران برای اولین بار به این مرحله از رقابت‌ها راه یابد. تیم ایرانی روحیه و جنگندگی بالایی را در بازی قبلی برابر الاهلی نشان داد. در ترکیب پرسپولیس محسن مسلمان و علی علی‌پور توانایی تغییر بازی را دارند. مسلمان امسال با ۲۱ خلق شانس در این زمینه بین تمام تیم‌های آسیایی آمار خوبی داشته و سرآمد بوده است.
 • سایت AFC:مسلمان و علیپور مردان سرنوشت ساز دیدار پرسپولیس با الهلال
 • خبرگزاري آريا - سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا در مطلبي مسلمان و عليپور را مردان اصلي پرسپوليس در غياب طارمي معرفي کرد.به گزارش خبرگزاري آريا ، سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا پيش از اين بازي حساس نوشت: الهلال در بازي که همگان منتظر شروع آن هستيم ميزبان پرسپوليس است. جايي که هر دو تيم اميدوار هستند که به اولين قهرماني خودشان در تاريخ ليگ قهرمانان آسيا دست پيدا کنند. از زمان شروع ليگ قهرمانان آسيا در سال 2002 پرسپوليس و الهلال نتوانستند قهرمان شوند.دو تيم امسال دو بار در مسقط برابر هم بازي کردند که هر دو بازي با تساوي به پايان رسيد.در ادامه‌ گزارش سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا آمده است: پرسپوليس امسال در ليگ قهرمانان آسيا تاريخ سازي کرد و توانست به جمع چهار تيم برتر رقابت‌ها راه يابد. پيروزي برابر لخويا و الاهلي باعث شده که نماينده ايران براي اولين بار به اين مرحله از رقابت‌ها راه يابد. تيم ايراني روحيه و جنگندگي بالايي را در بازي قبلي برابر الاهلي نشان داد.در ترکيب پرسپوليس محسن مسلمان و علي علي‌پور توانايي تغيير بازي را دارند. مسلمان امسال با 21 خلق شانس در اين زمينه بين تمام تيم‌هاي آسيايي آمار خوبي داشته و سرآمد بوده است.
 • شهردار مسلمان لندن خطاب به ترامپ:حرف هایت درباره مسلمانان شبیه داعش است
 • شهردار لندن بار دیگر درباره فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به این کشور گفت این اظهارات شبیه اظهارات داعش است.به گزارش فارس، صادق خان شهردار شهر لندن ضمن انتقاد از لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مسلمانان گفت وی بازی خود را با استفاده از زبان گروه تروریستی داعش بازی می‌کند.به نوشته روزنامه گاردین، شهردار پایتخت انگلیس در کنفرانس حزب کارگر بریتانیا در برایتون گفت فرمان ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا وی را رنجانده است و سخنان ترامپ علیه مسلمانان بی شباهت با گفته‌های داعش نیست.خان ادامه داد، داعشی‌ها می‌گویند نمی‌شود مسلمان و غربی بود و ترامپ هم ندانسته همان بازی داعش را انجام داده و به آن‌ها کمک می‌کند. شهردار لندن ادامه داد فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به این کشور تصور غلطی درباره دین ایجاد می‌کند.صادق خان گفت که خودش هم غربی است و هم به مسلمان بودنش افتخار می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی اجتماع آنان را بر هم بزند.
 • آخرین اخبار دنیای فوتبال تمجید AFC از مسلمان و علیپور/دلتنگی کونته برای بازگشت به سری آ
 • خبرگزاري آريا- آخرين اخبار فوتبال ايران و اروپا را با هم مرور مي کنيم.به گزارش سرويس ورزشي آريا، سروش رفيعي، هافبک ايراني الخور قطر از ديد نشريه استاد الدوحه قطر در تيم منتخب هفته دوم ليگ ستارگان قطر قرار گرفت.داوران هفته هشتم ليگ برتر فوتبال:*سه شنبه چهارم مهر ماه 96سپيدرود رشت-استقلال تهران- ساعت 16:15داور: محمدحسين زاهدي فرد*ذوب آهن اصفهان- سايپا تهران- ساعت 17:20 داور: سيدمهدي سيدعلي *نفت تهران-سپاهان اصفهان- ساعت 17:45 داور: رضا مهدوي*فولاد خوزستان-استقلال خوزستان- ساعت17:30 داور: وحيد کاظمي*پنجشنبه ششم مهرماه*گسترش فولاد-تراکتورسازي تبريز-ساعت 14 داور: اشکان خورشيدي*سياه جامگان-پيکان تهران- ساعت 16:45 داور: حسن اکرمي*پارس جنوبي جم-پديده خراسان- ساعت 18:30داور: بيژن حيدري سپيدرود - استقلال در عضديپس از بازيد رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ از دو ورزشگاه عضدي و سردار جنگل رشت، در نهايت رأي به برگزاري مسابقه سپيدرود - استقلال در ورزشگاه عضدي داده شد.برانکو: نبودن طارمي در پرسپوليس مثل نبودن ادواردو در الهلال است:*فقدان طارمي براي ما سنگين است و درست مثل اين مي‌ماند که ادواردو را از تيم الهلال بگيريد.*تا جايي که بتوانيم در ليگ قهرمانان جلو مي‌رويم.*شرايط خيلي خوبي داريم و خوشبختانه بازيکنان هم در آرامش هستند.*الهلال از دور گروهي قوي‌تر است.سايت راديو ورزش يونان اعلام کرد که بسنيک هاسي از سمت سرمربيگري تيم فوتبال المپياکوس آتن اخراج شدسامي داوران قضاوت کننده ديدار تيم‌هاي الهلال عربستان و پرسپوليس از مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا اعلام شدداور کره‌اي قاضي ديدار الهلال - پرسپوليس شد:داور وسط: کيم جونگ هيوککمک اول: يون کوانگ يولکمک دوم: کيم يونگاداور چهارم: بانگ جيولناظر داوري: اسماعيل الحافي از اردنناظر مسابقه: آدام ديويد مارک از استرالياتيم ملي فوتسال دانشجويان ايران که در سومين دوره رقابتهاي قهرماني فوتسال دانشجويان آسيا در لينگوو کشور چين شرکت کرده است در ديدار نهايي اين مسابقات با برتري مقابل تيم عمان به عنوان قهرماني رسيد. تيم ملي فوتسال دانشجويان ايران در اين ديدار با نتيجه 4 بر 2...
 • جایگاه امام حسین ع برای همه ما ایرانیان محفوظ است/در کنار برادران مسلمان خود در روضه شرکت می کنیم
 • خبرگزاري آريا - يک موبد زرتشتي گفت: ما جامعه زرتشتي به امام حسين(ع) احترام مي‌گذاريم و جايگاه ايشان براي همه ما ايرانيان محفوظ است، در واقع برادران زرتشتي در کنار برادران مسلمان خود در روضه امام حسين(ع) شرکت مي‌کنند.موبد سهراب هنگامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس با اشاره به اينکه فرهنگ ايراني غني‌ترين و قديمي‌ترين فرهنگ ايراني است، ابراز داشت: در شاهنامه مي‌خوانيم وقتي سياوش به دست دشمنش افراسياب شهيد شد از خون او لاله‌ها روييد، ما هم اعتقاد داريم امام حسيين(ع) در راه حق و نبرد عليه باطل به شهادت رسيدند.وي افزود: ما جامعه زرتشتي به امام حسين(ع) احترام مي‌گذاريم و جايگاه ايشان براي همه ما ايرانيان محفوظ است و بايد ميزان ارادت و خواست خود را به ايشان نشان دهيم.موبد هنگامي با بيان اينکه برادران زرتشتي در کنار برادران مسلمان خود در روضه امام حسين(ع) شرکت مي‌کنند، گفت: موبدهاي ما در مراسم پيرغلامان در اصفهان شرکت کردند و حضور فيزيکي فعال داشتند، حضور آن‌ها نشان داد که با شما هم عهد و هم پيمان هستيم.وي با اشاره به برگزاري گفت‌وگوي‌هاي ميان اديان ادامه داد: متأسفانه در اين گفت‌وگوها طرفين به بيان ديدگاه‌هاي خود راجع به دين خودشان صحبت مي‌کنند، در سايت‌ها و تلگرام هم مي‌بينيم به تخريب دين‌هاي ديگر مي‌پردازند، در حالي که اگر گفت‌وگوي اديان است بايد در کنار هم باشيم.اين موبد زرتشتي تصريح کرد: اديان آمده‌اند که ما را با خدا نزديک کنند و ما را خداشناس کنند، کلمه دين در اوستا به صورت دئنا آمده‌، دين يعني وجدان بيدار انسان، هر زمان اين مفهوم را درک کرديم آنگاه مي‌توانيم با يکديگر گفت‌وگو داشته باشيم.وي افزود: در گفت‌وگوي اديان بايد براي بهتر شدن رابطه‌مان صحبت کنيم، هدف اين باشد که ايراني‌ها فارغ از مذهب، قوميت و غيره در کنار هم قرار گيرند و براي اعتلاي اين مرزو بوم و زندگي بهتر تلاش...
 • آیا سود سهام عدالت به مردم پرداخت می شود
 • معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری: جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. جهانگیری در این جلسه سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به این طرح اختصاص داده شده‌اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. وی با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال 1380 تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد...
 • سهام عدالت هر مشمول چقدر می ارزد
 • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ در سال ۱۳۸۵ طرحی تحت عنوان توزیع سهام عدالت مصوب و اجرایی شد که بر اساس آن سود سهام اعطایی به مشمولانی که سهام یک میلیون تومانی دریافت کرده بودند در مدت ۱۰ سال، بجای پرداخت به آنها بابت اقساط سهامشان کسر می شد و پس از آن سهامداران می توانستند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.از این رو از سال ۸۵ تاکنون ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر از افراد جامعه به عنوان مشمولان سهام عدالت شناسایی شده و به آنها سهام تعلق گرفته است.به همین دلیل در ۱۷ اسفند سال گذشته نیز سامانه‌ای برای آگاهی و اطلاع مشمولان سهام عدالت از جزئیات صورتحسابشان راه‌اندازی شد که مشمولان با مراجعه به آن از میزان اقساط پرداخت شده سهام خود و همچنین میزان بدهی‌شان به دولت اطلاع پیدا کنند.از این رو در صورتحساب مشمولان ارزش تقریبی سهام آنها حدود ۵۳۰ هزار تومان اعلام شده است و بجز دو دهک اول درآمدی که از تخفیقف ۵۰ درصدی برای تسویه سهام خود برخوردارند، بقیه مشمولان باید هر یک مبلغ ۴۷۰ هزار تومان (در مجموع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان) را بابت تسویه نهایی اقساط سهام عدالت خود تا پایان شهریور سال ۹۶ به حساب دولت واریز کنند که البته چند روزی است که این مهلت پایان یافته است.بر این اساس پرسشی که به میان می‌آید این است که ارزش سهام تخصیص یافته به هر نفر چقدر است؟ در پاسخ باید گفت ارزش سهام تخصیصی اولیه به هر نفر در زمان ثبت نام یک میلیون تومان بوده است (در خانوارهای بالای ۵ نفر مبلغ پنجاه میلیون ریال به تعداد اعضای خانوار تقسیم می شود). میزان سهام تسویه شده هر فرد در صورتحساب آن مشمول قید شده است و فرد مجاز است باقی سهام را با پرداخت نقدی خود تملک کند.همچنین در خصوص ارزش...
 • دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت است
 • معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوریفجلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه، سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: براساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به این طرح اختصاص داده شده‌اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد.ویبا اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه‌های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند.معاون اول رئیس‌جمهوربا اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه‌التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت شده‌اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع‌رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.جهانگیریتأکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد.ویگزارش رئیس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد واگذاری‌ها از سال 1380 تاکنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری‌های انجام شده، اگر بنگاه‌های واگذار شده، براساس شاخص‌هایی نظیر اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی‌سازی موفق بوده اما اگر شاخص‌ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب‌شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح شود اما...
 • جهانگیری:دولت سود سهام عدالت را پرداخت می کند
 • به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه، سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: براساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به این طرح اختصاص داده شده‌اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. وی با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه‌های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه‌التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت شده‌اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع‌رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. جهانگیری تأکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. وی گزارش رئیس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد واگذاری‌ها از سال 1380 تاکنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری‌های انجام شده، اگر بنگاه‌های واگذار شده، براساس شاخص‌هایی نظیر اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی‌سازی موفق بوده اما اگر شاخص‌ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب‌شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح شود اما در هر صورت هیچ تردیدی در اصل واگذاری‌ها وجود ندارد. در این جلسه...
 • توزیع سود سهام عدالت فعلا منتفی شد
 • چندی پیش مشاور سازمان خصوصی سازی خبر از این داد که سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه به حساب تعدادی از مشمولان سهام عدالت واریز می شود که بعدا این زمان توسط معاون این سازمان هفته اول مهرماه اعلام شد. پس از آن نیز مشاور این سازمان اظهار داشت: هرچند تقسیم سودها نیز انجام شده اما هنوز وضعیت گروه‌بندی و اولویت‌ها مشخص نشده و ما در انتظار مصوبه جلسه شورای عالی‌اصل چهل و چهار هستیم. بر این اساس با تشکیل جلسه شورای اصل 44 قانونی اساسی در روز جاری، اعضای این شورا به تمدید مهلت تسویه باقیمانده بدهی سهام عدالت توسط مشمولان به مدت یک ماه موافقت کردند وبه پرداخت سود این سهام رای منفی دادند. این درحالی است که چندی پیشیکی از اعضای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تقسیم ناقص سود سهام عدالت میان مشمولان اظهار داشته این کمیسیون پس از تعطیلات پارلمان مباحث مربوط به منابع تامین سود سهام عدالت، نحوه و چگونگی توزیع سود و شاخص پرداخت سود سهام عدالت را با حضور مسئولان اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد داد. به گفته احمد انارکی‌محمدی بعضا مشاهده می‌شود که شرکت‌های سودده از مبحث سهام عدالت خارج شده‌اند لذا حرف ما این است که ما می‌خواهیم از کدام محل به متقاضیان سود بدهیم؛ بنابراین با درنظر گرفتن چند شرکت ورشکسته نمی‌توان متقبل پرداخت سود به مردم شد. وی با اشاره به جلسات این کمیسیون درباره بررسی سود سهام عدالت تاکید کرد: با وجود چندین جلسه و اظهارات مسئولین ذی‌ربط درباره سود سهام عدالت همچنان نمایندگان از توضیح مسئولان قانع نشده‌اند، بنابراین قطعا موضوع سود سهام عدالت و نحوه فعالیت بسیاری از شرکت‌هایی که در این مسئله دخیل بوده‌اند را پیگیری خواهیم کرد و در نهایت گزارشی از موارد بررسی شده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
 • دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است
 • به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. جهانگیری در این جلسه سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به این طرح اختصاص داده شده‌اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. وی با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال 1380 تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب...
 • جهانگیری:دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت است
 • رویداد۲۴-جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد.معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند.جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال ۱۳۸۰ تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح...