تین‌نیوز |

پیش‌نویس سند «توسعه شهرهای جدید» با ترسیم چشم‌انداز 24 ساله برای 13 شاخص کیفیت زندگی در این شهرها تدوین شد. جزئیات این سند، مسیر «خواب‌زدایی» از شهرهای جدید موجود و نحوه ایجاد «نسل نوین» شهرها را برای عوامل شهرساز ترسیم کرده است. به‌واسطه تکالیف موجود در این سند، «شهرهای جدید تا 1420» به مناطق جذاب حاوی خدمات رفاهی برای استقرار جمعیت تبدیل می‌شوند و 10 نارسایی در آنها –از جمله خلأ مراکز شغلی و مترو- برطرف می‌شود.

در حال حاضر 78 درصد از ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرهای جدید، خالی از سکونت است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، سند توسعه شهرهای جدید برای «ارتقای کیفیت زندگی در 17 شهر جدید موجود» و «نحوه احداث 11 شهر جدید دیگر (نسل نوین شهرهای جدید)» در قالب «شهرهای جدید 1420» تهیه و تدوین شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، متولی ساخت و توسعه شهرهای جدید در دولت با تدوین این سند که حاصل سه دهه تجربه ایجاد و استقرار این شهرهاست، با تصویر کیفیت زندگی «شهرهای جدید تا سال 1420»، با استناد به آسیب‌شناسی وضعیت موجود 17 شهر جدید مستقر در اطراف 8 کلان‌شهر از یکسو و مطالعه الگوهای جهانی موفق در توسعه شهرهای جدید، «10 نارسایی کلیدی» در نسل قدیم این شهرها را شناسایی کرده و برای رفع آنها و همچنین نحوه ایجاد نسل نوین شهرهای جدید، «13 ماموریت شاخص» برای مدیران این شهرها ترسیم کرده است.

قرار است پیش‌نویس این سند 30 صفحه‌ای که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است در جلسات اولیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت دوازدهم تصویب نهایی شود؛ در صورت تصویب این سند، تکالیف 24 سال آینده دستگاه‌های دولتی برای «شهرهای جدید تا سال 1420» تعیین می‌شود. در حال حاضر 17 شهر جدید در کشور وجود دارد؛ هر چند طی چهارسال گذشته اقداماتی مبنی بر طراحی، مکان‌یابی و آغاز عملیات اجرایی برای ساخت 11 شهر جدید دیگر در قالب نسل نوین شهرهای جدید آغاز شده است؛ عمده این شهرها هم ‌اکنون در مراحل اولیه مطالعه، طرح‌ریزی و عملیات احداث قرار دارند. 17 شهر جدید موجود در کشور بر مبنای مطالعات صورت گرفته در دهه 60 و بر مبنای دو هدف کلی «اسکان سرریز جمعیت کلان‌شهرها» و همچنین «تامین مسکن برای پاسخ به نیاز رشد شتابان جمعیت» ایجاد شده و طی سه دهه اخیر گسترش یافتند؛ ظرفیت جمعیت پذیری برای این شهرهای جدید -17 شهر جدید موجود-طی سال‌های گذشته و در مطالعات انجام شده، 3 میلیون و641 هزار نفر تعریف شد؛ به این معنا که 17 شهر جدید موجود کشور در مجموع گنجایش جذب نزدیک به 4 میلیون نفر جمعیت را دارند؛ این درحالی است که جمعیت ساکن موجود در 17 شهر جدید موجود درحال حاضر 766 هزار نفر است؛ بر پایه‌ این آمارها، به این ترتیب، هم‌اکنون تنها 22 درصد از ظرفیت جمعیت‌پذیری تعریف شده برای شهرهای جدید کشور تحقق یافته و 78 درصد ظرفیت جمعیت‌پذیری این شهرها همچنان خالی از سکنه و غیرمسکونی است.

بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته ناشی از تجربه گذشت سه دهه از ساخت وگسترش شهرهای جدید، نشان می‌دهد مهم‌ترین علت خالی ماندن بیش از 70 درصد ظرف جمعیتی شهرهای جدید طی سال‌های گذشته تاکنون، به «چالش‌های سکونتی موجود در این شهرها» برمی‌گردد که عمده این چالش‌ها و مشکلات در «سند توسعه شهرهای جدید 1420» شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شده است.

این در حالی است که الگوی جهانی ساخت و توسعه شهرهای جدید نشان می‌دهد «یک شهر جدید کارآمد» شهری است که «حداقل 50 درصد از ظرفیت جمعیت‌پذیری تعریف شده برای آن فعال بوده» و مورد سکونت خانوارها قرار گرفته باشد؛ همچنین برخورداری از شاخصه‌های مهمی همچون «سرزندگی»، «هویت اجتماعی» و «سکونت طبقات مختلف اجتماعی» از دیگر معیارهای کارآمدی یک شهر جدید در استانداردهای تعریف شده جهانی است. وضعیت موجود شهرهای جدید در ایران اما نشان می‌دهد اگرچه طی سال‌های گذشته تاکنون دیدگاه‌های کارشناسی بر ضرورت ایجاد این شاخصه‌ها در شهرهای جدید و تلاش برای دستیابی به آنها تاکید داشته است اما این شاخص‌ها به ندرت در برخی شهرهای جدید قابل ملاحظه است؛ این‌درحالی است که عمده شهرهای جدید کشور هم‌اکنون فاقد این شاخص‌ها هستند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره فلسفه و اهداف شکل‌گیری شهرهای جدید در دهه 60 نشان می‌دهد، شهرهای جدید در کشور در بدو طراحی و برنامه‌ریزی برای ایجاد بر پایه همان اهدافی ایجاد شدند که شهرهای جدید موفق دنیا نیز برای تحقق همان اهداف شکل گرفتند. به این معنا که شهرهای جدید کشور با هدف «تامین مسکن برای رشد شتابان جمعیت شهری» و همچنین «تمرکززدایی از کلان‌شهرها و پاسخ به نیاز سرریز جمعیت شهرهای بزرگ»، طراحی و ساخته شدند؛ این دو هدف دقیقا مشابه همان اهدافی است که از سال‌های قبل تاکنون مبنای تاسیس شهرهای جدید در دنیا قرار دارند.

این در حالی است که تغییرات جمعیتی کشور طی سال‌های اخیر مبنی بر کاهش نرخ رشد جمعیت از یک طرف و همچنین افزایش ساخت‌وساز و تراکم ساختمانی در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ از سوی دیگر، توسعه شهرهای جدید با اتکا به دو هدف اولیه ساخت این شهرها را با اما و اگر مواجه کرده است؛ به عبارت دیگر در حالی که شهرهای جدید ابتدا با هدف تامین مسکن برای پاسخ به نیاز سکونتی جمعیت کشور که طی سه دهه اخیر با رشد شتابان در حال افزایش بود، ایجاد شدند هم اکنون با کاهش نرخ رشد جمعیت شکل توسعه این شهرها نیازمند تغییرات اساسی است؛ به بیان دیگر افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و همچنین افزایش تراکم ساختمانی در شهرهایی که با مشکل سرریز جمعیت طی دهه‌های گذشته مواجه بودند ضرورت توسعه شهرهای جدید با رویکرد اسکان سرریز جمعیت را نسبت به سه دهه گذشته کاهش داده است؛ در واقع «کاهش آهنگ رشد جمعیت» در کنار «افزایش ساخت وساز در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ» نشان می‌دهد هم‌اکنون توسعه شهرهای جدید باید با اهداف دیگری غیر از اهداف اولیه ایجاد این شهرها دنبال و محقق شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از محتوای «سند توسعه شهرهای جدید در افق 1420» نشان می‌دهد این سند بیشتر از آنکه نگاه کمی و کالبدی به توسعه شهرهای جدید داشته باشد با «نگاه کیفی» طراحی و تدوین شده است؛ به این معنا که مطابق با نقشه راه ترسیم شده برای 24 سال آینده شهرهای جدید، دیگر توسعه کمی(فیزیکی) شهرها و ساخت مسکن انبوه برای اسکان سرریز جمعیتی اولویت سیاست‌گذاران حوزه مسکن و شهرهای جدید قرار ندارند بلکه اولویت در این شهرها در افق ترسیم‌شده، چه در شهرهای جدید موجود و چه در نسل نوین این شهرها، «ارتقای سطح کیفیت زندگی و رفاه سکونتی ساکنان شهرهای جدید» است.

متولی توسعه شهرهای جدید در دولت، در این سند با شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها، ناکامی‌ها و نارسایی‌هایی که طی سه دهه گذشته در ساخت و گسترش شهرهای جدید تجربه شده است «توسعه کیفی» این شهرها را جایگزین «گسترش کمی» کرده است؛ در این راستا، مهم‌ترین هدف تهیه و تدوین این سند در وهله اول حذف دست کم 10 چالش و نارسایی موجود از شهرهای جدید فعلی و همچنین ساخت نسل نوین شهرهای جدید با اتکا به شاخص‌های شهر جدید کارآمد و اجرای 13 ماموریت کلیدی مرتبط با کیفیت زندگی در این شهرهاست.

حذف 10 چالش عمده از شهرهای جدید

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات سند شهرهای جدید 1420 نشان می‌دهد متولی توسعه شهرهای جدید در دولت، حذف دست‌کم 10 چالش کلیدی در این شهرها را به‌عنوان یکی از اهداف عمده خود در افق 24 ساله توسعه این شهرها قرار داده است؛ این چالش‌ها تنها 10 نمونه عمده از میان همه چالش‌هایی است که هم‌اکنون در شهرهای جدید وجود دارد.

اولین چالش به «کیفیت نازل سطح زندگی در شهرهای جدید» برمی‌گردد؛ مشاهدات و مطالعات صورت گرفته طی سال‌های گذشته تاکنون از سطح پایین کیفیت در شهرهای جدید حکایت می‌کند؛ به این معنا که سطح کیفیت زندگی به لحاظ شاخصه‌های گوناگون همچون دسترسی به مراکز خدماتی، خدمات زیربنایی و روبنایی و سایر شاخصه‌های سنجش رفاه شهری، در شهرهای جدید در مقایسه با سایر شهرها پایین‌تر است. چالش دوم، «جانمایی نامناسب برخی شهرهای جدید»به علت سهل‌انگاری و کم‌کاری در مکان‌گزینی برای احداث و گسترش شهرهای جدید است؛ این در حالی است که در برخی شهرهای جدید هرچند جانمایی اولیه برای احداث شهر مناسب بوده است اما ساخت و سازهای مسکن مهر طی یک دهه گذشته عمدتا در مناطقی از این شهرها انجام شده است که نسبت به سایر مناطق دورافتاده‌تر و نامناسب‌تر بوده‌اند. «نبود سامانه حمل و نقل عمومی سریع و ارزان» سومین چالشی است که در «سند شهرهای جدید 1420» بر ضرورت حذف آن تاکید شده است؛ پیش‌تر در جریان یک نظرسنجی از ساکنان شهرهای جدید، 75 درصد ساکنان این شهرها از کمبود و نقص شبکه حمل و نقل بین شهر جدید و شهر مادر به‌عنوان مهم‌ترین مشکل سکونت در این شهرها یاد کرده‌ بودند. در حال حاضر در نبود شبکه حمل و نقل مترو بین شهر مادر و شهرهای جدید، تنها وسیله حمل و نقل در دسترس برای تردد ساکنان بین این مسیر، استفاده از خودروهای شخصی است که هم زمان و هم هزینه سفر را برای خانوارهای ساکن در شهرهای جدید افزایش می‌دهد. چالش چهارم به «فقر خدمات رفاهی و سکونتی در شهرهای جدید» برمی‌گردد؛ هم‌اکنون شهرهای جدید کمترین سطح دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی، تفریحی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و. . . را دارند.

«ضعف در جذب جمعیت هدف» پنجمین چالش حال حاضر شهرهای جدید موجود است؛ هم‌اکنون بیش از 70 درصد جمعیت‌پذیری شهرهای جدید محقق نشده است که مهم‌ترین علت این امر سطح پایین کیفیت زندگی در این شهرها به واسطه مشکلات فراوانی است که پیش‌روی ساکنان این شهرها قرار دارد. «دامن زدن به جدانشینی در شهرهای جدید»، چالش ششمی است که در سند توسعه شهرهای جدید 1420 بر ضرورت حذف آن طی 24 سال آینده تاکید شده است؛ درحال حاضر چهره جمعیتی شهرهای جدید، چهره‌ای فقیرنشین است؛ به این معنا که عمده ساکنان شهرهای جدید جزو طبقات ضعیف جامعه هستند و اختلاط جمعیتی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی یک شهر جدید محسوب می‌شود در کمترین سطح ممکن قرار دارد.

هفتمین چالش کلیدی شهرهای جدید«عدم دسترسی کامل ساکنان شهرهای جدید به خدمات زیربنایی همچون آب، برق، گاز و. . . به خصوص در محله‌های مسکن مهر» است؛ هم‌اکنون 400 هزار واحد مسکن مهر از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید ساخته شده است که همین ساخت وسازهای انجام شده تنها ظرف 5 سال(فاصله سال‌های 88 تا 93)، جمعیت‌پذیری شهرهای جدید را دست کم معادل یک میلیون نفر افزایش داده و ظرف جمعیت‌پذیری شهرهای جدید را به حدود 4 میلیون نفر رسانده است. این حجم فشرده ساخت وسازهای مسکن مهر در فاصله کوتاهی بدون آنکه با در نظر گرفتن واقعیت شکل‌گیری جمعیت در یک شهر (به معنای جمعیت‌پذیری شهرها در گذر زمان) انجام شود، موجب شده هم‌اکنون 65 هزار واحد مسکن مهر از مجموع 400 هزار واحد مسکونی مهر شهرهای جدید فاقد متقاضی باشد؛ البته این آمار بدون احتساب واحدهای مسکن مهر خالی از سکنه در شهرهای جدید است. «کمبود خدمات تفریحی» هشتمین چالش حال حاضر شهرهای جدید و یکی از مهم‌ترین عوامل سطح پایین کیفیت زندگی در این شهرها محسوب می‌شود؛ این در حالی است که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهرها بیشتر راغب به ورود به شهرهایی هستند که جمعیت آنها از مرز 100 هزار نفر عبور کرده باشد؛ در واقع مقیاس جمعیت، هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در شهرها محسوب می‌شود؛ هم‌اکنون جمعیت ساکن در 5 شهر جدید اندیشه(حوالی کرج)، پرند(حومه تهران)، فولادشهر(نزدیک اصفهان)، صدرا(در شیراز) و علوی(در هرمزگان)، به مرز 100 هزار نفر رسیده یا از آن عبور کرده است. چالش نهم، «مدل سنتی تامین مالی برای توسعه شهرهای جدید» است که طی سال‌های اخیر مبنای تامین مالی در این شهرها محسوب می‌شده است؛ اتکای کامل به فروش زمین‌های دولتی به‌عنوان اصلی‌ترین مدل تامین مالی شهرهای جدید طی سال‌های گذشته تاکنون موجب فروش دارایی‌های ارزشمند شهرهای جدید به شکل خام و بدون ایجاد ارزش افزوده روی آنها شده که مهم‌ترین نتیجه آن محرومیت اداره‌کنندگان شهر در آینده از ارزشمند‌ترین دارایی شهر یعنی زمین است. این درحالی است که این شکل تامین مالی ناشی از نداشتن ایده یا طرح مالی مشخص برای تامین مالی شهرهای جدید طی سال‌ها و دهه‌های گذشته است.

«تبدیل شدن شهرهای جدید به خوابگاه شاغلان کلان‌شهرها»دهمین چالش کلیدی ساکنان این شهرها محسوب می‌شود که ناشی از وابستگی شغلی شهرهای جدید به شهرهای مادر است؛ طی سال‌های گذشته، شهرهای جدید موجود عمدتا بدون تدابیر مشخص برای اشتغال ساکنان و صرفا در شکل خوابگاه ساکنان کلان‌شهرها احداث شدند.

بازتعریف سیاست‌ها با 13 ماموریت

مدیریت جدید شرکت عمران شهرهای جدید، اعلام کرده هم‌اکنون زمان بازتعریف سیاست‌های مدیریت و توسعه شهرهای جدید فرا رسیده است؛ متولیان شهرهای جدید با استناد به نقشه راه شهرهای جدید تا افق 1420، در صدد برآمده‌اند تا مجموعه اقدامات تازه‌ای را برای سکونت‌پذیری در شهرهای جدید در دو سطح عمده کلید بزنند؛ براین اساس، «حل چالش و نارسایی‌های 17 شهر جدید موجود» در سطح اول و همچنین «ایجاد نسل نوین شهرهای جدید با ویژگی شهرهای کارآفرین و دارای استقلال شغلی از شهر مادر»در سطح دوم، مهم‌ترین اهداف ذکر شده در این سند است. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات پیش‌نویس سند توسعه شهرهای جدید حکایت از آن دارد که متناسب با این شاخص‌ها، دستگاه‌های دولتی مسوولیت پیدا می‌کنند 13 ماموریت عمده را در برنامه‌ریزی‌های جدید خود دنبال کنند.

«متنوع‌سازی گروه‌های ساکن در شهرهای جدید»به معنای ایجاد اختلاط جمعیتی و جذاب‌سازی شهرهای جدید برای ورود وسکونت طبقات متوسط و متوسط رو‌به بالای درآمدی از مهم‌ترین ماموریت‌های تاکید شده در «سند توسعه شهرهای جدید 1420» است. «تلاش برای شکل‌گیری تدریجی هویت و سرمایه اجتماعی»و ایجاد سطح بالای ماندگاری ساکنان شهرهای جدید در این شهرها به واسطه ایجاد حس تعلق در آنان دومین ماموریت مورد تاکید در این سند است؛ براساس نتایج تحقیقاتی که پیش‌تر درخصوص وضعیت حس تعلق و سرمایه اجتماعی در شهرهای جدید انجام شد 71 درصد از ساکنان شهرهای جدید از تمایل به جابه‌جایی از شهر جدید و تغییر محل زندگی در صورت توانمندی مالی در آینده خبر دادند. به این معنی که هر زمان از توانایی مالی کافی برای جابه‌جایی و تامین مسکن برخوردار شوند به مجموعه شهری مادر بازگشت خواهند کرد.

«توسعه مطلوب شهرهای جدید با اتکا به توان بخش خصوصی»چهارمین ماموریت کلیدی برای توسعه شهرهای جدید طی 24 سال آینده است. در این راستا حذف مداخله‌گری مستقیم دولت از تصدی امور اجرایی در این شهرها مورد تاکید قرار گرفته است؛ «ایجاد و تکمیل سیستم حمل و نقل همگانی، انبوه، سریع وارزان قیمت» با تکیه بر توسعه ریل محور شبکه‌های حمل و نقل عمومی «شبکه مترو»، اولویت دیگر متولی شهرهای جدید در دولت است؛ «نوآوری در مکان‌یابی برای ساخت وتوسعه شهرهای جدید اعم از نسل قدیم و نسل جدید این شهرها» و همچنین «ارتقای کیفیت محیطی شهرهای جدید» از دیگر ماموریت‌های کلیدی تاکید شده در «سند توسعه شهرهای جدید 1420 » است.

هفتمین ماموریت کلیدی تعریف شده در این سند برای متولی شهرهای جدید«ایجاد زیرساخت مطلوب برای سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین توسعه خدمات شهری در این شهرها» است. «پرهیز از خام فروشی زمین با استفاده از ظرفیت شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مدیریت دارایی» ماموریت کلیدی هشتم است؛ به این معنا که متولی شهرهای جدید به جای فروش زمین‌های خام، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت دارایی به پشتوانه‌های زمین‌های شهرهای جدید، اوراق مشارکت منتشر کرده و با واگذاری سرمایه و زمین به بخش خصوصی از درآمد حاصل از بهره‌برداری از پروژه‌های شهری احداث شده روی این زمین‌ها اصل و سود سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پرداخت کند و به این وسیله نه تنها از فروش زمین‌های شهرهای جدید جلوگیری کند بلکه از مزایای ایجاد ارزش افزوده روی این زمین‌ها نیز بهره‌مند شود؛ در عین حال با این اقدام، مراکز تفریحی، خدماتی و. . . برای ساکنان این شهرها ایجاد شود. «اولویت‌بخشی به ساخت مراکز تفریحی، سلامت و. . . »، «اولویت ویژه برای رفع گسست اجتماعی در محله‌های مسکن مهر»، «گسترش فضاهای عمومی و مکان‌های اجتماع محور همچون پارک‌ها، سینما‌ها و. . . »، «حمایت از استقرار سرمایه فرهنگی و خلاقیت در شهرهای جدید» و همچنین«پایش دائمی شاخص‌های زیست‌پذیری در شهرهای جدید» سایر ماموریت‌های کلیدی از میان همه ماموریت‌های تعریف شده در «سند توسعه شهرهای جدید 1420 » محسوب می‌شوند.

کلیدواژه: laquo سند توسعه شهرهای جدید 1420 | جمعیت پذیری شهرهای جدید | طی سال های گذشته تاکنون | کیفیت زندگی در این شهرها | توسعه شهرهای جدید | جمعیت پذیری شهرها | ظرفیت جمعیت پذیری | نسل نوین شهرهای جدید | laquo دنیای اقتصاد raquo | شهرهای جدید در دولت | ساکنان شهرهای جدید | شهرهای جدید raquo | شهرهای جدید 1420 raquo | شهرهای جدید موجود | شهرها محسوب | شهرهای جدید در دو | ساکنان این شهرها | laquo شهرهای جدید | کلان شهرها | محسوب می شود | شهرهای جدید | شهرهای جدید | شهر جدید موجود | شهرهای جدید | شهرهای جدید طی | شهرهای جدید | مهم ترین | ماموریت کلیدی | نشان می دهد | مسکن مهر | سرریز جمعیت | طی سال ها | شهرهای بزرگ | شاخصه ها | کلان شهر | هم اکنون | تامین مالی | تامین مسکن | زمین ها | چالش ها | شاخص ها | تاکید شده | هزار واحد | تعریف شده | سال آینده | شهرها raquo | حمل و نقل | انجام شد | تعریف شد | هزار نفر | حال حاضر | یک شهر | سه دهه

منبع: تین نیوز

منبع این خبر، وبسایت www.tinn.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۸۱۸۱ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

در همین زمینه

 • تأثیر بیماری های خواب در بروز مشکلات قلبی/خرخر هنگام خواب را جدی بگیرید
 • به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛بابک ساعدی دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی اظهار کرد: این کنگره به همت انجمن راینولوژی ایران در چهار بخش اصلی برگزار می شود که بخش نخست آن در موضوع بیماری های بینی و سینوس بوده که طی چند دهه اخیر گسترش یافته است. وی افزود: امروزه در این حوزه اعمال جراحی آندوسکپی ورود یافته و این مسئله تا اعمال جراحی قاعده جمجمه گسترش یافته است، لذا بسیاری از تومورهایی که پیش از این قابلیت جراحی نداشته و یا باید برای جراحی جمجمه را می شکافتیم، از طریق جراحی آندوسکوپی قابلیت انجام دارد که این روش جراحی عوارض کمتری برای بیمار به همراه دارد. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی ادامه داد: بخش دوم کنگره مرتبط با جراحی راینوپلاستی است که برقراری زیبایی و کارکرد مناسب بینی در این حوزه مورد توجه است البته همکاران ما در این راستا از قدیم تبهر داشته ولی باید توجه داشت که در این حوزه طی سه دهه اخیر پیشرفت ها ی زیادی حاصل شده و اکنون تکنیک های 20 سال پیش را کنار گذاشته ایم و آشنایی همکاران ما با این تکنیک های نوین حائز اهمیت است. ساعدی اظهار کرد: نسبت به همه گروه های درگیر در حوزه راینوپلاستی کمترین شکایت از همکاران ما بوده و این موضوع علی رغم مراجعه های زیاد است و موفقیت همکاران ما در این راستا چشمگیر بوده است. وی افزود: جراحی پلاستیک صورت بخش سومی خواهد بود که در کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. این حوزه از فیلدهای جدید بوده و آغاز تکنیک های آن مربوط به جنگ جهانی دوم است که طی 2 دهه اخیر با درک بهتر فیزیولوژی و بیماری ها این اعمال توسعه یافته ایت. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی تأکید...
 • بیماری های خواب را جدی بگیرید
 • بابک ساعدی در آستانه برگزاری ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی اظهارداشت: این کنگره به همت انجمن راینولوژی ایران در ۴ بخش اصلی برگزار می‌شود که بخش نخست آن در موضوع بیماری‌های بینی و سینوس بوده که طی چند دهه اخیر گسترش زیادی یافته است. وی افزود: امروزه در این حوزه اعمال جراحی آندوسکپی ورود یافته و این مسئله تا اعمال جراحب قاعده جمجمه گسترش یافته است لذا بسیاری از تومور‌های که پیش از این قابلیت جراحی نداشته و یا باید برای جراحی جمجمه را می‌شکافتیم، از طریق جراحی آندوسکوپی قابلیت انجام دارد که این روش جراحی عوارض کمتری برای بیمار به همراه دارد. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی ادامه داد: بخش دوم کنگره مرتبط با جراحی راینوپلاستی است که برقراری زیبایی و کارکرد مناسب بینی در این حوزه مورد توجه است البته همکاران ما در این راستا از قدیم تبهر داشته، ولی باید توجه داشت که در این حوزه طی ۳ دهه اخیر پیشرفت ها‌ی زیادی حاصل شده و اکنون تکنیک‌های ۲۰ سال پیش را کنار گذاشته ایم و آشنایی همکاران ما با این تکنیک‌های نوین حائز اهمیت است. ساعدی اظهارداشت: نسبت به همه گروه‌های درگیر در حوزه راینوپلاستی کمترین شکایت از همکاران ما بوده و این موضوع علیرغم مراجعات زیاد است و موفقیت همکاران ما در این راستا چشمگیر بوده است. وی اضافه کرد: جراحی پلاستیک صورت بخش سومی خواهد بود که در کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. این حوزه از فیلد‌های جدید بوده و آغاز تکنیک‌های آن مربوط به جنگ جهانی دوم است که طی ۲ دهه اخیر با درک بهتر فیزیولوژی و بیماری‌ها این اعمال توسعه یافته است. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی تأکید کرد: تنها کسانی می‌توانند وارد فیلد زیبایی یک ارگان بدن شوند که با بیماری‌های آن ارگان آشنایی کامل داشته باشند که...
 • سفر ایل سوگوار شبکه دنا به شهرهای استان
 • به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم برنامه تلویزیونی ایل سوگوار شبکه دنا در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد،مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان گفت: سیمای مرکز استان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هر شب با پخش مراسم عزاداری مردم شهرستان های مختلف استان، همراه عزاداران حسینی و دوستداران خاندان عصمت و طهارت هستند. یوسف افشار نیا، افزود: عوامل برنامه ساز شبکه دنا در این برنامه تلاش می کنند با آیتم های کاملا ویژه مراسم عزاداری شهادت امام حسین (ع) را در قاب تلویزیون به تصویر بکشند.وی با اشاره به اینکه ایل سوگوار به مدت ۳۰ دقیقه به پخش عزاداری های مردم شهرستان های مختلف استان اختصاص دارد ادامه داد: این برنامه هر شب عزاداری یکی از شهرستان های استان را که عوامل تولید با هماهنگی قبلی در آن شهرستان حضور یافته اند از سیمای دنا برای بینندگان پخش می کند.افشار نیا اضافه کرد: اطلاعیه های برگزاری مراسم عزاداری های مردم شهرستان های مختلف استان، احادیث امام حسین (ع) و جایگاه و اهمیت قیام سید و سالار شهیدان همزمان به صورت زیرنویس اطلاع رسانی می شود.وی گفت: مجری و گزارشگر برنامه نیز در گفتگو با امام جمعه هر شهر و بخش، به معرفی برنامه های عزاداری در نقاط مختلف آن شهرستان، هیئت های مذهبی شاخص و ویژه، آداب و رسوم پسندیده و منحصر به فرد مردم آن منطقه در ماه محرم می پردازد.افشارنیا افزود: هر سال با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عاشقان این امام بزرگوار و دوستداران خاندان عصمت و طهارت با حضور در تکایا و حسینیه ها، جلوه ای دیگر از ارادت و اخلاص را به نمایش می گذارند و عوامل برنامه ساز شبکه دنا نیز تلاش...
 • تلاش سپاه در راستای محرومیت زدایی
 • فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به حضور سپاه در راستای محرومیت زدایی در این استان، گفت: وقتی دستگاه های متولی وظایف خود را انجام نمی دهند سپاه وارد محرومیت زدایی می شود. خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به حضور سپاه در راستای محرومیت زدایی در این استان، گفت: وقتی دستگاه های متولی وظایف خود را انجام نمی دهند سپاه وارد محرومیت زدایی می شود. سردار محمدحسین رجبی با اشاره به نگاه سپاه بیت المقدس کردستان به وضعیت امنیت در این استان، گفت: خوشبختانه امروز به برکت حضور نیروهای مسلح قوی و توانمند و همچنین آگاهی و بصیرت بالای مردم امنیتی پایدار در استان کردستان حاکم شده است. وی ادامه داد: امنیت پایدار در استان کردستان در شرایطی به دست آمده است که ما امروز در منطقه ای نا امن قرار داریم ولی به برکت اقتدار نظام اسلامی در تمامی حوزه ها، ما امروز در این امنیت و آرامش می توانیم از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به خوبی دفاع کنیم. اهمیت و جایگاه دفاع مقدس در کردستان مهمتر است فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: بدون شک اقتدار و عزت کنونی ما نتیجه رشادت های هشت سال دفاع مقدس است، چرا که ما امروز در سایه این رشادت ها و ایثار است که می توانیم به بهترین شکل ممکن در صحنه های بین المللی و جهانی حضوری مقتدر داشته باشیم. وی به اهمیت هشت سال دفاع مقدس در استان کردستان اشاره کرد و افزود: اهمیت پاسداشت ایام هفته دفاع مقدس در استان کردستان بسیار مهمتر از سایر مناطق کشور است، چرا که مردم استان و رزمندگان جان بر کف این خطه از ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب در دو جبهه مقابله با اشرار و ضد انقلاب و همچنین رژیم بعث عراق در صحنه حضور پیدا کردند. وی در ادامه سخنان خود با...
 • در پاییز با این مواد غذایی از کبد سم زدایی کنید
 • به گزارشگروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛کبد وظیفه زدودن سموم از شر مواد مضر مانند الکل، مواد مخدر و ... را دارد ضمن این که قند ذخیره شده در بدن را به قند قابل استفاده تبدیل می کند، سلول های قرمز خون قدیمی را از بین می برد، میزان اسیدهای آمینه خون را تنظیم می کند، و منجر به ذخیره آهن و پردازش هموگلوبین خون در بدن می شود. در این میان برخی مواد غذایی اثر شگفت انگیزی برای سم زدایی از این عضو مهم بدن دارند. کلم ها: کلم ها دارای خاصیت سم زدایی قوی برای کبد هستند. این سبزیجات دارای موادی هستند که بعضی سموم را در بدن خنثی می کنند؛ مثل نیتروزامین های موجود در دود سیگار، و آفلاتوکسین موجود در بادام زمینی. همچنین انواع کلم دارای موادی بنام «گلوکوزینولات» هستند که باعث می شوند کبد آنزیم هایی را تولید کند که برای انجام فرآیند سم زدایی لازم هستند. سیب: حاوی پکتین و دیگر مواد شیمیایی ضروری برای آزاد سازی سموم از دستگاه گوارش است. سیب تحمل بار سمی در طول روند پاکسازی را برای کبد آسانتر می کند. سیر: سیر حاوی آلیسین (یک نوع آنتی اکسیدان) است که یک ترکیب سولفوردار است و برای سم زدایی بهتر و موثرتر کبد لازم است. سیر به کبد کمک می کند تا بدن را از آلودگی جیوه، بعضی مواد افزودنی موجود در غذاها و هورمون استروژن پاک کند. چغندر و هویج: هویج سرشار از گلوتاتیون، یک پروتئین است که به سم زدایی کبد کمک می کند. هر دو گیاه حاوی فلاونوئیدها و بتاکاروتن بسیار بالا هستند. خوردن هویج و چغندر به تحریک و بهبود کلی عملکرد کبد کمک می کند. گوجه فرنگی: حاوی مقادیر زیادی گلوتاتیون است و لیکوپن موجود در آن نیز موجب مقاومت در برابر ابتلا به سرطان سینه، پوست و سرطان ریه می شود. گریپ...
 • افتتاح ۵۰ پروژه محرومیت زدایی در استان
 • به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمد زهرایی صبح امروز در همایش شبانان و گله‌داران خراسان‌جنوبی، گفت: انسان در مکتب عاشورا ساخته شده است لذا عاشورا مکتبی است که در آن خون‌های حق جاری و ساری شد. وی بیان داشت: در گذشته جبهه باطل به نام یزیدیان ظهور کرد اما اکنون جبهه باطل به اشکال گوناگون در سطح جوامع بروز می کند. رئیس بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی مکتب عاشورا را انسان‌ساز دانست و بیان داشت: در مکتب عاشورا شهید حججی‌ها تربیت می‌شوند ولی در مکتب غرب ترامپ‌ها ساخته می‌شوند. زهرایی اضافه کرد: متأسفانه جوامع غربی هر چه به پیشرفت تکنولوژی دست می‌یابند از ابعاد انسانی فاصله می‌گیرند. وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس تنها در بعد نظامی خلاصه نمی‌شود، تبیین کرد: مؤلفه دفاع در نظام جمهوری اسلامی بر سرمایه‌های اجتماعی استوار است. رئیس بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه هر جایی که انقلاب اسلامی بر پایه مردم استوار شد به پیروزی دست یافتیم، اضافه کرد: بدون مشارکت مردم در هیچ اموری موفق نخواهیم بود لذا از مردم می‌خواهیم همانگونه که در شعائر دینی و پیروزی انقلاب اسلامی همکاری کردند در زمینه محرومیت‌زدایی نیز پای کار آیند. زهرایی خراسان‌جنوبی را استانی محروم دانست و گفت: خشکسالی‌های ۱۹ ساله و کمبود منابع آبی بر مشکلات این خطه کویری افزوده است. وی با بیان اینکه با کم‌ترین هزینه می‌توان روستائیان را ماندگار کرد، تبیین کرد: نقش شبانان و روستائیان در ایجاد امنیت روستاها، حائز اهمیت است. رئیس بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی از افتتاح ۵۰ پروژه محرومیت‌زدایی در خراسان‌جنوبی خبر داد و گفت: برای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که ۵۰ درصد این اعتبارات از سوی قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر تأمین و مابقی آورده استانی است. زهرایی همچنین اعلام کرد: ۸۸ پروژه توسط قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر و بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی با اعتباری بالغ بر یک...
 • افتتاح ۵۰ طرح محرومیت زدایی در خراسان جنوبی
 • 50 طرح محرومیت زدایی در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، با حضور فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، سردار حزنی خانه عالم روستای چاهک موسویه بخش سده شهرستان قاین را به نمایندگی از این 50 طرح افتتاح کرد.برای افتتاح این طرحها 2 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است که یک میلیارد و 400 میلیون تومان آن را قرارگاه پیشرفت و آبادانی و یک میلیارد و 100 میلیون تومان دیگر را نیز قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر تامین کرده است.مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: این طرحها شامل احیای 21 رشته قنات، ساخت 6 استخر ذخیره آب، 5 خانه عالم، 4 باب کتابخانه عمومی و 10 باب سرویس بهداشتی عمومی است که در مدت یک سال اجرا شده است.زهرایی همچنین افزود: با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر در 6 دهستان خراسان جنوبی طرحهای عمرانی عام المنفعه در حال اجراست که این قرارگاه 2 میلیارد و 700 میلیون تومان از اعتبار 5 میلیارد و 500 میلیون تومانی مرحله اول آن را تقبل کرده است.وی اولویت اجرای این طرحها را برخواسته از نیاز مردم دانست و گفت: تمام طرحها منطبق بر نیازهای مردم است و احیای و مرمت قنوات و ساخت استخر ذخیره آب برای رونق کشاورزی در اولویت اول اجرای طرحهاست.سردار حزنی فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر نیزدر مراسم بهره برداری از این طرحها،خراسان جنوبی را یکی از اولویتهای این قرارگاه در اجرای طرحهای عمرانی دانست و گفت:تلاش میکنیم در ادامه اجرای طرحهای محرومیت زدا در این استان، سرعت کار خود را به 2 تا 3 برابر افزایش دهیم و در همه روستاها حضور داشته باشیم.
 • محرومیت زدایی وظیفه اصلی دولت است
 • فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه محرومیت زدایی وظیفه اصلی دولت است گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعهد کرده است در این موضوع برای رفع محرومیت مردم به دولت کمک کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سردار سید ضیاء‌الدین حزنی ظهر امروز در مراسم افتتاح خانه عالم روستای موسویه شهرستان قاین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: حرکت شهدای ما در سوریه و عراق برای ما درس شجاعت، ایثار، عزت و اقتدار را به همراه داشته است.وی با بیان اینکه این حرکت برگرفته از حرکت شهدای کربلا است افزود: الگوی شهدای ما نیز شهدای کربلا است.فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بحث محرومیت‌زدایی بیان کرد: محرومیت‌زدایی وظیفه اصلی دولت است و در این راستا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعهد کرده است به دولت کمک کند تا مشکلات مردم برطرف شود.حزنی با اشاره به اینکه سپاه خود را از مردم و در کنار مردم می‌داند خاطرنشان کرد: در این راستا برای محرومیت‌زدایی از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: فرزندان سپاه از فرزندان شما مردم هستند و برای مقابله با هرگونه اقدام و تهدیدی علیه کشور، نظام و انقلاب آمادگی کامل دارند.وی به مشکلات مطرح شده توسط رئیس شورای حل اختلاف این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: برای تجهیز فرش برای مسجد و حسینیه روستای موسویه قول مساعد می‌دهیم.حزنی افزود: برای ساخت اورژانس، کمبود مدرسه و شبکه‌های آبرسانی نیز از بسیج سازندگی درخواست رسیدگی و در حد توان کمک را داریم.انتهای پیام/ R41348/P1486/S6,56/CT11
 • اختلالات خواب و بیماری های متابولیک
 • تهران- ایرنا- دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی گفت: بسیاری از بیماری ها مانند فشارخون، بیماری های قلبی، اختلال در تمرکز و حتی بروز تصادفات رانندگی ریشه در اختلالات خواب دارند؛ بنابراین برای پیشگیری از این عوارض باید افراد مبتلا تحت معاینات پزشکی قرار گیرند. به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از انجمن علمی راینولوژی ایران، دکتر بابک ساعدی در آستانه برگزاری ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی اظهار کرد: افرادی که در خواب خورخور می کنند و قطع تنفسی دارند، نمی توان این مشکل را طبیعی دانست و بیماری آنان باید بررسی و درمان شود. وی افزود: درمان مشکل این بیماران به صورت گروهی باید انجام شود و متخصصان حوزه علوم اعصاب، ریه، دندانپزشکی و طب کار در شناسایی و درمان این اختلالت باید همکاری داشته باشند. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی اظهار کرد: این کنگره به همت انجمن راینولوژی ایران در چهار بخش اصلی برگزار می شود که بخش نخست به موضوع بیماری های بینی و سینوس اختصاص دارد که طی چند دهه اخیر گسترش زیادی یافته است.ساعدی افزود: امروزه در این حوزه اعمال جراحی آندوسکوپی ورود یافته و تا اعمال جراحی قاعده جمجمه گسترش پیدا کرده است؛ بنابراین بسیاری از تومورهایی که پیش از این قابلیت جراحی نداشتند یا باید برای جراحی جمجمه را می شکافتیم، از طریق جراحی آندوسکوپی امکان جراحی روی آنها مهیا شده است و این روش جراحی عوارض کمتری برای بیمار به همراه دارد.دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی ادامه داد: بخش دوم کنگره مرتبط با جراحی راینوپلاستی است که اعمال زیبایی و کارکرد مناسب بینی در این حوزه مورد توجه است البته متخصصان این حوزه در این زمینه تبحر لازم را دارند اما باید توجه داشت که در این حوزه طی سه دهه اخیر پیشرفت های زیادی حاصل شده...
 • ورزش چه اثری روی خواب تان می گذارد
 • خبرگزاري آريا - ورزش منظم و خواب با کيفيت هر دو براي سلامت ما در بلند مدت ضروري هستند‎ورزش منظم و خواب با کيفيت هر دو براي سلامت ما در بلند مدت ضروري هستند. اما متاسفانه بيشتر افراد به اندازه‌ي کافي ورزش نمي‌کنند يا خوب نمي‌خوابند.ضمنا درصد قابل توجهي از جمعيت، دچار مشکلات خواب هستند که باعث مي‌شود به سختي به خواب بروند يا در خواب عميق بمانند. در هر دوره‌ي 12 ماهه، 20 تا 40 درصد از بزرگسالان، بيخوابي را تجربه مي‌کنند و براي بعضي‌ها، بيخوابي مشکل مزمني است که آنها را در طول شب‌هاي پياپي، بيدار نگه مي‌دارد.اما خوشبختانه مطالعات نشان داده که ورزش کردن، علائم بسياري از مشکلات روحي و جسمي را بهبود مي‌بخشد. بنابراين شايد تعجب کنيد اگر بدانيد ورزش کردن چه تاثيري روي بيخوابي يا اينسومنيا دارد. آيا واقعا ورزش منظم به شما کمک مي‌کند بهتر بخوابيد و آيا مهم است که چه زماني از روز ورزش کنيد تا روي خواب‌تان اثر مطلوبي بگذارد؟ورزش و خواب: آيا ورزش کردن نزديک به زمان خواب، شما را بيدار نگه مي‌دارد؟زماني که شما تمرين نسبتا شديدي انجام مي‌دهيد، دستگاه عصبي سمپاتيک شما، فعاليت زيادي مي‌کند. در واکنش به اين اتفاق، قلب‌تان تندتر مي‌زند تا اکسيژن اضافي مورد نياز ِ ناشي از ورزش را تامين کرده و شما بيشتر احساس انرژي و هشياري کنيد. ضمنا، ورزش دماي بدن‌تان را هم بالا مي‌‌برد.فعال سازي دستگاه عصبي سمپاتيک، براي صبح زودتان مفيد است زيرا براي شروع يک روز پر مشغله به انرژي نياز داريد، اما اگر عصر يا ساعات پاياني روز ورزش کنيد چطور؟ در گذشته محققان اين سوال را مطرح کردند که آيا ورزش کردن در ساعات پاياني روز، به دليل فعال سازي اعصاب سمپاتيک، اختلالي در خواب شب ايجاد مي‌کند. جالب است بدانيد بيشتر مطالعات نشان داده‌اند ورزش کردن، نه تنها علائم بيخوابي را تشديد نمي‌کند، بلکه مي‌تواند کيفيت...
 • حالات خواب شما نشانه چیست
 • حالت خواب شما می‌تواند با چیزهایی همچون کمردرد، خروپف و تعداد بیدار شدن‌ها در حین خواب شبانه در ارتباط باشد. حتی حالت خواب شما می‌تواند بیانگر چیزهایی در مورد شخصیت شما نیز باشید. بر همین اساس در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که حالت خواب چگونه می‌تواند روی سلامتی شما تاثیر بگذارد و بیانگر شخصیت شما باشد. خوابیدن روی شکم آیا معمولا روی شکمتان می‌خوابید؟ اگر این‌گونه است، آیا در خوابیدن مشکلاتی دارید؟ این حالت خواب نمی‌تواند برای شما سودمند باشد. وقتی‌که روی شکمتان می‌خوابید، بیشتر در معرض احساس بی‌قراری قرار دارید. علاوه بر این، خوابیدن روی شکم می‌تواند باعث کشیدگی گردن یا قسمت تحتانی کمر شود. باوجوداین، اگر معمولا روی شکم خود می‌خوابید، توصیه می‌شود که از یک بالشت بسیار نرم استفاده کنید یا از هیچ بالشتی استفاده نکنید تا به گردن شما فشار وارد نشود. حالت شکم: سقوط آزاد. به‌طورکلی حدود 7 درصد از جمعیت جهان روی شکم خود می‌خوابند و این حالت خواب می‌تواند بیانگر شخصیت فرد نیز باشد. بر اساس نتایج بعضی از تحقیق‌ها افرادی که روی شکم می‌خوابند و دست‌های خود را در اطراف یا زیر بالشت قرار می‌دهند، افرادی اجتماعی و خونگرم هستند. علاوه بر این، چنین افرادی زیاد انتقادپذیر نیستند. خوابیدن به پشت این حالت می‌تواند منجر به درد کمر در بعضی از افراد شود. و اگر کمردرد داشته باشید، خوابیدن در این حالت می‌تواند درد کمر را بدتر کند. علاوه بر این، اگر در حین خواب خروپف می‌کنید یا دچار قطعی تنفس می‌شوید خوابیدن در این حالت می‌تواند باعث بدتر شدن این مشکلات شود. اگر یکی از این مشکلات رادارید و نمی‌توانید به شیوه‌ای از شر آن‌ها رها شوید به پزشک خود مراجعه کنید تا در درمان مشکلتان به شما کمک کند. حالت کمر: سرباز. حدود 8 درصد از مردم جهان به این حالت خواب علاقه‌مند هستند. در این حالت فرد...
 • ارتقای کیفیت خواب با این بالش آبی
 • یک شرکت فناوری بالشی آبی ساخته که با تنظیم دمای خود، کیفیت خواب کاربر را ارتقا می دهد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، شرکتی فرانسویبالشی آبی به نام Moona ساخته که با تنظیم دما، کیفیت خواب کاربر خود را ارتقا می دهد. این بالش مجهز به یک اپلیکیشن موبایل است که حرکات فرد را طی شب ردیابی و با توجه به آن دمای گجت را تنظیم می کند. به نوشته وب سایت کالا، این نخستین گجت هوشمندی است که با تنظیم دمای بالش، کیفیت خواب کاربر خود را ارتقا می دهد. بدن فرد در مراحل مختلف شب به دماهای مختلفی نیاز دارد. بنابراینبالش مونا با درک الگوهای خواب کاربر و تنظیم دمای سر و گردن به خواب کمک می کند. درهمین راستا برای آنکه فرد خواب بهتری داشته باشد، آب سرد و برای بیدار کردن او آب گرم را در بالش جریان می یابد.
 • پیوستن رشت به شبکه شهرهای تالابی دنیا
 • رشت-در جلسه شورای رشت، پیوستن این شهر به شبکه شهرهای تالابی به تصویب رسید اما بررسی دو دستور چارت تشکیلاتی شورا و راه اندازی مجدد مرکز پژوهش های شورا به صورت غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت عصر دوشنبه در حالی برگزار شد که طرح پیوستن رشت به شبکه شهرهای تالابی در آن به تصویب رسید. این طرح که در جلسه هشتم شورای رشت مطرح شده بود توانست مصوبه دو کمیسیون فرهنگی – اجتماعی و بهداشت - محیط زیست شورا را کسب کند و در جلسه امشب شورای رشت به تائید اعضای این شورا رسید. در ادامه این جلسه که به درخواست رئیس شورا هیچ ناطقی نداشت، لایحه افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال ۹۶ سازمان حمل و نقل بار و امور مسافر شهرداری رشت شامل نرخ سرویس مدارس به تصویب اعضا رسید. لایحه دیگری که در دهمین جلسه شورای پنجم رشت مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت مربوط به پاکسازی و دیوارسازی املاک مشمول ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها بود که روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و توسعه و عمران شورا نسبت به آن نظرات متفاوتی اظهار کردند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره مصوبه این کمیسیون درباره این لایحه که موافقت بود، اظهار کرد: درخواست شهرداری منطقه سه برای ارسال این لایحه این بوده که تجمع نخاله و زباله در زمین هایی که به حال خود رها می شوند موجب آزار و اذیت شهروندان می شود و بهداشت و سلامت محلات را زیرسوال می برد. فرهام زاهد با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به پاکسازی این زمین ها نظر مثبت دارد گفت: برای بحث دیوارسازی پیشنهاد کمیسیون اینست که همچون سابق به صورت موردی برای اخذ مصوبه شورا، لایحه به شورا ارائه شود. رئیس کمیسیون توسعه و عمران...
 • عکس/حال و هوای ایام محرم در شهرهای ایران
 • با فرا رسیدن ماه محرم، شهرهای مختلف کشور حال و هوای محرم به خود گرفته و سیاه‌پوش شده اند. ارسال به تلگرام
 • دمای هوا در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی
 • پیش بینی دمای هوای امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، دمای هوا در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر پیش بینی شده است.یاسوج ° ۳۰، ° ۱۱ دهدشت ° ۳۸، ° ۲۰ امام زاده جعفر ° ۳۸، ° ۱۹ دوگنبدان ° ۳۹، ° ۲۱ سی سخت ° ۲۸، ° ۱۴ لیکک ° ۳۹، ° ۲۷
 • ۴۷ هزار پروژه محرومیت زدایی در کشور در دست اجرا است
 • فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای ۴۷ هزار پروژه در راستای محرومیت‌زدایی در سطح کشور خبر داد و گفت: امروز ۵۰ پروژه محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سردار سید ضیاء‌الدین حزنی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: مأموریت اصلی سپاه، دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امنیت کشور نیز در بحث دفاع مطرح است واین مقوله مهم‌ترین تعهدی است که به رهبر معظم انقلاب و مردم داریم.ویافزود: سپاه در همه برهه‌ها باید در کنار مردم باشد و تمام راهبردهای خود را در کنار مردم و در راستای مردم دوستی انجام دهد.فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر امروز در جنوب شرق و شمال غرب در برخی مناطق موفقیت‌هایی را شاهد هستیم به دلیل محرومیت‌زدایی با اولویت دفاع سپاه از مردم عزیز ایران است.حزنی با تاکید بر اینکه سپاه از یک دانشگاه نظامی به وجود نیامده استگفت: سپاه از محلات و روستاها متولد شده و رمز موفقیت آن این است که همیشه و در همه حال کنار مردم بوده و راهبردهای آن مردم دوستی و محرومیت‌زدایی است.وی با بیان اینکه در سپاه در 35 عرصه کار مردم پیگیری می‌شودادامه داد: در حال حاضر سپاه در زمینه مسجدسازی نیز ورود پیدا کرده تا با کمک دولت و خیران مسجدساز عقب ماندگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، جبران شود.فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: تقویت حوزه‌های علمیه نیز در دستور کار سپاه قرار گرفته که در این راستا تلاش شده تعداد طلبه‌ها با خانه‌های عالم و مساجد در یک توازن قرار گیرد.سردار حزنی افزود: در زمینه‌های دیگر مانند راهسازی، خانه بهداشت، اشتغال، کشاورزی و آب نیز تاکنون اقدامات خوبی توسط سپاه صورت...
 • ۱۵۸ پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی اجرا شد
 • بیرجند - ایرنا - مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: 158 پروژه محرومیت زدایی توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در استان انجام شده یا در دست اجراست. محمد زهرایی روز دوشنبه در نخستین همایش تکریم از شبانان و گله داران استان خراسان جنوبی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد افزود: از مجموع این پروژه ها، 50 پروژه شامل احداث و تکمیل مسجد، احداث و تکمیل خانه عالم، احداث حمام، سرویس بهداشتی و مساجد، احیا و مرمت قنات، تکمیل کتابخانه و احداث استخر ذخیره آب امروز در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسید.وی گفت: همچنین برای تامین زیرساخت ها و محرومیت زدایی 6 دهستان استان در فاز نخست 55 میلیارد ریال برآورد شد که بیش از نیمی از این مبلغ توسط قرارگاه محرومیت زدایی تقبل و بخش عمده ای از آن پرداخت شده است.وی بیان کرد: پروژه هایی که در استان با همفکری قرارگاه محرومیت زدایی تعریف شده برخاسته از نیاز واقعی مردم است.به گزارش ایرنا، زهرایی با بیان اینکه بسیج و سپاه همت کرده به جنگ فقر و محرومیت برود اظهار کرد: برای موفقیت این مهم نیازمند مشارکت و پایه استوار مردم و تعریف ادبیات جدیدی هستیم.وی خراسان جنوبی را دارای مردمی ولایی، قانع و پای انقلاب دانست و گفت: در استانی که با 19 سال خشکسالی دست و پنجه نرم می کند با کمترین هزینه در روستا ها می توان به ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت کمک کرد.مسئول سازمان بسیج سازندگی استان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: دفاع تنها در امنیت نظامی خلاصه نمی شود بلکه شبانان، گله داران، اردوهای جهادی، محرومان روستاهای مرزی و غیره نیز به امنیت کشور کمک فراوانی می کنند.وی گفت: دفاع در بعد مهم خود در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر سرمایه های اجتماعی سوار است، یعنی...
 • ۵۰ پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی افتتاح می شود
 • بیرجند- فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی از افتتاح ۵۰ پروژه محرومیت زدایی در استان طی هفته دفاع مقدس خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در استان، اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که امسال برای نخستین بار برگزار می شود برگزاری همایش شبانان و چوپانان در استان است. وی بیان کرد: شبانان قشر تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده اند که تاکنون هیچ جا دیده نشده اند و سپاه برای نخستین بار تقدیر از این قشر را در دستور کار قرار داده است. فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اضافه کرد: این جلسه امروز با حضور مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه در بیرجند برگزار می شود قاسمی همچنین به بهره برداری از ۵۰ پروژه محرومیت زدایی در استان طی این هفته اشاره کرد و گفت: احداث خانه عالم، تکمیل و احداث مساجد، احیا و مرمت قنات، استخره ذخیره آب از جمله این پروژه ها است.
 • عکس/خواب شیرین کودک کار در ایستگاه مترو
 • پسرکی که چندین ساعت در واگن های شلوغ و کلافه کننده مترو چسب می فروخت در ساعات پایانی کار مترو به آرامی خوابیده است.
 • عکس/خواب شیرین در آغوش مادر در قطب یخبندان
 • بازی خرس قطبی مادر با دو توله اش در پارک ملی «واپوسک» کانادا عکس روز نشنال جئوگرافیک شد. ارسال به تلگرام
 • ریشه این بیماری ها را در اختلات خواب بیابید
 • به گزارش ایسکانیوز، دکتر بابک ساعدی در آستانه برگزاری ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی، اظهارداشت: این کنگره به همت انجمن راینولوژی ایران در ۴ بخش اصلی برگزار می شود که بخش نخست آن در موضوع بیماری های بینی و سینوس بوده که طی چند دهه اخیر گسترش زیادی یافته است. وی افزود: امروزه در این حوزه اعمال جراحی آندوسکپی ورود یافته و این مسئله تا اعمال جراحب قاعده جمجمه گسترش یافته است لذا بسیاری از تومورهای که پیش از این قابلیت جراحی نداشته و یا باید برای جراحی جمجمه را می شکافتیم، از طریق جراحی آندوسکوپی قابلیت انجام دارد که این روش جراحی عوارض کمتری برای بیمار به همراه دارد. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی ادامه داد: بخش دوم کنگره مرتبط با جراحی راینوپلاستی است که برقراری زیبایی و کارکرد مناسب بینی در این حوزه مورد توجه است البته همکاران ما در این راستا از قدیم تبهر داشته ولی باید توجه داشت که در این حوزه طی سه دهه اخیر پیشرفت ها ی زیادی حاصل شده و اکنون تکنیک های ۲۰ سال پیش را کنار گذاشته ایم و آشنایی همکاران ما با این تکنیک های نوین حائز اهمیت است. ساعدی اظهارداشت: نسبت به همه گروه های درگیر در حوزه راینوپلاستی کمترین شکایت از همکاران ما بوده و این موضوع علیرغم مراجعات زیاد است و موفقیت همکاران ما در این راستا چشمگیر بوده است. وی اضافه کرد: جراحی پلاستیک صورت بخش سومی خواهد بود که در کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. این حوزه از فیلدهای جدید بوده و آغاز تکنیک های آن مربوط به جنگ جهانی دوم است که طی دو دهه اخیر با درک بهتر فیزیولوژی و بیماری ها این اعمال توسعه یافته ایت. دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی، تأکید کرد: تنها کسانی می توانند وارد فیلد...
 • رشد ۱۲۰ درصدی جداسازی مصارف فضای سبز از آب شرب در شهرهای استان
 • یاسوج- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: جداسازی مصارف فضای سبز از آب شرب در شهرهای استان رشد ۱۲۰ درصدی داشته است. به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی چهار سال اخیر طرح جداسازی مصارف فضای سبز شهرها از آب شرب شهری رشد ۱۲۰ درصدی داشته است، ودر حالی که شاخص این جداسازی در سال ۹۲ حدود ۱۵ درصد بود، در سال ۹۶ این شاخص به ۳۳ درصد رسیده است. لدنی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان طرح جداسازی مصارف فضای سبز شهرداری از آب شرب شهرها است. مدیرعامل آب و فاضلاب استانبا بیاناینکه در حال حاضر و با برنامه‌هایی که با مشارکت شهرداری‌های استان انجام گرفته است، بخش اعظم آب مورد نیاز فضای سبز از طریق رودخانه ها و حفر چاه تامین می‌شود، تصریح کرد:تلاش خواهد شد تا طی سال های آتی این جداسازی کاملا انجام گیرد. وی ابراز داشت:این طرح در شهرهای دارای تنش آبی مانند یاسوج و مادوان تا حدود زیادی پیشرفت داشته است ودر حالحاضر ۹۷ درصد فضای سبز این دو شهر از طریق آب رودخانه تامین می‌شود. لدنی نژاد افزود: در شهرهایی مانند سی‌سخت نیز به رغم اینکه کمبود آب وجود ندارد، برنامه‌ریزی لازم برای جداسازی آب مورد نیاز فضای سبز از آب شرب با همکاری شهرداری و آبفای شهری در حال انجام است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یادآور شد: با توجه به کاهش نزوزلات آسمانی و کمبودمنابع آب و نیز بالا بودن هزینه تولید آب شرب، جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب شهروندان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی خواستار همکاری دستگاه‌های دولتی در استفاده بهینه از آب شرب شد و گفت: ضمن اینکه بایددر آبیاری فضایسبز دستگاههای دولتی مصرف بهینه آب در نظر گرفته شود، ضرورت دارد کهبا اتخاذ تدابیر لازم سعی شود با...
 • کمبود آب در شهرهای جنوبی البرز هر روز نگران کننده تر می شود
 • سرپرست اداره‌ کل محیط زیست البرز با اشاره به اینکه مشکل آب در استان جدی است، اظهارکرد: درحال حاضر کمبود آب در استان به ویژه در شهرهای جنوبی به چالشی بزرگ تبدیل شده‌ که هر روز نیز نگران کننده تر می‌شود. فردین حکیمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهارکرد: طی چند سال‌ گذشته شاهد افزایش تعداد شهرک‌های صنعتی استان در شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد و ساوجبلاغ بوده‌ایم. وی افزود: بسیاری از واحدهای مستقر در این شهرک‌ها با تمام ظرفیت‌ کار نمی‌کنند و برخی از آنها نیز فعالیتی ندارند ولی با این حال باز هم شاهد تلاش برخی برای ایجاد شهرکهای جدید هستیم.البرز ظرفیت لازم برای ایجاد صنایع جدید که برخی از آنها آلاینده و آب بر هم هستند ندارد بنابراین باید به فکر استفاده از ظرفیت شهرک‌های موجود باشیم. این مسئول با بیان اینکه ظرفیت استان برای ایجاد شهرک‌های جدید صنعتی پرشده است، افزود: با ایجاد شهرک‌های جدید با وجوداشتغالی‌ که ایجاد می‌کنند، شاهد افزایش سایر مشکلات استان مانند افزایش بی رویه جمعیت، افزایش آلودگی، مصرف بالای آب و افزایش ترافیک خواهیم بود. سرپرست اداره‌کل محیط زیست البرز گفت: متاسفانه محیط زیست در کل‌ کشور تنهاست و برای پیشبرد اهداف آن نیاز به حمایت اصحاب رسانه و مردم داریم. این مسئول ادامه داد: دیگر زمان ایجاد صنایع آب بر وآلاینده در استان به اتمام رسیده و باید به سمت ایجاد صنایع پاک، مشاغل سبز و دانش بنیان باشیم چون آیندگان نیز حقی از محیط زیست دارند و نباید با بی فکری امروز سلامت نسل‌های بعد را به خطر بیندازیم. وی‌ گفت: درحال حاضر البرز جزء هشت استان آلوده‌ کشور محسوب می‌شود و باید کاری‌ کنیم تا میزان آلایندگی‌های آب، هوا و خاک این استان کاهش یابد و این‌ کار تنها با حمایت مسئولان و ترویج فرهنگ دوستی با محیط زیست میسر است. انتهای پیام
 • اعتراضات ضد حزب افراطی در شهرهای آلمان برگزار شد تصاویر
 • شب گذشته هم زمان با شادی طرفداران حزب افراطی آلمان به دلیل موفقیت چشمگیری که در انتخابات پارلمانی به دست آوردند اعتراضات گسترده‌ای علیه این حزب در شهرهای مختلف آلمان برگزار شد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، شب گذشته و بعد از اعلام اولین نتایج انتخابات پارلمانی که حاکی از موفقیت چشمگیر حزب افراطی جایگزینی برای آلمان بود هزاران شهروند آلمانی در شهرهای مختلف آلمان علیه این حزب اعتراض کردند.درشهرهای برلین، کلن و هامبورگ هم زمان با برپایی جشن های پیروزی از طرف حزب افراطی آلمان اعتراضات گسترده‌ای برگزار شده و چندین معترض در پایتخت آلمان دستگیر شدند.پلیس با نیروهای زیادی در محل برگزاری اعتراضات حاضر بود و به گفته یک سخنگوی پلیس چندین معترض دستگیر شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده برخی معترضان بطری و سنگ به سمت نیروهای پلیس پرتاب می کردند. اما به گفته پلیس در مجموع اعتراضات به صورت صلح آمیز برگزار شد.معترضان شعارهایی علیه حزب افراطی سر می دادند مبنی بر اینکه تمام برلین از حزب افراطی متنفرند، ناسیونالیسم را از سر خارج کنید و هیچ حقی برای تبلیغات نازیسم وجود ندارد.در شهر کلن آلمان هم حدود 400 معترض علیه حزب افراطی به خیابان ها آمدند.اعتراضات دیگری علیه این حزب همچنین در شهرهای فرانکفورت، مونیخ ، دوسلدورف و هامبورگ برگزار شد.بر اساس نتایج رسمی موقتی انتخابات پارلمانی آۀمان که روز گذشته برگزار شد حزب افراطی جایگزینی برای آلمان توانست با کسب بیش از دوازده درصد آراء برای اولین بار به پارلمان این کشور راه یابد.انتهای پیام/ R31356/P36446/S8,89/CT10
 • راهپیمایی عدالت و برابری در یکی از شهرهای آمریکا برگزار می شود
 • به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، مردم شهر آمریکایی نیلفورد میزبان راهپیمایی میان ادیانی و مبارزه با بی‌عدالتی خواهند بود. راهپیمایی «عدالت و برابری» روز یکشنبه 1 اکتبر 2017 از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر توسط بنیاد «اقدام مدنی غربی» در شهر نیو میلفورد در ایالت کانکتیکات آمریکا برگزار می‌شود؛ بنیاد اقدام مدنی غربی هدف از برگزاری این راهپیمایی را خلق و ایجاد دنیایی به دور از نژادپرستی، اسلام‌هراسی و بی‌عدالتی عنوان کرده است. گفتنی است اخیرا جامعه آمریکا شاهد افزایش قابل توجه تبعیض، تعصب و نژادپرستی بوده است؛ چندی پیش یک گردهمایی خیابانی نژادپرستان طرفدار حزب نازی در شهر شارلوتزویل و حضور مخالفان نژادپرستی در آمریکا منجر به درگیری‌های گسترده‌ای میان اعضای دو گروه شده، و در ادامه یکی از حامیان حزب نازی با زیر گرفتن عمدی مردم سبب جان باختن یک نفر شد؛ در پی این حادثه زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعضای حزب نازی را به خاطر این جنایت محکوم نکرد، بسیاری از مردم ایالات متحده وی را حامی نازی‌ها خطاب کرده و از او انتقاد کردند. از دیگر دلایل برگزاری این راهپیمایی در شهر نیو میلفورد، یک حادثه نژادپرستانه در یکی از رستوران‌های محلی بوده است. اعضای جامعه قصد دارند با شرکت در این راهپیمایی حمایت‌شان را از اقلیت‌های مذهبی نشان داده و نئونازیسم و حامیان برتری نژادسفید را محکوم سازند. بنیاد «اقدام مدنی غربی» یک سازمان مردمی بر اساس بنیاد مدنیت در ایالت کانکتیکات در آمریکا است که هدف آن آموزش و دفاع از قانون اساسی و مدنی آمریکا می‌باشد؛ این سازمان هم اکنون چند صد عضو داوطلب در کانکتیکات دارد.
 • اعزام ۱۷۰ مبلغ به روستاها و شهرهای شهرستان مرند
 • مرند- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند: ۱۷۰ نفر مبلغ در محرم امسال به روستاها و شهرهای شهرستان مرند اعزام شدند. حجت الاسلام مظفر رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت ماه محرم الحرام با حضور روحانیون شهرستان و مبلغین اعزامی از قم، همایش طلایه داران شهرستان مرند برگزار شد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند ضمن بیان این خبر افزود: در ماه محرم الحرام ۱۷۰روحانی به مساجد، هیئات شهری و روستایی اعزام شدند. وی با اشاره به نقش مهم روحانیون در تببین واقعه عاشورا افزود: مبلغین اعزامی در این ایام به ایراد سخنرانی، برپایی نماز جماعت و اقامه عزاداری خواهند پرداخت.