خبرگزاري آريا - هفته نامه کرگدن - مريم گودرزي: ابتداي سال گذشته بود که قاسم هاشمي نژاد به رحمت خدا رفت. از مرحوم هاشمي نژاد کتاب هاي زيادي باقي مانده است، با اين حال تا وقتي از حيث ظاهر در ميان ما بود کمتر در رسانه ها صحبتي از او به ميان مي آمد. يکي از دلايل آفتابي نشدن آن زنده ياد در رسانه ها علاوه بر بيماري، انزواطلبي آشکار ايشان بود.

کساني که مخاطبان حرفه اي کتاب هستند مي دانند هاشمي نژاد چه حق بزرگي بر گردن ادبيات ما دارد، با اين حال آدم هاي کمي هستند که بتوانند منصفانه و از روي آگاهي کارنامه حرفه اي او را تحليل کنند.
در ميان اين آدم ها ابراهمي گلستان جايگاه ويژه اي دارد. وقتي به آقاي گلستان گفتم مي خواهم با او درباره قاسم هاشمي نژاد حرف بزنم، بي درنگ قبول کرد. هاشمي نژاد در ذهن ابراهيم گلستان با پاکي و صداقتش ماندگار شده؛ معيارهايي که براي گلستان بيشتر از هر چيز ديگري ارزش دارد. روزي که قرار گفت و گوي تلفني داشتيم، او سرفه مي کرد و حال خوشي نداشت، اما حاضر شد به تمام سوالاتم پاسخ دهد. هر چند من به خاطر رعايت حالش از چند سوالم صرف نظر کردم.

در نهايت ابراهيم گلستان در نظرم آن چنان که برخي مي گويند نه پرخاشگر بود و نه بداخلاق و نه سختگير. او فقط در رفتارش بسيار صادق است و از هر آنچه تعارف و دروغ و دورويي است بيزار و اين بيزاري را با صراحت اعلام مي کند. براي همين وقتي در پايان صحبت ناخودآگاه او را استاد خطاب کردم، با همان لحن خاص خودش گفت: «خانم خواهش مي کنم استاد را براي من به کار نبريد، از آن القاب مضحک امروز تهران است. » و من هم در پاسخ گفتم: «چشم. شما آقاي گلستان هستيد و اين خيلي هم بهتر است. »
وقتي نام هاشمي نژاد مي آيد، اولين تصوير يا خاطره اي که به يادتان مي آيد چيست؟
خب اين سوال پرت است. ببخشيد من اين طور مي گويم، ولي يعني چه اولين تصوير؟ من هاشمي نژاد را مي شناختم. وقتي که قبول کردم با او گفت و گو کنم و آن مصاحبه طولاني را انجام دهيم، يعني از قبل مي شناختمش. وقتي براي آن گفت و گو به من زنگ زد، من داشتم فيلم «اسرار گنج دره جني» را مي ساختم و حتي بازيگران فيلم هم نبايد مي فهميدند من چه مي سازم. بنابراين من در عين صداقتي که با او داشتم و صداقت غيرقابل پرهيزي که خودم دارم، اين موضوع را به او نمي گفتم. نمي خواستم هيچ کس بفهمد، چون هر کاري من مي خواستم بکنم مکافات داشت و جلوي فيلم گرفته مي شد.
آقاي هاشمي نژاد خيلي آقاي صاف و صادقي بودند و چيزي هم که به خاطرم مي آيد صراحت و پاکي او است. اشکال اساسي محيط آن روز بود و آدم هايي که آن روزها بودند. شما و تمام آدم هايي که زير چهل سال عمر دارند، از مزخرفاتي که در روزگار ما چاپ مي شد و ابراز عقيده هايي که زمان ما مي شد، اطلاعي نداريد. نقدهايي که به آثار مي کردند پرت بود.
يک مجله اي بود به اسم «پرت پست پنج ريالي. » اين مجله به خرج سازمان امنيت چا مي شد و پر بود از مطالب چپ و ضد دولتي، ولي ساواک اين مجله را به عنوان دام گذاشته بود که هر کس هرچه مي خواهد بگويد تا بشناسندش. بنابراين شما تحت تاثير مطالبي که آن روزها منتشر مي شد نباشيد.
آقاي هاشمي نژاد اين طوري نبود. آدم ساده و درستي بود. وقتي اسم هاشمي نژاد مي آيد، من ياد اين سادگي و پاکي و درستي او مي افتم. همين پاکي باعث مي شد که در آخرين روزهاي عمرش هم مدام با او تماس مي گرفتم. حتي وقتي نمي توانست حرف بزند با خانمش صحبت مي کردم و حالش را مي پرسيدم. آدم درستي بود؛ همين. آدم درستي بود.

آقاي هاشمي نژاد آدم کمي نبود. از آثار و نوشته هايش امروز اين را مي فهميم، ولي خيلي آدم مهجوري بود. همين حالا تعداد دوستان او که مي توانند درباره او صحبت کنند انگشت شمارند. چرا در زمان خودش درست و به اندازه لياقتش شناخته نشد؟
بعضي آدم هايي که آن روزها بودند، نمي توانستند او را بشناسند. بعضي ها هم نمي خواستند بشناسند. شما آمار نگيريد. مهجور بود، خودش هم نمي خواست زياد شناخته شود. کاري به کسي نداشت و مي خواست زندگي خودش را بکند. مي خواست کتابش را بخواند و با پاکي کتابش را بخواند. مهجور بود براي اين که روزگار آن دوره، روزگاري نبود که کسي بتواند حرف هاي حسابي بزند.
البته کساني بودند که قدر او را دانستند. مثلا آقاي [. . . ] که روزنامه در مي آورد، وزير هم شده بود. او مي فهميد و آقاي هاشمي نژاد را قبول داشت و تحمل مي کرد و در پاکي خودش به پاکي او اعتقاد داشت. شما آمار نگيريد. با آمار درست در نمي آيد. شما به فيلم ها و نوشته هاي آن دوره رجوع کنيد. در آن دوره هيچ فيلم خوب نبود. هرچه بود مزخرفات عجيب و غريبي بود که [حرفش را ناتمام مي گذارد]. . . گفتن ندارد. شما خودتان اگر مي خواهيد روزنامه نگار خوبي باشيد، بايد توانايي شناخت دوره گذشته را داشته باشيد. تا گذشته را نشناسيد به امروز پي نخواهيدبرد. اين را فراموش نکنيد.
اين تنهايي و ناشناخته بودن او به شخصت و درويش مسلکي خود او هم مربوط مي شد؟
بله، مال آن هم مي توانست باشد. ولي خودش تقلايي نمي توانست بکند. اگر تقلايي مي کرد، گير مي افتاد. آن روزگار اين طور بود که خود من هم که او را مي شناختم و قبولش داشتم، به او نمي گفتم دارم چه فيلمي مي سازم. چند مرتبه از من پرسيد، ولي من نگفتم. فيلمي که بايد در سينما نشان داده شود، نمي توانستم اجازه دهم درباره اش کسي بداند، چون جلوي ساختنش را مي گرفتند.
با همه اين حرف ها همان وقت هنوز اين فيلم درنيامده بود که مرا گرفتند و بردند سازمان امنيت. آقاي هاشمي نژاد فقط به خاطر کم رويي اش نبود که خودش را جلو نمي انداخت، يک مقداري هم از روي احتياط بود. يک مقداري هم خريدار نداشت. من به شما گفتم که روزنامه و مجله هايي را که کمک مي کردند، دريابيد. شما زاده بعد از انقلاب هستيد و نمي توانيد بفهميد آن زمان چطور بوده.
در آن مصاحبه طولاني که آقاي هاشمي نژاد با شما داشتند، گاهي نقدهاي صريح و تند و تيزي به داستان هاي شما کرده اند. شما ناراحت نمي شديد؟
نقد صريح و غيرصريح نداريم. نقد يا درست هست يا درست نيست. من هميشه نوشته هايم را براي کساني مي فرستادم که مي فهميدند و من قبولشان داشتم. براي اين که مي فهميدند چه مي گويم. چيزي که من مي گفتم مطابق معمول روز نبود. هاشمي نژاد مي فهميد چه مي گويم. اگر گاهي هم اشتباه مي فهميد، از نفهمي جمعي بود. رسم روزگار جوري است که آدم را شکل خودش مي کند. آقاي هاشمي نژاد هم به هر حال چيزهايي خوانده بود که درست برايش جا نيفتاده بود. گفت و گو مي کرديم، جا مي افتاد.
هاشمي نژاد سنش خيلي از من کمتر بود، ولي من به او علاقه داشتم. او هم به من فراوان محبت داشت. آن قدر که وقتي خواستند اين گفت و گو را خلاصه کنند، خودش نخواست چاپ شود و به من گفت حيف است اين مصاحبه اين طوري تمام شود و من هم مخالفت کردم با چاپ خلاصه اش در روزنامه. خب اين آدمي بود که مي فهميد چه گفته. اگر هم حرفي زده بود که کج و کوله بود، در گفت و گو برايش درست مي شد و بالاخره به حرف حسابي پي مي برد. هيچ مخاصمت و لجبازي احمقانه اي هم در کار نبود.

مي گويند شما اسم هاشمي نژاد را از اين مصاحبه حذف کرده ايد.
مزخرف مي گويند خانم. مزخرف مي گويند. من در مقدمه کتاب چاپ اول و دوم و سوم گفته ام و تکرار کرده ام که نويسنده خودش نمي خواسته نامش بيايد.
خب چرا نمي خواسته؟
شايد مي خواست دستگاه روزنامه آيندگان و دستگاه سازمان امينت با ما، با هيچ يک از ما درنيفتد. نمي خواست خودش را زياد مطرح کند و سر و صدا داشته باشد. من در همان مقدمه چپ اول انتشارات کلاغ نوشته بودم همه اين ها را يعني چي؟ يعني من مي آيم يک گفت و گوي درازي را انجام مي دهم؛ همين حالا يک نفر از لس آنجلس آمده يک گفت و گويي با من کرده و علي رغم قراردادي که با من داشته و صريحا در قرارداد آمده بدون اجازه من کوچک ترين کاري نکند، رفته متن را عوض کرده.
براي خودش در گفت و گوي با من سخنراني کرده. يعني يک نفر بيايد با من مصاحبه کند، چهار صفحه حرف بزند، بعد من جوابش را ندهم و آخرش هم بگويد خب بگذريم. اين آقا اين کار را کرده. من براي آقاي جعفريه دو تا کاغذ نوشتم که اين کتاب را چاپ نکن. اين کتاب چاخان است. قلابي است. حرف هاي من درست، ولي حرف هاي او درست نيست. او آن حرف ها را نزده. حالا من اين آخر عمري کار و زندگي خودم را ول کنم وکيل بگيرم در تهران؟ من اين کار را نمي کنم و مي گويم اين کتاب من نيست، ولي کتاب هاشمي نژاد کتاب من هست.
کتاب فيل در تاريکي را خوانده ايد؟ نظرتان درباره اين رمان چيست؟
بله، خوانده ام. برايم فرستاد و من خواندم، ولي من فکر نمي کنم اين رمان در ژانر پليسي يک اثر جبهه شکن باشد. در زبان فارسي نيست. ژانر پليسي هيچ وقت در ادبيات فارسي مطرح نبوده. سال ها پيش در دوره رضاشاه و پيش از سقوط او، داستان هاي پليسي با آثار آگاتا کريستي با ترجمه ذبيح الله منصوري در روزنامه کوشش منتشر مي شد. من آن موقع در دوره متوسطه درس مي خواندم، ولي بعدا که کتاب را به زبان انگليسي خواندم، ديدم اين آقاي منصوري بد کرده و هرچه در ذهنش مي آمده مي نوشته. اين رسم و روال ادبيات پليسي در ايران بود. اگر آقاي هاشمي نژاد نتوانسته يک رمان درجه يک پليسي بنويسد، اين تقصير او نيست و هيچ اشکالي ندارد.
پس اين که گفته مي شود اين رمان مهم ترين رمان پليسي ماست، قبول نداريد؟
مزخرف مي گويند. بايد يکي ديگر هم باشد که اين از آن بهتر باشد. وقتي مي گوييم مهم تر، يعني اين بايد از قبلي اش بهتر باشد. قبلي اش چه بوده؟ من خودم وقتي مدرسه مي رفتم دو تا رمان پليسي نوشتم و همان موقع هم پاره کردم. از روي همين آگاتا کريستي که چاپ مي شد و به سياق نوشته هاي «من درآوردي» منصوري نوشته بودم.
يک جا گفته بوديد نقدهاي آقاي هاشمي نژاد را بيشتر از رمان و داستان هايش دوست داشتيد؛ چرا؟
من رمان و داستان هايش را قبول نداشتم که بگويم نقدهايش را بيشتر دوست داشتم. اگر هم چنين چيزي گفته ايم، به اين دليل بوده که نقد هاشمي نژاد از همه نقدها بهتر بود. آن هم به واسطه مطالعاتي که در زبان فارسي و زبان هاي ديگر داشت. البته نقدي که ادموند ويلسون يا سارتر براي فاکنر بنويسد نبود. غير از او نقدهاي خوب ديگري هم داشتيم. کسي بود به نام منصور شکي که رفته بود انگلستان، مهندس نفت شده بود. بعدها هم رفت چکسلواکي، وردست يان ريپکا زبان فارسي ياد مي داد.
او هم پسر فوق العاده خوبي بود و گاهي نقد مي نوشت. نقد کم بود. اصلا مطلب نبود که نقد شود. رشد فکري براي اين حرف ها نبود. رشد فکري خرده خرده پيش مي آيد. همين طور که الان مجله هايي که از ايران برايم مي آيد، مي خوانم و مي بينم اگر هم اصل حرف زدنشان غلط باشد، فرم حرف زدنشان درست است. فرق کرده قضيه. آن وقت اين طوري نبود. آن وقت آقايي بود به نام «به آذين» که بسيار آدم خوبي بود؛ بسيار باشرف، ولي فهمش محبوس بود در حد مطالعات مارکسيستي.

خيلي دقت کنيد خانم! مطالعات مارکسيستي اش هم مطالعات مارکسيستي نبود، ژدانوفي مارکسيستي بود. مطالعات تعبيراتي که در دوره استالين براي ادبيات درست کرده بودند. حرف هايي که طبري يا رمضاني از مسکو مي گفتند، الگوبرداري مي کردند و چرت و پرت بود. همين حالا اگر شما خيلي مي فهمي يا کم مي فهميد (فرقي نمي کند) مقاله هايي را که آقاي طبيري نوشته، گير بياوريد که با سر و صدا و هوهوهو نوشته (ادا هم درآورده). من شخصا مي شناختمش و دو سال هم با هم کار مي کرديم. مي دانستم که چيزي نيست، حرف تازه اي نيست و اين طوري نيست که مي خواهد وانمود کند.
ولي جايي گفته بوديد آقاي هاشمي نژاد يکي از دو نفري بود که به ادبيات معاصر اشراف داشت.
بله، ولي در ادبيات معاصر خبري نبود. ادبيات معاصر چي بود؟ نويسنده هايي بودند که کسي نمي شناختشان. مثلا احمد محمود؛ احمد محمود را کسي نمي شناخت. هاشمي نژاد هيچ با کساني که مي رفتند کافه فيروز و مي نشستند چرت و پرت مي گفتند براي خودشان، ارتباطي نداشت. البته در ميان آن کساني هم که آن چرت و پرت ها را مي گفتند، آدم هايي بودند که رشد کردند و آمدند بيرون مثل ساعدي.
ساعدي هم اول با همان ها بود و چرت و پرت مي گفت، ولي آدمي بود که کتاب زياد مي خواند و فهميد که مزخرف مي گويد و ول کرد. يا رفيق خيلي عزيز من سهراب سپهري، کسي محل سگ بهش نمي گذاشت. حالا همه بي خود و بي جهت جور ديگري با او ارتباط دارند. نه به آن وقت که بهش اعتنا نمي کردند، نه به حالا. اين قدر وضع اين بچه بد بود که وقتي ناخوش شد، به خرج زن من از تهران آمد لندن که درمان کند. کسي اعتنايي به او نمي کرد؛ نه به شعرش، نه به نقاشي هايش. حالا همه يکهو مي گويند سهراب گفته آب را گل نکنيد و فلان نکنيد. مي گويند اين ها عرفاني است. خب بگويند.
آيا اين اشراف را به ادبيات کلاسيک هم داشتند؟ چون چند متن عرفاني کهن تصحيح کرده بودند.
حتما اين طور بود و ادبيات کلاسيک را هم مطالعه مي کرد. اصلا ذهنيتش عرفاني بود. آن هم شايد چون به کُنه ادبيات فارسي پي برده بود. ادبيات فارسي دو نوع است؛ هر دو هم مسحورکننده است. يک نوعش همان است که مولوي مي گويد. فوق العاده است، فوق العاده است که مولوي. سحر مي کند شما را. اشخاصي هم ادبيات عرفاني گفته اند، ولي با معيارهاي عقلي مطابقت ندارد. ولي حرف هاي مولوي در مثنوي با عقل مطابقت دارد و واقعا فوق العاده است. نه به خاطر اين که در محفل درويشان هوهو بکنند و از اين کارهايي که در ترکيه مي کنند، در حد فهم.
مولوي کسي است که از هشتصد سال قبل از فرويد کاري شبيه پسيکاناليز کرده. چيزي که هشتصد سال بعد فرويد پي برده. خب اين خيلي مهم است. آقاي هاشمي نژاد اين ها را مي خواند و مي فهميد. معلوم است که مي خواند. بايد برويد از آن ها که نمي خواندند بپرسيد چرا نمي خوانديد و چرا تو که نخواندي، حرف مي زني.
ممنونم و ببخشيد خسته تان کردم.
نه، من خسته نمي شوم. اگر مي خواستم خسته شوم، از اين نود و پنج سال عمرم خسته مي شدم که خسته نشدم.

کلیدواژه: آقای هاشمی نژاد | هاشمی نژاد | فوق العاده | چرت و پرت | آدم هایی | گفت و گو | حرف ها | آدم ها

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۷۵۴۸ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

عاقبت دختر آلمانی تبار داعشی در عراق + تصاویر

آیت‌الله علوی‌گرگانی؛ باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه‌ها گرفته شود/ روحانی هوشیار باشد

شریعتمداری همزمان با ترامپ به برجام حمله کرد:برجام چه گلی به سر ملت ایران زد

در همین زمینه

 • پس لرزه های یک بدعت انتخاباتی/احمدی نژاد در دادگاه احتمالا/مژده حاج قاسم برای پایان داعش/ضرورت پایش محرم از پیرایه ها/لبه تیز دلارهای کاغذی روی گلوی اقتصاد
 • بیانات مقام معظم رهبری در جمع خبرگان از جمله واکنش ایشان به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل، سخنان رئیس جمهور در مراسم رزه نیروهای مسلح مبنی بر اینکه – برای دفاع از سرزمین خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت-، ارسال پرونده احمدی نژاد به دادسرا، تحلیل هایی از سخنان رئیس جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل، ماجرای خاص عضو زرتشتی شورای شهر یزد و مژده سردار سلیمانی درباره پایان داعش از موضوعاتی است که در یادداشت‌ها و گزارش‌های امروز روزنامه‌ها چاپ شده است.به گزارش تابناک، با وجود گذشت چند روز از سخنرانی رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور آمریکا در نشست سالانه سازمان ملل واکنش‌ها به آن در فضای رسانه‌ای کشور همچنان ادامه دارد. سخنان تند و غیراصولی ترامپ در سازمان ملل مورد انتقاد بسیاری از سیاسیون و تحلیلگران کشورهای مختلف قرار گرفته است و روزنامه‌های امروز طی یادداشتهایی سعی کرده اند تقابل دو گفتمان ایرانی – آمریکایی در سخنرانی‌های اخیر دو رئیس جمهور را مورد تحلیل قرار دهند. روزنامه ایران در یادداشتی که به قلم محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید نوشته شده است دو گفتمان اعتدالی و جنگ طلبانه که از تریبون سازمان ملل و از سوی دو رئیس جمهور ایران و آمریکا مطرح شده را تحلیل کند. #carousel28925, #thumbs28925 , #carousel_desc28925 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper28925 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper228925 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel28925 span, #carousel28925 img, #thumbs28925 a, #thumbs28925 img { display: block; float: left; } #carousel_desc28925 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel28925 span, #carousel28925 a, #thumbs28925 span, #thumbs28925 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel28925 img, #thumbs28925 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel28925 span {...
 • خاطرات کیومرث هاشمی از دوران دفاع مقدس عکس
 • به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس مسئولان ورزش کشورمان به ذکر خاطرات خود از دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران پرداختند. کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان با انتشار تصويری از رزمندگان اسلام در جبهه های حق عليه باطل، ياد و خاطرات هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت. انتهای پیام/ خاطره جالب هاشمی از دوران دفاع مقدس
 • خاطرات وزیر ورزش جوانان از دوران دفاع مقدس
 • به گزارشخبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان،مسعود سلطانی فر در مورد هفته دفاع مقدس اظهار کرد: زمانی که جنگ شروع شد، من با شهید کلانتری در وزارت راه فعالیت می کردم؛ یک هفته بعد از آغاز جنگ، شهید کلانتری از پادگانی در نزدیکی قم 500 قبضه سلاح ام-1 با صد هزار تیر فشنگ دریافت کرد و در اتاقی در وزارت راه آن را قرار داد و کلید اتق را به من سپرد. او با اشاره به اینکه شهید کلانتری از من خواسته بود تا به طور ضربتی 100 نیرو برای اعزام به جبهه ها آماده کنم، گفت: روز 16 مهرماه برابر با هفدهمین روز جنگ، با توجه به اینکه جنگ در تمام جبهه ها گسترش یافته بود ،من با 10 خودروی لندرور و 60 نفر از پرسنل وزارت راه همراه با تفنگ های ام-1 راهی جبهه های ایلام شدیم.زیرا در آن زمان شهرهای مهران و دهلران به دست نیروهای عراقی افتاده بود و چون نیروهای کافی در آنجا وجود نداشت این نگرانی وجود داشت که شهر ایلام هم به سرنوشت آنان دچار شود.این زمان اولین مقطعی بود که من حدود پنج ماه در جبه های جنگ تحمیلی حضور داشتم و البته در سال 1362 در جزایر مجنون ودر سال 1366 نیز در جبهه های جنوب در کنار رزمندگان اسلام جنگیده ام.به جز ماموریت های موردی وهفته ای غیر عملیاتی، در مجموع 14 ماه در جبهه های عملیاتی حضوری فعال داشته ام. سلطانی فر در پاسخ به این سوال که چه روزایی را در جنگ جزء بهترین روزهای زندگی اش می داند،تصریح کرد: باید بگویم روز 3 خرداد سال 1361جزء بهترین روزهای زندگی ام بود و به طور حتم این روز تا همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند،چون بالاخره در زندگی انسان روزهایی وجود دارد که جزء روزهای خوب و فوق العاده هر شخصی به حساب می آیند و آن...
 • عکس/حاج قاسم در مراسم چهلم شهید حسین پور
 • سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم اربعین فرمانده جبهه مقاومت شهید مرتضی حسین‌پور در گلزار شهدای شلمان لنگرود. منبع: مهر ارسال به تلگرام
 • واکنش مهراب قاسم خانی به اظهارنظر جنجالی یوسف تیموری درباره استندآپ کمدی
 • خبرگزاري آريا - مهراب قاسم‌خاني با انتشار متن کوتاهي در اينستاگرام به اظهارات يوسف تيموري درباره استندآپ کمدي پاسخ داد. مهراب قاسمخاني و يوسف تيموريمهراب قاسمخاني و يوسف تيموري , يوسف تيموري چند روز پيش در اظهارنظري جنجالي،استندآپ کمدي را دلقک‌ بازي دانسته بود.مهراب قاسم‌خاني در واکنش به اين اظهارنظر در اينستاگرام نوشت:«يكى از دوستان كمدين توى يه مصاحبه‌اش گفته اون بازيگرايى كه ميان توى تلويزيون استند آپ كمدى ميكنن در واقع اسم كارشون دلقك بازيه.راستش خيلى وقته از اين دوستمون خبر ندارم و مدتهاست كه ديگه نيست،ولى حالا كه وقت آزاد زياد داره، اشكالى نداره يه مقدار مطالعه هم بكنه در مورد تخصصى كه سالها بهش مشغول بوده.خيلى هم نياز به تحقيق نداره.فقط كافيه اگه ديكته انگليسى اين اصطلاح رو بلده، يه گوگل ساده بكنه. اون وقت به اسم‌هايى مثل رابين ويليامز، جرى لوئيس،جيم كرى، جرى ساينفلد، لوئيس سى. كى، ادى مورفى، وودى آلن، استيو مارتين ويه سرى هاى ديگه برميخوره كه استند آپ كمدى هم مي‌كردن.»خبرآنلاين
 • آصفری:ایران در زمینه جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار فعال تر عمل کند/قاسم پور:کشورهای اسلامی از طریق شورای امنیت هر چه سریع تر وارد عمل شوند
 • دو کارشناس مسائل سیاسی بر لزوم فشار هرچه بیشتر کشورهای مسلمان برای حل مشکلات مردم میانمار تاکید کردند. به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری صدای ایران این روزهای بحران میانمار و ظلمی که در قبال مردم مسلمان این کشور اتخاذ شده به تیتر اول خبرهای سراسر دنیا تبدیل شده است غافل از اینکه اینگونه اقدامات دردی را از این افراد درمان نخواهد کرد و باید به فکر یک رویکرد اجرایی در این راستا باشیم.کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کشورمان نیز امروز در راستای حمایت از مردم میانمار مصوبه‎ای را به تصویب رسانند اما انتظار می‎رود ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند دنیا با درایت بیشتری در این ماجرا ایفای نقش کند.محمدحسن آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با صدای ایران تاکید کرد: هرآنچه امروز از سوی نمایندگان کشورمان در کمیسیون امنیت ملی مجلس مصوب شده اقدامی قابل تقدیر است اما بدون شک کافی و موثر نخواهد بود.وی تصریح کرد: انتظار می‏رود جمهوری اسلامی ایران با توجه به قدرت و نفوذی که در منطقه و در بین کشورهای اسلامی دارد هرچه سریعتر در جهت ارائه یک راهکار که منجر به توقف نسل‎کشی مسلمانان میانمار شود وارد عمل شده و در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: بدون شک آنچه امروز به واقع در حل و بهبود مشکلات و مسائل مسلمانان میانمار تاثیرگذار خواهد بود با مصوبه و یا یک پروتکل حل شدنی نیست از این رو جهان اسلام باید به فکر یک رویکرد اجرایی باشد که هر چه سریعتر آنچه در میانمار در قبال مردم مظلوم این کشور رخ می‎دهد را متوقف کند.آصفری اظهارکرد: امیدواریم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اتخاذ دیپلماسی سازنده از سوی مقامات کشورمان و به خصوص دولت شاهد رفع و حل بحران میانمار باشیم.رضا قاسم‎پور عضو شورای مرکزی حزب...
 • رژه نیروهای مسلح در ۵ شهر گلستان برگزار شد
 • گرگان- رژه نیروهای مسلح در پنج شهر گرگان، گنبد کاووس، علی آباد، کردکوی و آزادشهر گلستان برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، رژه نیروهای مسلح استان گلستان صبح جمعه همزمان با سراسر کشور در پنج شهرستان گرگان، گنبد کاووس، آزادشهر، کردکوی و علی آباد گلستان برگزار شد. فرمانده سپاه نینوا گلستان در مراسم رژه شهرستان گرگان، اظهار کرد: مفتخریم روز نخست هفته دفاع مقدس با اول محرم تقارن پیدا کرده است و موفقیت های دفاع مقدس مرهون فرهنگ عاشورایی است. سردار رحمت الله صادقی افزود: مجاهدت ها، وفای به عهد، ولایت مداری، ارزش مداری، زیبایی ها وخوبی های عاشورای حسینی دردفاع مقدس تبلور داشت. وی اظهار کرد: مردم باید به تاسی از این فرهنگ عاشورایی گام بردارند تا این انقلاب شکست ناپذیر باشد. صادقی افزود: گستاخی ها و توهین رییس جمهور آمریکا راشنیدید و این فرهنگ دشمنان ماست و ما برای مقابله با آن ها راهی جز ایجاد آمادگی دفاعی نداریم. فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: باید حرکات دشمن را رصد کنیم و با گوش به فرمان بودن به رهبر نعظم انقلاب بر حرکات دشمن اشرافیت داشته باشیم، گرچه دشمن دشمن در دوران دفاع مقدس سیلی محکمی از سوی ما خورده است و تعرض جدیدی نداشته است. وی افزود: گفتمان جمهوری اسلامی گفتمان مبتنی بر قدرت است و اگر این گفتمان مبتنی بر قدرت نباشد این گفتمان به نتیجه ای نمی رسد. سردار صادقی ادامه داد: نیروهای مسلح باید با حفظ آمادگی خود و ارتقای سطح توانمندی خود پشتیبان ولایت فقیه باشند.
 • آتش جنگل های کلاله گلستان مهار شد
 • مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت که آتش در بخشی از جنگل های سوزنی برگ منطقه عرب داغ کلاله در شرق استان شب گذشته با وزش باد دوباره شعله ور شد که بامداد امروز جمعه با تلاش نیروهای مستقر و اعزامی مهار شد. آفتاب‌‌نیوز : ابوطالب قزلسفلو اظهارداشت: با توجه به شیب تند منطقه مهار آتش در این مرحله سخت بود و از امکانات و نیروهای شهرستان های کل استان استفاده شد.وی با قدردانی از مشارکت سایر دستگاههای استان در مهار آتش، گفت: اکنون امکانات و نیروهای بسیج شده در منطقه عرب داغ کلاله حضور دارند.مدیرکل منابع طبعی گلستان، علت آتش سوزی را وزش باد در بعداز ظهر پنجشنبه و ذغال بجا مانده از آتش سوزی چهارشنبه در این منطقه اعلام کرد و افزود: سخت گذر بودن و شیب تند منطقه باعث شد تا نیروهای عمل کننده به راحتی نتوانند در محل حادثه حضور یافته و نسبت به جمع آوری بقایای درختان آتش گرفته ،اقدام کنند.وی در خصوص وسعت آتش سوزی گفت: کارشناسان وسعت آتش سوزی را به زودی برآورد کرده و اطلاع رسانی خواهد شد.شهرستان کلاله در شرق استان گلستان قرار دارد.منبع: ایرنا
 • رژه نیروهای مسلح در استان گلستان برگزار شد
 • همزمان با سالروز دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح مستقر در استان گلستان با حضور مسئولان نظامی و انتظامی استان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به مناسبت هفته دفاع مقدس رژه اقتدار نیروهای مسلح استان گلستان با حضور مسئولان نظامی و انتظامی استان و آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان، رژه نیروهای مسلح مستقر در استان گلستان در میدان بسیج گرگان برگزار شد.در این مراسم دشمن شکن، نیروهای پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای مردمی بسیج و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با اقتدار از مقابل جایگاه رژه رفتند تا نظم و اقتدار خود را به رخ دشمنان بکشانند.در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر ، علی آبادکتول و بندرترکمن استان گلستان مراسم رژه نیروهای مسلح برگزار شد.در این مراسم، گردان‌های نظامی و انتظامی استان ‌گلستان در شهرهای مختلف از مقابل جایگاه رژه رفته و توانایی خود را به رخ دشمنان کشیدند.انتهای پیام/ R41471/P1357/S6,70/CT11
 • هیات رزمی گلستان افق های روشنی را در پیش دارد
 • گرگان - ایرنا - رئیس هیات ورزش های رزمی استان گلستان گفت: این هیات با توجه به تعدد رشته های زیرمجموعه و ورزشکاران مستعد، افق های روشن و موفقیت های بسیاری را پیش روی دارد. به گزارش روز جمعه ایرنا رضا منوچهری در آیین اعطای احکام هیات رییسه و مسئولین کمیته‌ های آن، افزود: در سال 95 گلستان رتبه هفتم را در بین هیات های رزمی کشور کسب کرد و در شش‌ ماهه اول سال جاری نیز در بین 47 هیات ورزشی استان، موفق به کسب رتبه اول عملکردی شد. به گفته وی؛ برنامه‌ های گذشته هیات با قوت بیشتر و با نگاه به آینده پیگیری و اجرایی خواهد شد، زیرا اعتقاد داریم جمعیت در خور توجه رزمی ‌کاران و جامعه رزمی استان استحقاق و شایستگی این را دارند که بیش از گذشته در صحنه‌ های استانی، ملی و فراملی شرکت نموده و بدرخشند.منوچهری گفت: هیات تلاش دارد که فارغ از نگاه رشته ‌ای و سبکی، به همه هیات‌ های شهرستان ‌ها، رشته‌ ها و سبک‌ های فعال استان نگاه عدالت‌ خواهانه داشته و به ویژه در زمینه کسب و افزایش منابع درآمدی‌ از هیچ کوششی فروگذار نکرده و از دیگر سو با برنامه ‌ریزی دقیق و حساب شده، منابع جدید برای آنها تعریف نماید.وی همچنین تصریح کرد: پیگیرعضویت یکی از بانوان کارآمد و موثر استان درهیات رییسه بوده و برای بهره‌ گیری بیشتر از پتانسیل و ظرفیت زنان جامعه رزمی استان شورای بانوان هیات گلستان را تشکیل خواهیم داد. به گفه وی؛ همچنین با پیگیری انجام شده رزمی ‌کارانی که دارای احکام قهرمانی هستند ، بدون کنکور در یکی از مراکز تابعه دانشگاه پیام نور استان ثبت نام می شوند.3014/1648خبرنگار: مجید میهن دوست ** انتشار: پری سالارنیا
 • کشت پاییزه چغندرقند در۳ هزار هکتار از اراضی گلستان
 • گرگان - ایرنا - رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت که طبق برنامه ریزی امسال 3 هزار هکتار از اراضی استان به کشت پاییزه چغندر قند اختصاص دارد. علی موسی خانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار کرد: زمان مناسب کشت پاییزه چغندر قند از 15 مهر تا 10 آبان است. وی گفت: امسال کارخانه قند جوین استان خراسان رضوی با کشاورزان گلستانی قرارداد کشت خواهد بست. به گفته وی؛ نیاز آبی کشت چغندر در هر هکتار بین هفت تا 6 هزار متر مکعب و همانند کشت گندم است و این نیازمندی بیشتر از محل نزولات جوی در فصل پائیز و زمستان تامین می شود. وی؛ خودکفایی در تولید شکر، رعایت تناوب زراعی با گندم، انتقال یافتن کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه و حفظ منابع آبی استان را از مزایای اجرای کشت پاییزه چغندر قند برشمرد. موسی خانی افزود: سال قبل سطح قابل برداشت چغندر قند در استان به علت بروز سرما به 440 هکتار کاهش یافت که از این سطح 15 هزار تن محصول برداشت شد. سال زراعی جاری، پنجمین سال متولی است که کشت پاییزه چغندر قند در برخی از اراضی کشاورزی گلستان انجام می شود. محصول چغندر تولیدی در اراضی زیر کشت درگلستان به کارخانه های فرآوری در استان های همجوار از جمله خراسان شمالی حمل می شود. استان گلستان با افزون بر 650 هزار هکتار زمین کشاورزی از قطب های مهم کشت پاییزه در کشور به شمار می رود. به گزارش ایرنا علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند و شکر معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی روز گذشته در نشست فنی کشت چغندر قند استان گلستان با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی در گرگان شرکت کرد و وضعیت کشت این گیاه بررسی شد. با توجه به نقش گیاه چغندر قند در تناوب زراعی و...
 • تلاش دوباره برای اطفای آتش در کلاله گلستان
 • به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جواناز گرگان ، محمدصادق بشکوفه رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کلاله که هم اکنون در کنار نیروهایش در ارتفاعات جنگلی عرب داغ (بالادست قرانکی جنگل) به سر می‌برد گفت: اوایل بامداد امروز تلاش برای خاموش کردن آتش با کمک نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان‌های کردکوی، بندرگز، گرگان و علی آباد آغاز شده است. بشکوفه گفت: اهالی روستا‌های اطراف حادثه (قرانکی جنگل و قودنه علیا و سفلی) هم با تراکتور و تانکر‌های آب به محل رسیده و درحال کمک به نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان هستند. وی اعلام کرد: با تلاش همگانی و کمک‌های مردم، در صورت عدم وزش باد طی ساعات آینده حریق مهار می‌شود. طی سه روز گذشته ده‌ها هکتار از جنگل‌های دست کاشت سوزنی برگ بالای بیست سال سن بر اثر آتش در کلاله و مراوه تپه نابود شد. انتهای پیام/ف اطفای آتش در کلاله گلستان ادامه دارد
 • همایش شیرخوارگان حسینی در استان گلستان برگزار شد
 • همایش شیرخوارگان حسینی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه ماه محرم در بقاع متبرکه استان گلستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، نخستین جمعه محرم به‌ عنوان روز جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) نام‌گذاری شده و به همین مناسبت همایش بین‌المللی شیرخوارگان حسینی صبح امروز در مناطق مختلف استان گلستان برگزار شد.همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی نمازجمعه گرگان و امامزاده عبدالله گرگان با نوحه‌سرایی مدیحه‌سرایان استان برگزار شد و هم‌چنین این مراسم به صورت هم‌زمان در 63 نقطه در دیگر شهرستان‌های استان برگزار شد.همایش شیرخوارگان حسینی امسال در 63 بقعه متبرک در گلستان برپا شد و بیش از 20 هزار نفر در این گردهمایی حضور دارند.در این مراسم مادران به یاد مظلومیت علی اصغر طفل 6 ماهه کربلا کودکان را به آغوش کشیده و نوای لالایی سر دادند.مادران با حضور در این مراسم معنوی، کودکان و نوزادان خود را برای توسل به حضرت علی‌اصغر(ع) روی دستان خود گرفته و هم ناله با زنان کربلا برای غربت و مظلومیت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گریستند.همایش شیرخوارگان حسینی یکی از مناسک مذهبی بزرگداشت عاشورا است که به یاد کودکان کشته شده در روز عاشورا از سوی مسلمانان در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می‌شود.انتهای پیام/ R41471/P1357/S6,70/CT11
 • رژه نیروهای مسلح در جوار گلستان شهدای اصفهان برگزار شد
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، صبح امروز جمعه 31شهریورماه، همزمان با سراسر کشور، هفته د فاع مقدس در اصفهان با برگزاری رژه نیروهای مسلح در مقابل گلستان شهدای اصفهان آغاز شد.مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور آیت‌الله طباطبایی‌نژاد، نماینه ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان؛ رسول زرگرپور، استاندار اصفهان و مسئولان ارشد نظامی و انتظامی استان اصفهان برگزار شد.اسلام هرگز دین آغاز جنگ و خونریزی نیستنماینده‌ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌اصفهان گفت: امروز سالگرد روزی است که صدامیان از آبادان تا قصرشیرین را مورد هجوم قرار دادند به خیال اینکه بتوانند مردمی که به تازگی یک انقلاب را پشت سر گذاشته‌اند را شکست دهند. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، به نقل از ایسنا، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در مراسم رژه نیروهای مسلح در اصفهان، اظهار کرد: صدام خیال کرد می‌تواند ملتی که تازه انقلاب کرده است و ارتش ندارد و سپاه‌اش نیز شکل نگرفته است را شکست دهد و خاک آن را بگیرد. تا به آرزوهای خود دست پیدا کند.وی با اشاره به آغاز دفاع مقدس ادامه داد: ملت ایران هشت سال با دست خالی در مقابل همه قدرت‌های جهان که پول و سلاح در اختیار رژیم عراق می‌گذاشت ایستاد و پیروز شد. امروز ایران تنها کشوری است که اهل بیت (ع) بر آن حکومت می کند.امام جمعه اصفهان با اشاره به جنگ‌های صدر اسلام گفت: جهاد یکی از واجبات بزرگ اسلام است. جهاد در اسلام به دو نوع است. اول جهاد ابتدایی به معنای حمله به کشور ستمگر و دوم جهاد دفاعی به معنای دفاع در مقابل هجوم دشمن. همه جنگ‌های صدر اسلام جنگ دفاعی بوده و اسلام هرگز دین آغاز جنگ و خونریزی نیست.طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه اسلام دین صلح، آرامش و دفاع قدرتمندانه است، ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس هم جهاد دفاعی بود که این ملت توانست سربلند و با افتخار...
 • رشد ۳۰ درصدی حضور بانوان در مراسم شیرخوارگان حسینی گلستان
 • گرگان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: طبق برآوردهای انجام شده ۲۰ تا ۳۰ درصد حضور جمعیت خواهران در مراسم شیر خوارگان حسینی بیشتر شده و این نشان از علاقه مندی افراد به امام حسین(ع) است به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی، ظهر جمعه پس از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در امامزاده عبدالله(ع) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تاریخ قیام های بسیار زیادی صورت گرفت و افراد مختلفی قیام کردند. وی افزود: این افراد قیام کردند تا دنیا را در اختیار خود قرار دهند اما نام آن ها محو شد و یا اگر هم برده شود از آنان به ننگی یاد می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت:در بین همه انقلاب ها، انقلاب امام حسین (ع) در سرزمین کربلا ماندگار شد و هرچه می گذرد علاقه مردم نسبت به راه و منش امام حسین (ع) بیشتر می شود. وی تصریح کرد: امروز شور و علاقه حسینی حتی در بین کشورهای غیر مسلمان هم بیشتر شده و با فرا رسیدن ماه محرم همچون شیعه ها دسته جات عزاداری به راه می اندازند. سهرابی گفت: طبق برآوردهای انجام شده ۲۰ تا ۳۰ درصد حضور جمعیت خواهران در مراسم شیر خوارگان حسینی بیشتر شده و این نشان از علاقه مندی افراد به امام حسین(ع) است. وی افزود: افراد باید توجه داشته باشند که هر کاری در محافل و مجالس امام حسین (ع) انجام می دهند این توفیقی است که خداوند متعال به آن داده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: زمانی که امام حسین (ع) در مدینه بود از ابهت و شخصیت بسیار بالای برخوردار بود. وی بهترین عمل انسان را کار برای رضای خدا دانست و افزود: انقلاب امام حسین(ع) در کربلا فقط برای رضای خدا بوده است.
 • اراضی کشاورزی گلستان آب می بلعد/جای خالی برنامه جامع مدیریت آب
 • گرگان- عملکرد جزیره ای دستگاه های متولی در مهار بحران بی آبی باعث شده اراضی کشاورزی استان منابع آبی را ببلعد اما خبری از اجرای برنامه جامع مدیریت آب در گلستان نیست. خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: هرچند بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملی کشور دارد اما از آن به عنوان پر مصرف ترین مصرف کننده منابع آبی نام برده می شود. گلستان در ظاهر در نوار سبز شمالی کشور قرار دارد و بسیاری آن را در زمره استان ها پر باران و پر آب قلمداد می کنند اما این استان تنها یک گام به بیابانی ‌تر شدن و خشکی مرگ ‌آفرین فاصله دارد. در سال های اخیر بحران بی آبی گریبانگیر گلستان شده و فرصت برای عبور از این بحران فراگیر، بسیار کوتاه است اما با این وجود هنوز برنامه ای مدیریت مصرف آب در استان وجود ندارد. مسئولان آب منطقه ای گلستان معتقدند ۸۷ درصد از دو میلیون و ۴۸۵ متر مکعب آب های سطحی و زیرزمینی استان در بخش کشاورزی مصرف می شود اما به نظر می رسد هدر رفت آب در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از مصرف آن است و مسئولان هم راهکار جدی و ضربتی برای مقابله با این روند تعیین نکرده و به اجرا نگذاشته اند. هدر رفت آب داریم نه مصرف دبیرخانه کشاورز استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری این که هم اکنون انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی را جهادکشاورزی مدیریت می کند، اظهار کرد: کشاورزی بدون آب معنا ندارد و از سوی دیگر به دلیل نیاز به غذا و حفظ امنیت غذایی در کشور نیازمند کشاورزی هستیم. علیقلی ایمانی تاکید کرد: ما حجم مشخصی از آب داریم که با توجه به افزایش جمعیت باید مصرف آن را مدیریت کنیم به طوری که هم منابع آبی ما حفظ شود و هم امنیت غذایی...
 • راهپیمایی ضدآمریکایی در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ در گلستان برگزار شد
 • راهپیمایی ضدآمریکایی در پاسخ به اظهارات ضدایرانی رئیس جمهور آمریکا ظهر امروز پس از اقامه نمازجمعه در مناطق مختلف استان گلستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، همزمان با آغاز ماه محرم، ماه عزای سرور و سالار شهیدان و آغاز هفته دفاع مقدس، اقشار مختلف مردم و نمازگزاران مومن و انقلابی استان گلستان پس از اقامه نماز باشکوه جمعه در مناطق مختلف استان، تظاهرات ضد آمریکایی برپا کردند و یکپارچه فریاد مرگ بر آمریکا را سر دادند.این راهپیمایی هم‌زمان با سراسر کشور در شهرها و بخش‌های مختلف استان گلستان با حضور مردم مومن و نمازگزار استان برگزار شد.مردم استان گلستان با حضور گسترده و یکپارچه خود در این راهپیمایی نشان دادند که مواضع خصمانه و سخنان سخیفانه و سراسر غیرواقعی رئیس جمهوری دولت مستکبر و شیطان صفت آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل بر علیه ملت غیور و رشید ایران اسلامی نشانگر استیصال و واهمه استکبار جهانی در مقابل عظمت و اعتلای گفتمان انقلاب اسلامی است.مردم با حضور خود اثبات کردند که ملت ایران هرگز در مقابل گزافه‌گویی دشمنان سکوت نمی‌کنند.انتهای پیام/ R41471/P1486/S6,70/CT11
 • حمید فرخ نژاد در برزیل بستری شد عکس
 • حمید فرخ‌نژاد که این روزها برای بازی در فیلم سینمایی «تگزاس» در برزیل به سر می‌برد در اینستاگرامش عکسی از خودش روی تخت بیمارستان منتشر کرد و نوشت:مثل اینکه مقدر است سالی یه بار بستری شم و اینبار برزیل و این‌بار اپاندیس... تشکر می کنم از اقای دکتر جراح ژواو پائلو, برادر عزیزم امیر رحیمی ،خانوده خوب عامریان و سفیر خوب و محترممون در برزیل اقای دکتر سقائیان و همه بچه‌های خوب گروه ساخت فیلم تگزاس که نهایت لطف رو در حق من کردنفیلم سینمایی «تگزاس»، تازه‌ترین فیلم مسعود اطیابی است که پیشتر با نام «من اینجا چی‌ می‌خوام» معرفی شده بود.در این فیلم حمید فرخ‌نژاد، سام درخشانی و پژمان جمشیدی حضور دارند و در مناطق مختلف برزیل فیلمبرداری می‌شود و یکی از لوکیشن‌های این فیلم در سائوپائولو است.
 • پرونده احمدی نژاد به دادسرا ارجاع شد
 • دادستان کل کشور با اشاره به گزارش‌های واصله در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد، گفت: پرونده وی به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ضمن بیان اینکه بخشی از مدارک و مستندات بانکی و شرکت نفت بابک زنجانی متهم اول نفتی موجود است، گفت: میزان کل اموال و دارایی متهم که با آن کارکرده و سودآوری داشته است مشخص نیست اما آنچه اهمیت دارد اینکه دارایی وی باید برگردانده شود که متأسفانه تاکنون همکاری لازم را نداشته است.وی به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری رئیس اسبق بانک ملی ایران که چند سال گذشته با حیف‌ومیل بیت‌المال به کشور کانادا گریخته است نیز اشاره داشت و افزود: دادگاه ازنظر قانونی برای متهمانی که احضاریه صادرشده ولی فرد در دادگاه حضور پیدا نمی‌کنند به‌صورت غیابی حکم صادر می‌کند و متهم نیز می‌تواند از حق قانونی خود استفاده و نسبت به‌حکم صادره اعتراض و هواخواهی کند و آن اعتراض نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.دادستان کل کشور در خصوص وضعیت پرونده حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور سابق نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات قرار دارد و در حال تکمیل شدن است و در مورد پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز یک سری گزارش‌هایی دریافت و به دادسرا ارجاع شد که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.منتظری اشاره‌ای نیز به پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران داشت و افزود: در بررسی این موضوع باید گفت به یکسری از موارد رسیدگی و مبالغ دریافتی مسترد شد اما ازنظر دادسرا جرمی منظور نشده است چون اموال برگشته است و تعدادی نیز در دادسرا در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد.وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسیدگی به وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور و آخرین اقدامات دادستانی کل کشور در این راستا اظهار داشت: دادستانی مسئولیت اجرایی در این...
 • پرونده احمدی نژاد همچنان در دادسرا
 • خبرگزاري آريا - حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري ضمن بيان اينکه بخشي از مدارک و مستندات بانکي و شرکت نفت بابک زنجاني متهم اول نفتي موجود است، گفت: ميزان کل اموال و دارايي متهم که با آن کارکرده و سودآوري داشته است مشخص نيست اما آنچه اهميت دارد اينکه دارايي وي بايد برگردانده شود که متأسفانه تاکنون همکاري لازم را نداشته است. وي به آخرين وضعيت پرونده محمود خاوري رئيس اسبق بانک ملي ايران که چند سال گذشته با حيف‌وميل بيت‌المال به کشور کانادا گريخته است نيز اشاره داشت و افزود: دادگاه ازنظر قانوني براي متهماني که احضاريه صادرشده ولي فرد در دادگاه حضور پيدا نمي‌کنند به‌صورت غيابي حکم صادر مي‌کند و متهم نيز مي‌تواند از حق قانوني خود استفاده و نسبت به‌حکم صادره اعتراض و واخواهي کند و آن اعتراض نيز مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.دادستان کل کشور در خصوص وضعيت پرونده حميد بقايي معاون رئيس‌جمهور سابق نيز گفت: اين پرونده در مرحله دادسرا و تحقيقات قرار دارد و در حال تکميل شدن است و در مورد پرونده محمود احمدي‌نژاد نيز يک سري گزارش‌هايي دريافت و به دادسرا ارجاع شد که در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. منتظري اشاره‌اي نيز به پرونده حقوق‌هاي نجومي برخي مديران داشت و افزود: در بررسي اين موضوع بايد گفت به يکسري از موارد رسيدگي و مبالغ دريافتي مسترد شد اما ازنظر دادسرا جرمي منظور نشده است چون اموال برگشته است و تعدادي نيز در دادسرا در حال رسيدگي و بررسي قرار دارد.وي در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبني بر تأکيد رهبر معظم انقلاب اسلامي در رسيدگي به وضعيت قاچاق کالا و ارز در کشور و آخرين اقدامات دادستاني کل کشور در اين راستا اظهار داشت: دادستاني مسئوليت اجرايي در اين خصوص ندارد ولي اداره کلي در راستاي پيگيري مسائل قاچاق کالا و ارز در دادستاني فعال‌شده است. دادستان کل کشور ضمن بيان اينکه با...
 • ارجاع پرونده احمدی نژاد به دادسرا
 • رویداد۲۴-بر اساس اعلام دادستان کل کشور پرونده محمود احمدی‌نژاد به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ضمن بیان اینکه بخشی از مدارک و مستندات بانکی و شرکت نفت بابک زنجانی متهم اول نفتی موجود است، گفت: میزان کل اموال و دارایی متهم که با آن کارکرده و سودآوری داشته است مشخص نیست اما آنچه اهمیت دارد اینکه دارایی وی باید برگردانده شود که متأسفانه تاکنون همکاری لازم را نداشته است.وی به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری رئیس اسبق بانک ملی ایران که چند سال گذشته با حیف‌ومیل بیت‌المال به کشور کانادا گریخته است نیز اشاره داشت و افزود: دادگاه ازنظر قانونی برای متهمانی که احضاریه صادرشده ولی فرد در دادگاه حضور پیدا نمی‌کنند به‌صورت غیابی حکم صادر می‌کند و متهم نیز می‌تواند از حق قانونی خود استفاده و نسبت به‌حکم صادره اعتراض و هواخواهی کند و آن اعتراض نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.دادستان کل کشور در خصوص وضعیت پرونده حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور سابق نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات قرار دارد و در حال تکمیل شدن است و در مورد پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز یک سری گزارش‌هایی دریافت و به دادسرا ارجاع شد که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.منتظری اشاره‌ای نیز به پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران داشت و افزود: در بررسی این موضوع باید گفت به یکسری از موارد رسیدگی و مبالغ دریافتی مسترد شد اما ازنظر دادسرا جرمی منظور نشده است چون اموال برگشته است و تعدادی نیز در دادسرا در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد.وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسیدگی به وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور و آخرین اقدامات دادستانی کل کشور در این راستا اظهار داشت: دادستانی مسئولیت اجرایی در این خصوص ندارد ولی اداره کلی در راستای پیگیری مسائل قاچاق...
 • دومین دوره آموزش زندگی قرآنی و آشنایی با سیره معصومین ع در بیمارستان گلستان اهواز برگزار شد
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، دومین دوره از مجموعه دوره‌های آموزش زندگی قرآنی و آشنایی با سیره‌ی معصومین(ع) در مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز برگزار شد.رضا درویش‌زاده، مسئول امور قرآن و عترت بیمارستان گلستان اهواز ضمن اعلام این خبر گفت: 152 نفر از کارکنان بیمارستان گلستان اهواز پس از مطالعه منابع، در آزمون این دوره شرکت کردند. امتیاز ۵ ساعت آموزش ضمن خدمت، برای کارکنانی که این دوره را با موفقيت بگذرانند، از سوی اداره‌ قرآن و عترت مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، منظور خواهد شد.درویش‌زاده افزود: با توجه به ماهیت شغلی کارکنان بیمارستان گلستان اهواز و عدم امکان حضور همه علاقه‌مندان در یک زمان مشخص در کلاس دوره‌ها، تصمیم گرفته شد تا منابع دوره‌ها به صورت فایل صوتی حاوی سخنرانی مدرسان کشوری، از طریق شبکه رایانه‌ داخلی بیمارستان در اختیار کارکنان قرار گیرد، که خوشبختانه نتیجه مطلوب بوده است.وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون دو دوره‌ امام‌شناسی و آشنایی با سیره‌ معصومین(ع) جهت کارکنان بیمارستان گلستان برگزار شده است و طبق برنامه‌ریزی دو دوره‌ دیگر نیز تا پایان سال خواهیم داشت.درویش‌زاده با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی مباحث دینی ویژه کارکنان، تصریح کرد: تربیت دینی منحصر به نسل کودک و نوجوان نیست بلکه لازمه‌ زندگی هر مسلمانی برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی، آشنایی با معیارهای دینی و مذهبی و سیره‌ی معصومین(ع) است.
 • واکنش محموداحمدی نژاد به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل
 • به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ محمود احمدی نژادرئیس دولت نهم و دهم طی یادداشتی به لفاظی‌های ترامپ در سازمان ملل واکنش نشان داد. متن به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه اندیشه خود برتربینی و سلطه‌گری دولتمردان آمریکا بار دیگر از زبان آقایترامپدر صحن سازمان ملل منتشر شد و ذات خودخواهی را به نمایش گذاشت. او نشان داد که با تاریخ و جغرافیا بیگانه است و تصور می‌کند که همه ملتها، مانند او زورگو، خودخواه و بدونتاریخ،فرهنگو ادب هستند. چنین به نظر می‌رسد که آقای ترامپ در مواجهه با چند نفر و ارزیابی آنان،ملت ایرانرا نیز ضعیف تصور کرده است. در این صورت، او نیز مانند اسلاف خود، به بیراهه رفته است. ملت بزرگ ایران قادر است از حقوق حقه خود در تمامی عرصه‌ها و صحنه‌ها به خوبی دفاع نماید و نیازمند دلسوزی فریبکارانه امثال ایشان نیست. رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان وی مطمئن باشند که ملت بزرگ ایران به زودی حقوق از دست رفته خود را نیز مطالبه و تمامی آن را استیفا خواهد کرد. اگر آقای ترامپ تصور می‌کند که با این رفتارها بر اقتدار و قدر و قیمت امپراتوری آمریکا می‌افزاید و راه را برای چپاول گسترده‌تر ملت‌ها و سامان دادن به اقتصاد رو به افول این کشور هموار می‌کند، سخت در اشتباه است. این رفتارها ، تنها مسیر اضمحلال این امپراتوری خشن و خودخواه را کوتاه‌تر خواهد کرد. اگرچه شب دراز شده است اما صبح بسیار نزدیک است. محمود احمدی نژاد
 • واکنش توئیتری احمدی نژاد به سخنان ترامپ عکس
 • محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در توئیتر خود نوشت: « به نظر می‌رسد ترامپ چند نفر را دیده است و فکر می‌کند بقیه ایرانیان مانند آنها ضعیف هستند».
 • دادستانی:پرونده احمدی نژاد به دادسرا ارجاع شد
 • حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ضمن بیان اینکه بخشی از مدارک و مستندات بانکی و شرکت نفت بابک زنجانی متهم اول نفتی موجود است، گفت: میزان کل اموال و دارایی متهم که با آن کارکرده و سودآوری داشته است مشخص نیست اما آنچه اهمیت دارد اینکه دارایی وی باید برگردانده شود که متأسفانه تاکنون همکاری لازم را نداشته است.وی به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری رئیس اسبق بانک ملی ایران که چند سال گذشته با حیف‌ومیل بیت‌المال به کشور کانادا گریخته است نیز اشاره داشت و افزود: دادگاه ازنظر قانونی برای متهمانی که احضاریه صادرشده ولی فرد در دادگاه حضور پیدا نمی‌کنند به‌صورت غیابی حکم صادر می‌کند و متهم نیز می‌تواند از حق قانونی خود استفاده و نسبت به‌حکم صادره اعتراض و واخواهی کند و آن اعتراض نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.دادستان کل کشور در خصوص وضعیت پرونده حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور سابق نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات قرار دارد و در حال تکمیل شدن است و در مورد پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز یک سری گزارش‌هایی دریافت و به دادسرا ارجاع شد که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.منتظری اشاره‌ای نیز به پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران داشت و افزود: در بررسی این موضوع باید گفت به یکسری از موارد رسیدگی و مبالغ دریافتی مسترد شد اما ازنظر دادسرا جرمی منظور نشده است چون اموال برگشته است و تعدادی نیز در دادسرا در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد.وی در پاسخ به سؤال مبنی بر تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسیدگی به وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور و آخرین اقدامات دادستانی کل کشور در این راستا اظهار داشت: دادستانی مسئولیت اجرایی در این خصوص ندارد ولی اداره کلی در راستای پیگیری مسائل قاچاق کالا و ارز در دادستانی فعال‌شده است.دادستان کل کشور ضمن بیان اینکه با همکاری سازمان گمرک اقدامات قابل‌توجهی در راستای مبارزه...
 • واکنش احمدی نژاد به اظهارات اخیر ترامپ
 • به گزارش ایلنا، محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در توئیتر خود نوشت: « به نظر می‌رسد ترامپ چند نفر را دیده است و فکر می‌کند بقیه ایرانیان مانند آنها ضعیف هستند».