روزنامه دنیای اقتصاد: پیش‌نویس سند «توسعه شهرهای جدید» با ترسیم چشم‌انداز 24 ساله برای 13 شاخص کیفیت زندگی در این شهرها تدوین شد. جزئیات این سند، مسیر «خواب‌زدایی» از شهرهای جدید موجود و نحوه ایجاد «نسل نوین» شهرها را برای عوامل شهرساز ترسیم کرده است. به‌واسطه تکالیف موجود در این سند، «شهرهای جدید تا 1420» به مناطق جذاب حاوی خدمات رفاهی برای استقرار جمعیت تبدیل می‌شوند و 10 نارسایی در آنها –از جمله خلأ مراکز شغلی و مترو- برطرف می‌شود.

در حال حاضر 78 درصد از ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرهای جدید، خالی از سکونت است.
سند توسعه شهرهای جدید برای «ارتقای کیفیت زندگی در 17 شهر جدید موجود» و «نحوه احداث 11 شهر جدید دیگر (نسل نوین شهرهای جدید)» در قالب «شهرهای جدید 1420» تهیه و تدوین شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، متولی ساخت و توسعه شهرهای جدید در دولت با تدوین این سند که حاصل سه دهه تجربه ایجاد و استقرار این شهرهاست، با تصویر کیفیت زندگی «شهرهای جدید تا سال 1420»، با استناد به آسیب‌شناسی وضعیت موجود 17 شهر جدید مستقر در اطراف 8 کلان‌شهر از یکسو و مطالعه الگوهای جهانی موفق در توسعه شهرهای جدید، «10 نارسایی کلیدی» در نسل قدیم این شهرها را شناسایی کرده و برای رفع آنها و همچنین نحوه ایجاد نسل نوین شهرهای جدید، «13 ماموریت شاخص» برای مدیران این شهرها ترسیم کرده است.
قرار است پیش‌نویس این سند 30 صفحه‌ای که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است در جلسات اولیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت دوازدهم تصویب نهایی شود؛ در صورت تصویب این سند، تکالیف 24 سال آینده دستگاه‌های دولتی برای «شهرهای جدید تا سال 1420» تعیین می‌شود. در حال حاضر 17 شهر جدید در کشور وجود دارد؛ هر چند طی چهارسال گذشته اقداماتی مبنی بر طراحی، مکان‌یابی و آغاز عملیات اجرایی برای ساخت 11 شهر جدید دیگر در قالب نسل نوین شهرهای جدید آغاز شده است؛ عمده این شهرها هم ‌اکنون در مراحل اولیه مطالعه، طرح‌ریزی و عملیات احداث قرار دارند. 17 شهر جدید موجود در کشور بر مبنای مطالعات صورت گرفته در دهه 60 و بر مبنای دو هدف کلی «اسکان سرریز جمعیت کلان‌شهرها» و همچنین «تامین مسکن برای پاسخ به نیاز رشد شتابان جمعیت» ایجاد شده و طی سه دهه اخیر گسترش یافتند؛ ظرفیت جمعیت پذیری برای این شهرهای جدید -17 شهر جدید موجود-طی سال‌های گذشته و در مطالعات انجام شده، 3 میلیون و641 هزار نفر تعریف شد؛ به این معنا که 17 شهر جدید موجود کشور در مجموع گنجایش جذب نزدیک به 4 میلیون نفر جمعیت را دارند؛ این درحالی است که جمعیت ساکن موجود در 17 شهر جدید موجود درحال حاضر 766 هزار نفر است؛ بر پایه‌ این آمارها، به این ترتیب، هم‌اکنون تنها 22 درصد از ظرفیت جمعیت‌پذیری تعریف شده برای شهرهای جدید کشور تحقق یافته و 78 درصد ظرفیت جمعیت‌پذیری این شهرها همچنان خالی از سکنه و غیرمسکونی است.
بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته ناشی از تجربه گذشت سه دهه از ساخت وگسترش شهرهای جدید، نشان می‌دهد مهم‌ترین علت خالی ماندن بیش از 70 درصد ظرف جمعیتی شهرهای جدید طی سال‌های گذشته تاکنون، به «چالش‌های سکونتی موجود در این شهرها» برمی‌گردد که عمده این چالش‌ها و مشکلات در «سند توسعه شهرهای جدید 1420» شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شده است.

این در حالی است که الگوی جهانی ساخت و توسعه شهرهای جدید نشان می‌دهد «یک شهر جدید کارآمد» شهری است که «حداقل 50 درصد از ظرفیت جمعیت‌پذیری تعریف شده برای آن فعال بوده» و مورد سکونت خانوارها قرار گرفته باشد؛ همچنین برخورداری از شاخصه‌های مهمی همچون «سرزندگی»، «هویت اجتماعی» و «سکونت طبقات مختلف اجتماعی» از دیگر معیارهای کارآمدی یک شهر جدید در استانداردهای تعریف شده جهانی است. وضعیت موجود شهرهای جدید در ایران اما نشان می‌دهد اگرچه طی سال‌های گذشته تاکنون دیدگاه‌های کارشناسی بر ضرورت ایجاد این شاخصه‌ها در شهرهای جدید و تلاش برای دستیابی به آنها تاکید داشته است اما این شاخص‌ها به ندرت در برخی شهرهای جدید قابل ملاحظه است؛ این‌درحالی است که عمده شهرهای جدید کشور هم‌اکنون فاقد این شاخص‌ها هستند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره فلسفه و اهداف شکل‌گیری شهرهای جدید در دهه 60 نشان می‌دهد، شهرهای جدید در کشور در بدو طراحی و برنامه‌ریزی برای ایجاد بر پایه همان اهدافی ایجاد شدند که شهرهای جدید موفق دنیا نیز برای تحقق همان اهداف شکل گرفتند. به این معنا که شهرهای جدید کشور با هدف «تامین مسکن برای رشد شتابان جمعیت شهری» و همچنین «تمرکززدایی از کلان‌شهرها و پاسخ به نیاز سرریز جمعیت شهرهای بزرگ»، طراحی و ساخته شدند؛ این دو هدف دقیقا مشابه همان اهدافی است که از سال‌های قبل تاکنون مبنای تاسیس شهرهای جدید در دنیا قرار دارند.
این در حالی است که تغییرات جمعیتی کشور طی سال‌های اخیر مبنی بر کاهش نرخ رشد جمعیت از یک طرف و همچنین افزایش ساخت‌وساز و تراکم ساختمانی در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ از سوی دیگر، توسعه شهرهای جدید با اتکا به دو هدف اولیه ساخت این شهرها را با اما و اگر مواجه کرده است؛ به عبارت دیگر در حالی که شهرهای جدید ابتدا با هدف تامین مسکن برای پاسخ به نیاز سکونتی جمعیت کشور که طی سه دهه اخیر با رشد شتابان در حال افزایش بود، ایجاد شدند هم اکنون با کاهش نرخ رشد جمعیت شکل توسعه این شهرها نیازمند تغییرات اساسی است؛ به بیان دیگر افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و همچنین افزایش تراکم ساختمانی در شهرهایی که با مشکل سرریز جمعیت طی دهه‌های گذشته مواجه بودند ضرورت توسعه شهرهای جدید با رویکرد اسکان سرریز جمعیت را نسبت به سه دهه گذشته کاهش داده است؛ در واقع «کاهش آهنگ رشد جمعیت» در کنار «افزایش ساخت وساز در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ» نشان می‌دهد هم‌اکنون توسعه شهرهای جدید باید با اهداف دیگری غیر از اهداف اولیه ایجاد این شهرها دنبال و محقق شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از محتوای «سند توسعه شهرهای جدید در افق 1420» نشان می‌دهد این سند بیشتر از آنکه نگاه کمی و کالبدی به توسعه شهرهای جدید داشته باشد با «نگاه کیفی» طراحی و تدوین شده است؛ به این معنا که مطابق با نقشه راه ترسیم شده برای 24 سال آینده شهرهای جدید، دیگر توسعه کمی(فیزیکی) شهرها و ساخت مسکن انبوه برای اسکان سرریز جمعیتی اولویت سیاست‌گذاران حوزه مسکن و شهرهای جدید قرار ندارند بلکه اولویت در این شهرها در افق ترسیم‌شده، چه در شهرهای جدید موجود و چه در نسل نوین این شهرها، «ارتقای سطح کیفیت زندگی و رفاه سکونتی ساکنان شهرهای جدید» است.
متولی توسعه شهرهای جدید در دولت، در این سند با شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها، ناکامی‌ها و نارسایی‌هایی که طی سه دهه گذشته در ساخت و گسترش شهرهای جدید تجربه شده است «توسعه کیفی» این شهرها را جایگزین «گسترش کمی» کرده است؛ در این راستا، مهم‌ترین هدف تهیه و تدوین این سند در وهله اول حذف دست کم 10 چالش و نارسایی موجود از شهرهای جدید فعلی و همچنین ساخت نسل نوین شهرهای جدید با اتکا به شاخص‌های شهر جدید کارآمد و اجرای 13 ماموریت کلیدی مرتبط با کیفیت زندگی در این شهرهاست.

حذف 10 چالش عمده از شهرهای جدید

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات سند شهرهای جدید 1420 نشان می‌دهد متولی توسعه شهرهای جدید در دولت، حذف دست‌کم 10 چالش کلیدی در این شهرها را به‌عنوان یکی از اهداف عمده خود در افق 24 ساله توسعه این شهرها قرار داده است؛ این چالش‌ها تنها 10 نمونه عمده از میان همه چالش‌هایی است که هم‌اکنون در شهرهای جدید وجود دارد.

اولین چالش به «کیفیت نازل سطح زندگی در شهرهای جدید» برمی‌گردد؛ مشاهدات و مطالعات صورت گرفته طی سال‌های گذشته تاکنون از سطح پایین کیفیت در شهرهای جدید حکایت می‌کند؛ به این معنا که سطح کیفیت زندگی به لحاظ شاخصه‌های گوناگون همچون دسترسی به مراکز خدماتی، خدمات زیربنایی و روبنایی و سایر شاخصه‌های سنجش رفاه شهری، در شهرهای جدید در مقایسه با سایر شهرها پایین‌تر است. چالش دوم، «جانمایی نامناسب برخی شهرهای جدید»به علت سهل‌انگاری و کم‌کاری در مکان‌گزینی برای احداث و گسترش شهرهای جدید است؛ این در حالی است که در برخی شهرهای جدید هرچند جانمایی اولیه برای احداث شهر مناسب بوده است اما ساخت و سازهای مسکن مهر طی یک دهه گذشته عمدتا در مناطقی از این شهرها انجام شده است که نسبت به سایر مناطق دورافتاده‌تر و نامناسب‌تر بوده‌اند. «نبود سامانه حمل و نقل عمومی سریع و ارزان» سومین چالشی است که در «سند شهرهای جدید 1420» بر ضرورت حذف آن تاکید شده است؛ پیش‌تر در جریان یک نظرسنجی از ساکنان شهرهای جدید، 75 درصد ساکنان این شهرها از کمبود و نقص شبکه حمل و نقل بین شهر جدید و شهر مادر به‌عنوان مهم‌ترین مشکل سکونت در این شهرها یاد کرده‌ بودند. در حال حاضر در نبود شبکه حمل و نقل مترو بین شهر مادر و شهرهای جدید، تنها وسیله حمل و نقل در دسترس برای تردد ساکنان بین این مسیر، استفاده از خودروهای شخصی است که هم زمان و هم هزینه سفر را برای خانوارهای ساکن در شهرهای جدید افزایش می‌دهد. چالش چهارم به «فقر خدمات رفاهی و سکونتی در شهرهای جدید» برمی‌گردد؛ هم‌اکنون شهرهای جدید کمترین سطح دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی، تفریحی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و. . . را دارند.

«ضعف در جذب جمعیت هدف» پنجمین چالش حال حاضر شهرهای جدید موجود است؛ هم‌اکنون بیش از 70 درصد جمعیت‌پذیری شهرهای جدید محقق نشده است که مهم‌ترین علت این امر سطح پایین کیفیت زندگی در این شهرها به واسطه مشکلات فراوانی است که پیش‌روی ساکنان این شهرها قرار دارد. «دامن زدن به جدانشینی در شهرهای جدید»، چالش ششمی است که در سند توسعه شهرهای جدید 1420 بر ضرورت حذف آن طی 24 سال آینده تاکید شده است؛ درحال حاضر چهره جمعیتی شهرهای جدید، چهره‌ای فقیرنشین است؛ به این معنا که عمده ساکنان شهرهای جدید جزو طبقات ضعیف جامعه هستند و اختلاط جمعیتی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی یک شهر جدید محسوب می‌شود در کمترین سطح ممکن قرار دارد.
هفتمین چالش کلیدی شهرهای جدید«عدم دسترسی کامل ساکنان شهرهای جدید به خدمات زیربنایی همچون آب، برق، گاز و. . . به خصوص در محله‌های مسکن مهر» است؛ هم‌اکنون 400 هزار واحد مسکن مهر از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید ساخته شده است که همین ساخت وسازهای انجام شده تنها ظرف 5 سال(فاصله سال‌های 88 تا 93)، جمعیت‌پذیری شهرهای جدید را دست کم معادل یک میلیون نفر افزایش داده و ظرف جمعیت‌پذیری شهرهای جدید را به حدود 4 میلیون نفر رسانده است. این حجم فشرده ساخت وسازهای مسکن مهر در فاصله کوتاهی بدون آنکه با در نظر گرفتن واقعیت شکل‌گیری جمعیت در یک شهر (به معنای جمعیت‌پذیری شهرها در گذر زمان) انجام شود، موجب شده هم‌اکنون 65 هزار واحد مسکن مهر از مجموع 400 هزار واحد مسکونی مهر شهرهای جدید فاقد متقاضی باشد؛ البته این آمار بدون احتساب واحدهای مسکن مهر خالی از سکنه در شهرهای جدید است. «کمبود خدمات تفریحی» هشتمین چالش حال حاضر شهرهای جدید و یکی از مهم‌ترین عوامل سطح پایین کیفیت زندگی در این شهرها محسوب می‌شود؛ این در حالی است که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهرها بیشتر راغب به ورود به شهرهایی هستند که جمعیت آنها از مرز 100 هزار نفر عبور کرده باشد؛ در واقع مقیاس جمعیت، هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در شهرها محسوب می‌شود؛ هم‌اکنون جمعیت ساکن در 5 شهر جدید اندیشه(حوالی کرج)، پرند(حومه تهران)، فولادشهر(نزدیک اصفهان)، صدرا(در شیراز) و علوی(در هرمزگان)، به مرز 100 هزار نفر رسیده یا از آن عبور کرده است. چالش نهم، «مدل سنتی تامین مالی برای توسعه شهرهای جدید» است که طی سال‌های اخیر مبنای تامین مالی در این شهرها محسوب می‌شده است؛ اتکای کامل به فروش زمین‌های دولتی به‌عنوان اصلی‌ترین مدل تامین مالی شهرهای جدید طی سال‌های گذشته تاکنون موجب فروش دارایی‌های ارزشمند شهرهای جدید به شکل خام و بدون ایجاد ارزش افزوده روی آنها شده که مهم‌ترین نتیجه آن محرومیت اداره‌کنندگان شهر در آینده از ارزشمندترین دارایی شهر یعنی زمین است. این درحالی است که این شکل تامین مالی ناشی از نداشتن ایده یا طرح مالی مشخص برای تامین مالی شهرهای جدید طی سال‌ها و دهه‌های گذشته است.
«تبدیل شدن شهرهای جدید به خوابگاه شاغلان کلان‌شهرها»دهمین چالش کلیدی ساکنان این شهرها محسوب می‌شود که ناشی از وابستگی شغلی شهرهای جدید به شهرهای مادر است؛ طی سال‌های گذشته، شهرهای جدید موجود عمدتا بدون تدابیر مشخص برای اشتغال ساکنان و صرفا در شکل خوابگاه ساکنان کلان‌شهرها احداث شدند.

بازتعریف سیاست‌ها با 13 ماموریت

مدیریت جدید شرکت عمران شهرهای جدید، اعلام کرده هم‌اکنون زمان بازتعریف سیاست‌های مدیریت و توسعه شهرهای جدید فرا رسیده است؛ متولیان شهرهای جدید با استناد به نقشه راه شهرهای جدید تا افق 1420، در صدد برآمده‌اند تا مجموعه اقدامات تازه‌ای را برای سکونت‌پذیری در شهرهای جدید در دو سطح عمده کلید بزنند؛ براین اساس، «حل چالش و نارسایی‌های 17 شهر جدید موجود» در سطح اول و همچنین «ایجاد نسل نوین شهرهای جدید با ویژگی شهرهای کارآفرین و دارای استقلال شغلی از شهر مادر»در سطح دوم، مهم‌ترین اهداف ذکر شده در این سند است. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات پیش‌نویس سند توسعه شهرهای جدید حکایت از آن دارد که متناسب با این شاخص‌ها، دستگاه‌های دولتی مسوولیت پیدا می‌کنند 13 ماموریت عمده را در برنامه‌ریزی‌های جدید خود دنبال کنند.

«متنوع‌سازی گروه‌های ساکن در شهرهای جدید»به معنای ایجاد اختلاط جمعیتی و جذاب‌سازی شهرهای جدید برای ورود وسکونت طبقات متوسط و متوسط روبه بالای درآمدی از مهم‌ترین ماموریت‌های تاکید شده در «سند توسعه شهرهای جدید 1420» است. «تلاش برای شکل‌گیری تدریجی هویت و سرمایه اجتماعی»و ایجاد سطح بالای ماندگاری ساکنان شهرهای جدید در این شهرها به واسطه ایجاد حس تعلق در آنان دومین ماموریت مورد تاکید در این سند است؛ براساس نتایج تحقیقاتی که پیش‌تر درخصوص وضعیت حس تعلق و سرمایه اجتماعی در شهرهای جدید انجام شد 71 درصد از ساکنان شهرهای جدید از تمایل به جابه‌جایی از شهر جدید و تغییر محل زندگی در صورت توانمندی مالی در آینده خبر دادند. به این معنی که هر زمان از توانایی مالی کافی برای جابه‌جایی و تامین مسکن برخوردار شوند به مجموعه شهری مادر بازگشت خواهند کرد.

«توسعه مطلوب شهرهای جدید با اتکا به توان بخش خصوصی»چهارمین ماموریت کلیدی برای توسعه شهرهای جدید طی 24 سال آینده است. در این راستا حذف مداخله‌گری مستقیم دولت از تصدی امور اجرایی در این شهرها مورد تاکید قرار گرفته است؛ «ایجاد و تکمیل سیستم حمل و نقل همگانی، انبوه، سریع وارزان قیمت» با تکیه بر توسعه ریل محور شبکه‌های حمل و نقل عمومی «شبکه مترو»، اولویت دیگر متولی شهرهای جدید در دولت است؛ «نوآوری در مکان‌یابی برای ساخت وتوسعه شهرهای جدید اعم از نسل قدیم و نسل جدید این شهرها» و همچنین «ارتقای کیفیت محیطی شهرهای جدید» از دیگر ماموریت‌های کلیدی تاکید شده در «سند توسعه شهرهای جدید 1420 » است.
هفتمین ماموریت کلیدی تعریف شده در این سند برای متولی شهرهای جدید«ایجاد زیرساخت مطلوب برای سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین توسعه خدمات شهری در این شهرها» است. «پرهیز از خام فروشی زمین با استفاده از ظرفیت شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مدیریت دارایی» ماموریت کلیدی هشتم است؛ به این معنا که متولی شهرهای جدید به جای فروش زمین‌های خام، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت دارایی به پشتوانه‌های زمین‌های شهرهای جدید، اوراق مشارکت منتشر کرده و با واگذاری سرمایه و زمین به بخش خصوصی از درآمد حاصل از بهره‌برداری از پروژه‌های شهری احداث شده روی این زمین‌ها اصل و سود سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پرداخت کند و به این وسیله نه تنها از فروش زمین‌های شهرهای جدید جلوگیری کند بلکه از مزایای ایجاد ارزش افزوده روی این زمین‌ها نیز بهره‌مند شود؛ در عین حال با این اقدام، مراکز تفریحی، خدماتی و. . . برای ساکنان این شهرها ایجاد شود. «اولویت‌بخشی به ساخت مراکز تفریحی، سلامت و. . . »، «اولویت ویژه برای رفع گسست اجتماعی در محله‌های مسکن مهر»، «گسترش فضاهای عمومی و مکان‌های اجتماع محور همچون پارک‌ها، سینماها و. . . »، «حمایت از استقرار سرمایه فرهنگی و خلاقیت در شهرهای جدید» و همچنین«پایش دائمی شاخص‌های زیست‌پذیری در شهرهای جدید» سایر ماموریت‌های کلیدی از میان همه ماموریت‌های تعریف شده در «سند توسعه شهرهای جدید 1420 » محسوب می‌شوند.

کلیدواژه: کیفیت زندگی در این شهرها | سند توسعه شهرهای جدید 1420 | جمعیت پذیری شهرهای جدید | طی سال های گذشته تاکنون | توسعه شهرهای جدید | نسل نوین شهرهای جدید | شهرهای جدید در دولت | ساکنان شهرهای جدید | شهرهای جدید موجود | جمعیت پذیری شهرها | ظرفیت جمعیت پذیری | شهرهای جدید در دو | ساکنان این شهرها | شهرهای جدید | شهرهای جدید | شهرهای جدید | شهرهای جدید طی | شهرها محسوب | شهر جدید موجود | شهرهای جدید | شهرهای جدید | نسل نوین شهرها | ماموریت کلیدی | دنیای اقتصاد | کلان شهرها | محسوب می شود | مسکن مهر | شهرهای بزرگ | سرریز جمعیت | مهم ترین | نشان می دهد | تامین مسکن | تامین مالی | هزار واحد | تاکید شده | تعریف شده | سال آینده | حمل و نقل | طی سال ها | حال حاضر | انجام شد | شاخصه ها | تعریف شد | هزار نفر | کلان شهر | هم اکنون | شاخص ها | چالش ها | زمین ها | یک شهر | سه دهه

منبع: ساعت24

منبع این خبر، وبسایت www.saat24.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۷۵۴۲ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خلبان ایرانی که صدام دستور داد پیکرش را دو نیم کنند را بشناسید

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ما مممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

بررسی وحشتناک ترین جملات ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در همین زمینه

 • شهرداران جدید شهرهای استان کهگیلویه وبویراحمد تصاویر
 • بعد از انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا برخی از شهرداران شهرهای استان انتخاب شدند و حکم برخی نیز از سوی وزیر کشور تأیید شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از صبح زاگرس ،طبق آخرین خبرها پرونده شهرداران برخی از شهرداران شهرهای استان از جمله یاسوج، گچساران، دهدشت، باشت،چرام و حتی مادوان به تأیید وزارت کشوررسیده و برخی دیگر از شهرداران نیز به ابقاء شدند که اینفوگرافی زیر نشان دهنده نام و مشخصات فردی شهرداران جدید است. انتهای پیام/
 • خادم:کشتی کلاسیک بانوان ایران ظرفیت جهانی شدن دارد/بودجه سالانه کشتی ۱۷۵ میلیارد تومان است که بخش عمده آن از منابع خارج از فدراسیون تامین می شود
 • به گزارش ایسکانیوز و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، رسول خادم وضعیت حال حاضر فدراسیون کشتی در همه بخش‌ها اعم از تیم‌های ملی، بانوان و بودجه را شرح داد که در ادامه این گفت و گو را می خوانید. * حضور وزیر ورزش و جوانان در جلسات تخصصی و فنی کشتی چه تاثیری در پیشبرد اهداف فدراسیون دارد؟ پس از جلسه شورای فنی که با حضور سلطانی‌فر برگزار شد به نظر می‌رسد وزیر ورزش و جوانان باید در همه این جلسات حضور پیدا کند چرا که به عنوان ورزش اول کشور انتظار بیشترین حمایت ها را داریم. هنگامی که وزیر در جریان مسائل کشتی و کشتی‌گیران قرار بگیرد طبیعتاً می‌تواند در تصمیم‌گیری های مدیرتی وزارت ورزش نیز اثر گذار باشد. کشتی ورزش مظلوم و خانواده‌ای‌ست که با رنج و سختی عجین شده، به همین دلیل امکان دارد بسیاری از مشکلاتش در دل خانواده کشتی باقی بماند؛ از همین رو حمایت‌های مدیریتی می‌تواند ضریب تصاعدی در رشد کشتی کشور داشته باشد. * گفته می‌شود شما بیش از فوتبال پول می‌گیرید. در مجموع و با وجود همه رده‌های سنی, کشتی چقدر خرج دارد و منبع تامین آن از کجاست؟ بخش عمده‌ای از منابع فدراسیون برای اجرای برنامه‌هایش از منابع خارج از فدراسیون و به صورت منابع غیر نقدی تامین می‌شود. فرق منابع نقدی و غیرنقدی این است که منابع نقدی به حساب فدراسیون واریز می‌شود، اما ما در واقع برای ادامه فعالیت‌ها و اجرایی شدن برنامه‌هایمان از اعتبار کشتی و تعاملات مجموع مدیریت آن هزینه می‌کنیم. به طور مثال تورنمنت‌های بین‌المللی ما که در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود، جزء تورنمنت‌های برتر دنیا است که اینها از منابع غیر نقدی خارج از فدراسیون تامین می‌شوند؛ منابعی که با تعاملات حلقه مدیریتی کشتی با مجموعه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی خارج از فدراسیون به دست می‌آید...
 • از سردرگمی خطرناک ترامپ درباره برجام تا چالش آزمایش موشکی ایران برای آمریکا و گران شدن طلا
 • به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، برگزیده اخبار بین‌الملل مورخ اول مهر ماه 1396 را با کلیک برروی لینک آنها بخوانید. اگر کره شمالی یک بمب هیدروژنی در اقیانوس آرام آزمایش کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کره شمالی اخیرا در واکنش به لفاظی رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است احتمالا یک سلاح هسته‌ای را در اقیانوس آرام آزمایش خواهد کرد. شیکاگو تریبیون گزارش داد: سردرگمی خطرناک ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران پایگاه اینترنتی شیکاگو تریبیون با اشاره به اینکه مقامات دولت آمریکا درباره برجام مواضعی متناقض دارند، آن را «خطرناک» توصیف کرد. کریستین ساینس مانیتور: ترامپ طرحی جدید برای تضعیف توافق هسته‌ای در سر دارد پایگاه اینترنتی کریستین ساینس مانیتور نوشت رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد به جای لغو برجام، تغییراتی در آن ایجاد کند و برای این اقدام به حمایت اروپایی‌ها نیاز دارد. کلمه‌ عجیبی که رهبر کره شمالی درباره ترامپ به کار برد! استفاده کیم جونگ اون از یک واژه قدیمی انگلیسی برای اشاره به دونالد ترامپ، جنجال زیادی در میان انگلیسی‌زبان‌ها به پا کرده است. کفش‌های پاشنه‌بلند ملانیا؛ دستاویز جدید ترامپ برای حمله به رسانه‌ها!+ تصاویر سه هفته پس از انتقاد‌های گسترده از کفش‌های جنجالی ملانیا ترامپ در بازدید از مناطق سیل‌زده، دونالد ترامپ به دفاع از او پرداخت. جوراب‌های نخست‌وزیر کانادا دوباره خبرساز شد نخست وزیر کانادا با پوشیدن جوراب شخصیتی در جنگ ستارگان در مرکز تجارت شهر نیویورک باعث ایجاد غوغا در رسانه‌های اجتماعی شده است. روایت متفاوت مقامات کُرد در خصوص به تعویق افتادن همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق در حالیکه فرزند جلال طالبانی از به تعویق افتادن همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق خبر داده بود، شورای عالی برگزاری این همه‌پرسی گفته وی را تکذیب کرد. کدام کشور می‌تواند آتش بحران ایجاد شده در شبه‌جزیره کره را خاموش کند؟ مدیر شورای آتلانتیک در مصاحبه با الجزیره انگلیسی...
 • قطعیت معامله عمده شرکت بانک ملت
 • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ بر اساس گزارش معاونت بازار، امروز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۷.۰۱ - تعداد ۶۸۳.۹۲۳.۷۵۷ سهم معادل ۱.۳۶ درصد از سهام شرکت بانک ملت به ارزش ۸۵۵ میلیارد ریال که توسط شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم ۱۲۵۰ ریال، در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۱ انجام شده بود، پس از احراز شرایط قطعی شد.
 • صادرات عمده کالاهای تولیدی مراغه به خارج
 • 358 میلیارد و 181 میلیون ریال کالا از گمرک مراغه به خارج از کشور صادر شد . حیدر جلال زاده ، رئیس گمرک مراغه گفت : این کالا ها شامل انواع شیشه جام ، آینه ، کربنات سدیم ، سولفات آمونیوم و خشکبار در نیمه نخست امسال به 18 کشور جهان از جمله ترکیه ، گرجستان و افغانستان صادر شده است .مراغه یکی از قطب های تولید شیشه و کربنات سدیم در کشور است و سالانه نزدیک به 400 هزار تن انواع شیشه و کربنات سدیم در این شهرستان تولید و علاوه بر مصرف داخلی ، بخشی از آن به خارج صادر می شود .با راه اندازی کارخانه کربنات سدیم در مراغه از سال 82 ، ایران از واردات این محصول که مواد اصلی کارخانه های شیشه سازی و شوینده های بهداشتی است ، بی نیاز شده است .
 • سربازان بخش عمده ای از نیروی انسانی نیروهای مسلح را تامین می کنند تصاویر
 • جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه سربازان در نیروهای مسلح گفت: سربازان بخش عمده‌ای از نیروی انسانی نیروهای مسلح را تامین می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سردار موسی کمالی بعدازظهر امروز در تجلیل از سربازان نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز سرباز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز ماه محرم جایگاه سربازی در نیروهای مسلح را مهم دانست و با اشاره به رشادت‌های سربازان در هشت دفاع مقدس اظهار داشت: سربازان در هشت سال دفاع مقدس دوشادوش دیگر رزمندگان فداکاری کردند و حماسه‌ها آفریدند.وی با بیان اینکه خدمت سربازی جایگاه مقدسی دارد افزود: خدمت سربازی یکی از بهترین دوران‌های زندگی است و لباس سربازی مقدس و این خدمت ارزشمند است.جانشین منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح، حماسه‌آفرینی سربازان همدوش دیگر رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد:بسیاری از سربازان زمان جنگ به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حاضر و آماده جانفشانی برای حفظ اسلام و میهن خود بودند و فیض عظیم شهادات نائل آمدند.سردار کمالی با اشاره به جایگاه سربازان در نیروهای مسلح گفت: سربازان بخش عمده‌ای از نیروی انسانی نیروهای مسلح را تامین می‌کنند.وی با اشاره به نام‌گذاری روز سرباز در هفته دفاع مقدس بیان کرد: در ارائه پیشنهاد به مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری روزی بنام روز سرباز، معظم‌له تمام روزها را روز سرباز دانستند و بر این اساس دومین روز از هفته دفاع مقدس برای پاسداشت و قدردانی از ایثارهای سربازان، به نام روز سرباز نام‌گذاری شد.در این مراسم از سربازان نمونه نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر تجلیل شد.انتهای پیام/ R41363/P41362/S6,53/CT11
 • دمای هوا در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی
 • پیش بینی دمای هوای امروز شنبه 1 مهر ۱۳۹۶ در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، دمای هوا در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی کهگیلویه وبویراحمد به شرح زیر پیش بینی شده است.یاسوج ° 30، ° 10دهدشت ° 38، ° 16 امام زاده جعفر ° 39، ° 16دوگنبدان ° 39، ° 20 سی سخت ° 26، ° 14لیکک ° 40، ° 27
 • کیفیت و بهداشت آب شرب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد کنترل می شود
 • مدیرعامل آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: وضعیت کیفیت و بهداشت آب شرب شهرهای این استان به طور مستمر کنترل شده و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدعلی لدنی‌نژاد عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنترل کیفی و بهداشت آب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد به صورت مداوم در حال انجام بوده ودر سال 96 بیش از 1600مورد آزمون شیمیایی آب از شبکه توزیع و مخازن آب شرب شهرهای استان انجام شده است.مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین مدت بیش از 650 مورد آزمون باکترولوژی و بیش از 850 مورد آزمون هتروتروف در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب استان انجام گرفته است.لدنی‌نژاد از رشد 23 درصدی پایش عوامل شیمیایی آب شرب در شهرهای استان طی چهار سال اخیر خبر داد و گفت: شاخص پایش عوامل شیمیایی از 70 درصد در مهرماه سال 62 به 93درصد در مهر ماه 96 رسیده است.وی تجهیز و بروزرسانی آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب استان، از جمله آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفای استان را از دلایل رشد پایش عوامل شیمیایی آب شهرهای استان دانست و گفت: علاوه بر این تلاش شد با جذب نیروهای متخصص وکاربلد در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب سرعت و دقت آزمایشات افزایش یابد.لدنی‌نژاد هرگونه بحث آلودی آب در شهرهای کهگیلویه و بویراحمدرا رد کرد و گفت: آب شرب شهرهای این استان به طور مداوم و مستمر کنترل می‌شود و تاکنون هیچ موردی مبنی بر آلودگی آب وجود نداشته است.انتهای پیام/ R41452/P41362/S6,69/CT11
 • برپایی نماز عبادی سیاسی جمعه در شهرهای استان مرکزی
 • مردم سایر شهرهای استان مرکزی هم پای خطبه های عبادی سیاسی خطیبان جمعه نشستند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اراک ؛ حجت الاسلام کرامتی خطیب جمعه دلیجان با توجه به آغاز سال تحصیلی وظیفه ی معلمین را پرورش و تعلیم نسلی با امید و با ایمان عنوان کردو گفت پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی در دست این آینده سازان است که باید درست و دقیق به علم آموزی بپردازند/ .................... حجت السلام ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه زرندیه با توجه به سخنان سخیف رییس جمهور آمریکا گفت :رئیس جمهور امریکا از جایگاه سازمان ملل ،ملتی مثل ملت ایران را که بزرگ شده مکتب امام حسین (ع) است را تهدید می کند در حالی که ملت ما ایستادگی در برابر ظلم را از مکتب امام حسین آموخته است و مقابل هر مستکبری با قدرت ایستاده است. ............................ حجت السلام صفاهانی امام جمعه موقت خنداب با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم گفت: عزاداری ها باید انسان ساز و تاثیر گذار انجام شود و سنت های حسنه آن برجسته /تا قشرهای مختلف مردم به خصوص جوانان/ با فلسفه و هدف امام حسین (ع) به صورت کامل آشنا شده و اجازه ورود موضوع های خرافی و غیر واقعی را به مجالس عزاداری امام حسین ندهیم. .................... حجت اسلام موسوی امام جمعه شازند بر اهمیت مسئله ازدواج جوانان تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائل جامعه ما، امر ازدواج جوانان بوده که باید همه بر این امر کمک کنند. ........................ حجت الاسلام ربانی خطیب جمعه محلات با اشاره به ه سخنان سخیف و بی محتوای رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل گفت: واکنش‌های بسیار خوبی را از طرف مسئولین در پاسخ به سخنان جاهلانه و کینه توزانه ترامپ شاهد بودیم. .................................. حجت الاسلام عبدالمحمدی امام جمعه موقت اشتیان گفت: مدافعان حرمی که در سوریه مبارزه میکنند در واقع از مرزهای ما هم...
 • برپایی نماز عبادی سیاسی جمعه در سایر شهرهای استان مرکزی
 • مردم سایر شهرهای استان مرکزی هم پای خطبه های عبادی سیاسی خطیبان جمعه نشستند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اراک ؛ حجت الاسلام کرامتی خطیب جمعه دلیجان با توجه به آغاز سال تحصیلی وظیفه ی معلمین را پرورش و تعلیم نسلی با امید و با ایمان عنوان کردو گفت پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی در دست این آینده سازان است که باید درست و دقیق به علم آموزی بپردازند/ .................... حجت السلام ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه زرندیه با توجه به سخنان سخیف رییس جمهور آمریکا گفت :رئیس جمهور امریکا از جایگاه سازمان ملل ،ملتی مثل ملت ایران را که بزرگ شده مکتب امام حسین (ع) است را تهدید می کند در حالی که ملت ما ایستادگی در برابر ظلم را از مکتب امام حسین آموخته است و مقابل هر مستکبری با قدرت ایستاده است. ............................ حجت السلام صفاهانی امام جمعه موقت خنداب با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم گفت: عزاداری ها باید انسان ساز و تاثیر گذار انجام شود و سنت های حسنه آن برجسته /تا قشرهای مختلف مردم به خصوص جوانان/ با فلسفه و هدف امام حسین (ع) به صورت کامل آشنا شده و اجازه ورود موضوع های خرافی و غیر واقعی را به مجالس عزاداری امام حسین ندهیم. .................... حجت اسلام موسوی امام جمعه شازند بر اهمیت مسئله ازدواج جوانان تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائل جامعه ما، امر ازدواج جوانان بوده که باید همه بر این امر کمک کنند. ........................ حجت الاسلام ربانی خطیب جمعه محلات با اشاره به ه سخنان سخیف و بی محتوای رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل گفت: واکنش‌های بسیار خوبی را از طرف مسئولین در پاسخ به سخنان جاهلانه و کینه توزانه ترامپ شاهد بودیم. .................................. حجت الاسلام عبدالمحمدی امام جمعه موقت اشتیان گفت: مدافعان حرمی که در سوریه مبارزه میکنند در واقع از مرزهای ما هم...
 • دود چالش بیمه و فیزیوتراپی به چشم چه کسانی می رود
 • فرارو- خدمات فیزیوتراپی جزو بسته بیمه پایه سلامت است و باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده شود. اما پرداخت‌های‌ سازمان‌های بیمه به مراکز فیزیوتراپی مدت طولانی است که به تاخیر افتاده است و در گردش مالی این مراکز اخلال ایجاد کرده‌است.به گزارش فرارو، به نظر می‌رسد ناهماهنگی بین سازمان‌های بیمه و مراکز فیزیوتراپی - به عنوان مراکزی که بیشترین مراجعه کننده خود را دربین قشر معلول و جانباز دارند - به نوعی موجب نارسایی در هدف طرح تحول سلامت هم شده است، طرحی که از ۱۵ اردیبهشت ۹۳ به مرحله اجرا درآمد و به عنوان ضامنی برای محافظت از مردم بویژه قشرآسیب پذیر و کم‌درآمد جامعه در قبال هزینه‌های حوزه سلامت معرفی شد. زیرا حمایت از مراجعین به مراکز فیزیوتراپی نیازمند به‌روز رسانی تجهیزات و ارتقا کیفیت خدمات است که همگی مستلزم گردش مالی مطلوب این مراکز است.نگرانی از بلاتکلیفی وضعیت بیمه‌ها و فیزیوتراپی و پیامدهای ناشی از آن در حوزه سلامت هشدارهای پیاپی فیزیوتراپیست‌ها را به دنبال داشته‌است. مثلا: رییس انجمن فیزیوتراپی ایران (دکتر محمدعلی محسنی بندپی) در نشست خبری بیست و هفتمین کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی ایران که اردی‌بهشت ۹۵ برگزار شد با صراحت اعلام کرد پوشش بیمه‌های پایه در حوزه توان‌بخشی به هیچ عنوان پاسخگوی درمان‌های فیزیوتراپی مردم نیست و بیشتر شبیه به یک شوخی است! چند ماه بعد هم بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران هشدار داد که بدهی‌ بیمه‌ها باعث شده مراکز فیزیوتراپی در کشور دچار بحران شوند و تداوم این وضعیت منجر به قطع همکاری این مراکزبا بیمه‌ها خواهد شد و کلینیک‌ها چاره‌ای جز دریافت آزاد هزینه خدمات خود نخواهند داشت.اما با گذشت یک سال از هشدارهای مکرر فیزیوتراپیست‌ها، همچنان انجمن فیزیوتراپی به دنبال وصول مطالبات انباشته شده خود از سازمان‌های بیمه‌گر است و البته هنوز راه به جایی نبرده‌است.در همین خصوص دکتر عارف سعیدی رییس انجمن فیزیوتراپی شعبه تهران در گفتگو با فرارو ضمن گلایه از...
 • علی کریمی تیم عربستانی را به چالش کشید
 • سخنان ستاره سابق تیم فوتبال پرسپولیس قبل از دیدار پرسپولیس برابر الهلال بازتاب زیادی در رسانه‌های سعودی داشت. خبرگزاری ‌ایسنا: علی کریمی، ستاره سابق پرسپولیس و تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران قبل از دیدار سرخ پوشان برابر الهلال عربستان سخنانی را بر زبان آورد که بازتاب زیادی در رسانه‌های عربی داشت و ظاهرا به مذاق سعودی‌ها خوش نیامده است.کریمی در سخنانی که در صفحه توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب داشت، گفت: در کل سطح فوتبال ایران نسبت به فوتبال عربستان بالاتر است و بر این باور هستم که الهلال نمی‌تواند حریف خطرناکی برای پرسپولیس باشد.این اظهارات علی کریمی در سایت‌ها و روزنامه عربستانی بازتاب زیادی داشت. سایت لوما نیوز نوشت: بازیکن ایرانی الهلال را به چالش کشید و بر این باور است که نماینده عربستان حریف خطرناکی برای پرسپولیس نیست و تیم ایرانی به فینال صعود خواهد کرد.دیدار رفت دو تیم فوتبال پرسپولیس و الهلال سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود و دیدار برگشت هم 25 مهر ماه برگزار خواهد شد.
 • مهم ترین موانع و چالش های پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری
 • رویداد۲۴-رئیس جمهوری امروز زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به‌صدا درآورد تا 13 میلیون دانش‌آموز رسماً سال تحصیلی جدید 97-96 را آغاز کنند. آن‌طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند امسال قرار است سال ارتقای آموزش و پرورش به دور از آزمون و خطاهای سال‌های قبل باشد و در این میان هم سند تحول بنیادین با سرعت بیشتری اجرایی شود. البته تدوین کتاب‌های درسی جدیدالتألیف پایه یازدهم و چاپ و توزیع کتب درسی تمام مقاطع تحصیلی، احداث فضای آموزشی جدید، ساماندهی نیروی انسانی، تسهیل ثبت‌نام اتباع خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی برای ورود معلمان جدید به مدارس از جمله اقداماتی است که برای سال تحصیلی جدید انجام شده است، با این حال آن‌طور که مسئولان وزارت آموزش و پرورش می‌گویند در دوره ابتدایی و متوسطه چالش‌های بسیاری دارند.امسال در دوره ابتدایی، حدود 8 میلیون دانش‌آموز وارد مدرسه می‌شوند که بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش 60 درصد کل دانش‌آموزان را شامل می‌شود؛ موضوعی که معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به آن اشاره می‌کند. رضوان حکیم‌زاده در گفت‌و‌گو با «ایران» در مورد مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه ابتدایی می‌گوید: «از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ما در دوره ابتدایی، پیگیری برای تضمین امکان دسترسی همه کودکان در سن مدرسه به فرصت تحصیل است. امسال با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور صدور کارت حمایت تحصیلی برای کودکان فاقد اوراق هویت و همچنین ایجاد تحصیلات لازم برای ثبت‌نام کودکان اتباع شاهد حضور تعداد بیشتری از کودکان در مدارس هستیم. وی تأکید می‌کند: تاکنون بیش از 403 هزار نفر از کودکان اتباع در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند.همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر بازماندگی از تحصیل خصوصاً ترک تحصیل دختران و تلاش برای بازگرداندن آنها به مدارس در 4 استان محروم جزو برنامه‌های معاونت ابتدایی است. فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل دانش‌آموزان عشایر خصوصاً دختران برای ما در...
 • چالش های مهم صنعت پتروشیمی/بلاتکلیفی و هرج و مرج در هدایت کلان
 • به نظر می رسد صنعت پتروشیمی ایران، انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج‎ومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی آرا طی گزارشی تحت عنوان «تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی این مسئله، پرداخته است که متن کامل این گزارش از نظر گرامی تان می گذرد: صنعت پتروشیمی، دومین صنعت کشور است که به علت منابع غنی گاز در ایران هرساله میلیاردها دلار درآمد ارزی برای این مملکت به ارمغان می‌آورد. این صنعت با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور و نیز دسترسی به آب‌های آزاد، یکی از مزیت‌های رقابتی کشور در صنایع مادر است. از سوی دیگر، این صنعت با برخورداری از طیف وسیعی از فناوری‌ها و فرآیندها، مناسب‌ترین گزینه برای تکمیل زنجیره ارزش منابع هیدروکربوری و کاهش خام‌فروشی منابع ملی کشور است. ظرفیت تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی، قریب به ۶۰ میلیون تن است که مقرر شده با راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای به ۱۲۰ میلیون تن افزایش یابد که این امر به میزان چشمگیری بر درآمد کشور خواهد افزود. چنین صنعتی با شرایط بالفعل و بالقوه آن، نیازمند رویکردی نوین و مطابق با احتیاج‌های زمانی خود است. ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، مزیت‌هایی دارد که می‌توان به‌صورت خلاصه به مواردی از جمله دسترسی به منابع غنی گاز، میعانات گازی و همچنین خوراک پتروشیمی با قیمت مناسب، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در سواحل خلیج‌فارس، موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، نیروی انسانی باتجربه و متخصص اشاره کرد. صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی با در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیرنفتی کشور و نیز داشتن ظرفیت‌های بالا در انتقال فناوری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال در دوران ساخت...
 • اشتغال و تولید مهم ترین چالش استان قزوین
 • استاندارقزوین گفت: مهمترین مشکل کنونی کشور و استان تولید و اشتغال است که با فعال کردن بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری باید برای حل آنها برنامه ریزی شود به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, عبدالمحمد زاهدی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: باید از همه امکانات و ظرفیت های موجود برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی وبیکاری اقدام کنیم .زاهدی درخصوص واحدهایی که برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی کنند و واحدهای که انحراف از تسهیلاتی دریافتی دارند افزود : باید در قالب کارگروهی این وضعیت را تعیین تکلیف شود.استاندار از سازمان صنعت، معدن و تجارت ، تشکل های بخش خصوصی و استانداری خواست موضوع فرسودگی و بازاریابی محصولات بخش صنعت و کشاورزی را بررسی کنند تا برای رفع انها اقدام شود .علی پرزحمت، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هم در ابتدای این جلسه با بیان گزارشی از روند پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: در سالجاری ۴۳واحدتولیدی بیش از ۴۹میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
 • نماینده مردم شادگان در مجلس:شرایط صادرات باید تسهیل شود/ظرفیت سواحل و شهرهای بندری تا امروز بلا استفاده مانده است
 • مجید ناصری‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران سواحل گسترده و ظرفیت بندری است که تا امروز آنطور که باید مورد بهره برداری قرار نگرفته است. ناصری‌نژاد در ادامه گفت: بسیاری از شهرهای بزرگ و تاریخی جهان در کنار آب‌ها و به علت موقعیت بندری آنها ایجاد شدند و توسعه پیدا کردند، در حال حاضر هم کشورهای مختلف اهمیت بسیار زیادی به شهرهای بندری می‌دهند. وی ادامه داد: اما متاسفانه به بسیاری از شهرهای بندری کشور نظیر شادگان، توجهی زیادی نشده است، لذا از سالیان گذشته بحث بندر شادگان و توسعه آن را دنبال کردیم تا باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی هم برای شهرستان و هم استان خوزستان شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایجاد بازارچه‌ها را از عوامل توسعه بنادر قلمداد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بندر برای مردم شادگان مهم‌ترین هدف ما از ایجاد بندر بوده است که با افتتاح فاز اول بازارچه کالای ملوانی و کلنگ زنی فاز دوم به این هدف نزدیک شده‌ایم. نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت صادرات گفت: باید فضایی فراهم کنیم که بنادر ما به بنادر صادراتی تبدیل شوند و شرایط صادرات باید به قدری تسهیل شود که سادگی آن ضرب المثل شود و بگویند راحت ترین کار، صادرات است. انتهای پیام/خ
 • هیچ دستگاه خدمات رسانی نباید واحدهای تولیدی را دچار چالش کند
 • بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: هیچ دستگاه خدمات‌رسانی نباید واحدهای تولیدی را دچار چالش کند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در پنجاه و دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با بیان اینکه سال گذشته در قابل طرح بهین‌یاب حرکت خوبی برای کمک به واحدهای تولیدی در کشور شکل گرفت، اظهار داشت: در این طرح استان‌ها متناسب با نیازهای خود تلاش‌هایی داشتند و هرجا تلاش دقیق و جدی توسط مدیران و با هماهنگی خوب دستگاه‌ها و ورود قاطع سیستم بانکی صورت گرفت، آن استان‌ها کارهای بزرگتری را انجام دادند. وی ادامه داد: استان هرمزگان با داشتن ظرفیت‌ها و امکانات فراوان در حوزه دریا و وجود صنایع بزرگ، باید از حمایت مالی سیستم بانکی، بیشتر برخوردار شود. استاندار هرمزگان افزود: در راستای رفع موانع تولید باید تلاش شبانه‌روزی داشته باشیم و از جمع مدیران استان انتظار داریم در سال جاری در حوزه رفع موانع تولید درخشش قابل توجهی داشته باشند. همتی با تاکید بر اینکه در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات نباید با مانع رو به رو باشیم، اظهار داشت: دستورالعمل‌ها در همه مناطق یکسان است و بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات حمایت از تولید را پرداخت کنند. وی گفت: بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و بخش‌های مختلفی که در درون این کارگروه تعریف می‌شوند هیچ محدودیت منابع مالی نخواهند داشت و طرح‌ها باید ارائه شود تا کار با سرعت انجام شود. استاندار هرمزگان تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی باید فعال شوند تا جهش خوبی در حوزه صنعت و کشاورزی و گردشگری و صنایع دریامحور در استان ایجاد شود. همتی با تاکید بر اینکه روند کارها در استان باید شتاب بگیرد، بیان داشت: شرایط برای فعالیت بخش خصوصی باید فراهم شود و ما برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فرش قرمز پهن می‌کنیم و با تمام توان از آنها حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد....
 • مدیر عامل شرکت گاز استان از پوشش ۹۸ درصدی گاز طبیعی شهرهای استان خبر داد
 • استان‌ها>کهگیلویه و بویراحمد - با حضور نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی ،معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد،مدیر عامل شرگت گاز استان،فرماندار دنا و جمعی از مدیران شهرستان دنا کلنگ زنی طرح گازرسانی به مجموعه روستاهای سادات محمودی شهرستان دنا انجام شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یاسوج،مدیر عامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در آیین کلنگ زنی این پروژه افزود: با تحقق این طرح، روستاهای کله گه، دوراه غماشکه، سرسور، سرتل دینگو، گلچهرآباد، پشت چاه و دزدک از نعمت گاز برخوردار می شوند. خادم خاطر نشان کرد: این طرح با اجرای حدود ۱۶ هزار و ۵۹۲ متر شبکه پلی اتیلن به روش پی سی عملیاتی خواهد شد. خادم بیان داشت: اعتبار این پروژه بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال است. وی افزود: جمعیت تحت پوشش پروژه ۱۱۳۹ نفر در قالب ۲۷۷ خانوار است. مدیرعامل شرکت گاز استان از هدفگذاری برای گازرسانی به ۳۰۲ روستای استان در سال جاری و تا پایان دو سال آینده خبر داد. رحمان خادم در ادامه بیان کرد:به همت دولت تدبیر و امید تا کنون ۱۵ شهر از ۱۷ شهر استان از نعمت گاز برخوردار هستند که عملیات گاز رسانی به دو شهر دیگر تا پایان نیمه اول سال آینده انجام خواهد شد. خادم با اعلام اینکه ۹۸ درصد از خانواده های شهری استان از نعمت گاز برخوردار هستند ،اظهار کرد:تعداد مشترکین گاز شهر استان ۱۲۴ هزار و ۶۷۹ است وتعداد مشترکین گاز روستایی گاز در استان ۴۵ هزار و ۱۱۹ مشترک است که شامل ۵۳ هزار و ۵۸ خانوار و معادل ۷۵ درصد کل روستاههای استان است. 46 کلید واژه‌ها : استان کهگیلویه وبویراحمد -
 • علی کریمی تیم عربستانی را به چالش کشید/بازتاب سخنان جادوگر در رسانه های سعودی
 • سخنان ستاره سابق تیم فوتبال پرسپولیس قبل از دیدار پرسپولیس برابر الهلال بازتاب زیادی در رسانه‌های سعودی داشت. به‌ گزارش ‌ایسنا، علی کریمی، ستاره سابق پرسپولیس و تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران قبل از دیدار سرخ پوشان برابر الهلال عربستان سخنانی را بر زبان آورد که بازتاب زیادی در رسانه‌های عربی داشت و ظاهرا به مذاق سعودی‌ها خوش نیامده است. کریمی در سخنانی که در صفحه توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب داشت، گفت: در کل سطح فوتبال ایران نسبت به فوتبال عربستان بالاتر است و بر این باور هستم که الهلال نمی‌تواند حریف خطرناکی برای پرسپولیس باشد. این اظهارات علی کریمی در سایت‌ها و روزنامه عربستانی بازتاب زیادی داشت. سایت لوما نیوز نوشت: بازیکن ایرانی الهلال را به چالش کشید و بر این باور است که نماینده عربستان حریف خطرناکی برای پرسپولیس نیست و تیم ایرانی به فینال صعود خواهد کرد. دیدار رفت دو تیم فوتبال پرسپولیس و الهلال سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود و دیدار برگشت هم 25 مهر ماه برگزار خواهد شد. انتهای پیام
 • ایران و رمز عملیاتی جدید
 • رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مهمی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از دو واژه فلســفی و جامعه شناختی در تبیین سیاست های نظام بهره گرفتند که قطعاً این دو واژه بخشی از ادبیات سیاسی ایران را تشکیل خواهد داد. قدس آنلاین- رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مهمی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از دو واژه فلســفی و جامعه شناختی در تبیین سیاست های نظام بهره گرفتند که قطعاً این دو واژه بخشی از ادبیات سیاسی ایران را تشکیل خواهد داد. رهبر انقلاب در سخنان خود ضمن پاسخ محکم به یاوه سرایی های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، تأکید کردند که مواضع آمریکا به دلیل قدرت و توانایی در مقابل ایران نیســت، بلکه بــه دلیل ضعف و شکست و عصبانیت است. آیت االله خامنه ای در سخنان خود از یک مقوله فلسفی و جامعه شناختی به عنوان قطب نمای حرکت سیاسی دولتمردان ایران بهره گرفتند و آن «پای قدرتمند و عصای بیگانه» است. این دو واژه که مفهوم فلســفی و کلامی دارد، بیانگر شــرایط موجود جامعه و پاسخی کاملاً فلسفی به کسانی اســت که از عصای بیگانه به جای استفاده از پای قدرتمند خود که یک ودیعه و عضوی الهی است، بهره می گیرند. مفهوم عصای بیگانه این اســت که این عصا هرگز نمی تواند در شــرایط ســخت حرکتی، انســان را در برابر توفان های سهمگین به سر منزل مقصود برساند. تکیــه بر عصای عاریتی بیگانه، اوج ســادگی سیاسی است؛ زیرا در جایی که انسان یک عضو قدرتمندی مانند پای طبیعی داشــته باشد، نیازمند استفاده از عصای بیگانگان نیست. این امر در واقع یک نقشه راه جدیدی است که رهبر انقلاب اسلامی در کلام فلسفی خود برای دولتمردان ایران ترســیم کرد و دولت باید بر اساس این نقشه راه جدید، سیاست های دفاعی و بین المللی خود را تعریف کند. دولتمردان ایران باید از...
 • ایران هم امتیاز جدید می خواهد
 • تین‌نیوز | نیویورک یک‌ روز دیگر را با برجام به شب رساند. در حاشیه روزهای پرتردد و ترافیک این شهر، وزرای خارجه ایران و کشورهای ١+٥ یک‌بار دیگر دور هم جمع شدند تا نقایص اجرای این توافق را بررسی کنند. به گزارش روزنامه شرق، این دورهم‌نشینی البته با نشست قبل که بعد از اجرای برجام برگزار شده ‌بود، یک تفاوت اساسی داشت؛ چند عضو این نشست تغییر کرده بودند؛ جای «جان کری» دموکرات، وزیر خارجه پیشین آمریکا، «رکس تیلرسون» جمهوری‌خواه نشسته بود و به‌جای «وندی شرمن»، زن سپیدموی مذاکرات هسته‌ای، «نیکی هیلی»، سفیر تندرو جمهوری‌خواه واشنگتن در سازمان ملل، مستقر شده ‌بود. «لوران فابیوس»، وزیر خارجه فرانسه در زمان مذاکرات هسته‌ای، نیز جایش را به «ژان ایو لودریان» داده بود. به‌جای «فیلیپ هاموند»، وزیر خارجه انگلیس در دوران مذاکرات، هم «بوریس جانسون» آمده که البته در این نشست حاضر نشده و یکی از معاونانش در جلسه حاضر شده ‌بود. موضوع جلسه البته بدعهدی‌های آمریکا بود و حرف‌وحدیث‌هایی که ترامپ در این مورد می‌زند که قصد دارد در اکتبر پایبندی ایران به برجام را تأیید نکند. جلسه عصر چهارشنبه به وقت نیویورک، یک‌ساعت‌ونیم به طول انجامید و به ریاست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شد. موگرینی همچنان بزرگ‌ترین مدافع برجام در این جلسه بود و امکان هرگونه مذاکره مجدد بر سر این توافق را رد کرد. مسائل دیگر، مذاکره دیگر به گزارش ایسنا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست وزرای خارجه کشورهای ١+٥ و ایران در جمع خبرنگاران تأکید کرد که نیازی به مذاکره دوباره در مورد برجام نیست. موگرینی گفت که آمریکا پایبندی ایران به برجام را قبول کرده است. هیچ نیازی برای تغییر توافق هسته‌ای نیست. موگرینی ادامه داد: دیداری صریح و رک داشتیم. همه طرف‌ها توافق داشتند که همه، همان‌طور که آژانس تأیید کرده، به تعهدات خود پایبند بوده‌اند. وی خاطرنشان کرد...
 • فاجعه جدید در راه فوتبال ایران
 • پرونده شکایت آندرانیک تیموریان و کاوه رضایی از باشگاه استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ممکن است کار دست این باشگاه بدهد و تبعات بد و سنگینی به همراه خود داشته باشد.هرچند اخیرا مدیران تیم بحران‌زده استقلال در مصاحبه‌های خود تاکید کرده‌اند مشکل پرونده تیموریان و رضایی را با پرداخت حق‌وحقوق آنها حل کردند اما منابع موثق خبری به خبرنگار میزان اطلاع دادند احتمال اینکه AFC تصمیم بگیرد تحقیقاتی گسترده از اسناد و مدارک و گزارش‌های ارائه شده از سوی این باشگاه انجام بدهد زیاد است!ماجرا از این قرار است که در جریان شکایت رضایی و تیموریان به نهاد حاکم بر فوتبال آسیا، AFC در مرحله اول نامه‌نگاری خود موضوع شکایت این دو بازیکن و عدم پرداخت حقوق آنها را با استقلال در میان می‌گذارد. در همان مقطع گویا استقلال در واکنش اولیه هرگونه بدهی به این دو بازیکن را رد می‌کند اما با سخت‌گیری وکلای تیموریان و رضایی، مسوولان AFC جزئیات قرارداد دو بازیکن ایرانی را بررسی می‌کنند و سپس از مدیران باشگاه استقلال می‌خواهند اگر مدرکی دال بر تسویه حساب کامل با این دو فوتبالیست مشهور دارند ارائه دهند.در این میان کنفدراسیون فوتبال آسیا وقتی متوجه می‌شود که ادعای دو بازیکن ایرانی کاملا درست بوده عملا با استناد به مفاد قانون استقلال را مجبور با پرداخت بدهی‌اش به رضایی و تیموریان می‌کند. به همین ترتیب رایزنی‌هایی با وکلای تیموریان و رضایی انجام می‌شود و در نهایت باشگاه استقلال مجبور می‌شود که پول آنها را پرداخت کند.بعد از این کار روابط بین‌الملل استقلال و وکلای حقوقی باشگاه فیش واریزی و اسناد تسویه حساب با شاکیان داخلی خود در شرایطی به AFC ارسال می‌کنند که در ابتدا هرگونه بدهی به کاوه و آندو را تکذیب کرده بودند! همین رفتار البته باعث شک مسئولان مربوطه کنفدراسیون فوتبال آسیا به پشت پرده فعالیت‌های باشگاه استقلال شده است.مسئله نگران‌کننده اما جایی است که اخیرا...
 • تلویزیون اسرائیل:موشک خرمشهر چالش پیچیده تری برای سامانه دفاع موشکی ماست
 • یکی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی در واکنش به آزمایش موشک جدید ایران اعلام کرد این موشک چالش پیچیده‌تری برای سامانه دفاع موشکی اسرائیل است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با نشان دادن تصاویری از آزمایش موشک خرمشهر ایران که بردی دوهزار کیلومتری دارد اعلام کرد: موشک بالستیک خرمشهر ایران، چالش پیچیده تری برای سامانه رهگیری موشک (گنبد آهنین) ما (رژیم صهیونیستی) به شمار می‌رود.سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه طی سخنانی دیروز جمعه در حاشیه برگزاری رژه نیروهای مسلح در تهران، درباره رونمایی از موشک خرمشهر گفت: این موشک، دستاورد جدیدی است که وزارت دفاع برای سپاه ساخته است.وی افزود: موشک خرمشهر 2000 کیلومتر برد دارد و قابلیت حمل کلاهک 1800 کیلوگرمی داراست و می تواند به جای یک کلاهک، چند کلاهک حمل کند.انتهای پیام/ R36447/P36447/S8,90,95/CT10
 • ترامپ و ایده های جدید برای ایران
 • روزنامه آفرینش نوشت:صحبت‌ها و اظهارات ترامپ در سازمان ملل برعليه كشورمان و ديگر موضوعات و بحران‌هاي جهاني، نشان داد كه ايالات متحده در مقطع فعلي همچون ادوار گذشته استراتژي بلند مدتي براي مواجهه با مشكلات جاري در دنيا ندارد. ترامپ نه همچون اوباما ازشم سياسي برخوردار است و نه قادر به ايجاد هم افزايي بين المللي درجهت اهداف آمريكاست.اين موضوع را مي‌توان در روابط و موضع گيري‌هاي متحدان اروپايي آمريكا مشاهده كرد. ترامپ در سازمان ملل، برجام را يكي از بدترين توافقات آمريكا دانست كه بايد تغيير و يا اصلاحاتي داشته باشد. اما اين رويكرد ترامپ درحالي است كه صدراعظم بزرگترين قدرت اقتصادي اروپا يعني آلمان، توافق هسته‌اي با ايران (برجام) را الگويي مدرن براي حل و فصل مشكلات بين المللي همچون بحران كره شمالي مي‌داند. همچنين اظهارات خانم موگريني به عنوان سخنگوي سياسي اتحاديه اروپا نماينگر مخالفت‌هاي اروپا با مواضع ترامپ مي‌باشد.لذا مشاهده مي‌شود كه رويكرد ترامپ در همراهي متحدان اروپايي براي برهم زدن برجام بي فايده بوده، چرا كه ايران هربار از امتحانات آژانس انرژي اتمي نمره قبولي مي‌گيرد و صحت تعهدات برجامي را به جهان نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد با شكست اين رويكرد، آمريكا جهت گيري اتاق فكرهاي سياست خارجي خود را به تحولات پيراموني ايران متمركز كرده باشد.دراين فرض، آمريکا به طور مستقيم برجام را نشانه نمي گيرد، بلکه به طور غير مستقيم سعي خواهد کرد طرفداران اروپايي برجام را در مورد اين توافق دچار ترديد کند. در حقيقت امريکا با تاکتيک جديد سعي دارد ثابت کند که روح برجام توسط ايران در خارج از مرزهاي اين كشور و تحولات منطقه نقض مي شود و از اين طريق کنگره و اروپا را متقاعد به خروج از برجام کند.هدف اين تاکتيک، افزايش فشار بر تهران براي مهار برنامه موشکي بالستيکي ايران و حمايت آن کشور از گروه هاي شبه نظامي در منطقه و نيز برخورد با...
 • منع سفر جدید ترامپ علیه اتباع ایران
 • دولت آمریکا در صدد است فرمان منع سفر به آمریکا برای اتباع چند کشور مسلمان از جمله ایران را با یک دستور اجرایی جدید جایگزین کند. به گزارش مشرق، وزارت امنیت داخلی آمریکا، یک فرمان منع مسافرت جدید آماده کرده که قرار است جایگزین فرمان قبلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شود. رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند دولت این کشور احتمالاً فرمان قبلی که ورود اتباع شش کشور مسلمان، از جمله ایران به خاک آمریکا را برای یک بازه زمانی مشخص ممنوع می‌کرد را با یک فرمان اجرایی هدفمندتر و سخت‌گیرانه‌تر جایگزین خواهد کرد. در فرمان منع مسافرت قبلی که از روز 30 ژوئن اجرایی شد، اتباع 6 کشور ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن برای یک دوره زمانی 90 روزه از ورود به خاک آمریکا منع شدند. این فرمان همچنین ورود مهاجران رابرای یک دوره 120 روزه محدود می‌کند. مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند که فرمان اجرایی جدید کشورهای بیشتری را هدف گرفته‌اند. آنها اشاره‌ای به نام کشورهایی که به فهرست قبلی اضافه شده‌اند نکرده‌اند. علاوه بر این، در فرمان جدید، دستورالعمل‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که شدت آنها برای هر کشور متفاوت است. روزنامه «ایندیپندنت» به توصیف جزئیاتی از فرمان منع مسافرت جدید و موارد تغییر احتمالی آنها با فرمان قبلی پرداخته که در زیر آورده شده‌اند. اتباع کشورهای هدف با چه محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند؟ با آنکه سخن گفتن ازجزئیات دقیق فرمان اجرایی جدید هنوز عجولانه است، اما به نظر می‌رسد دولت ترامپ آماده اعمال روال‌های سخت‌گیرانه‌تری برای افرادی است که از برخی کشورهای خاص قصد مسافرت به آمریکا را دارند. یک مقام دولت ترامپ گفت که شدت محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشورها به همکاری آنها با دستورات امنیتی آمریکا،میزان تهدیدی که واشنگتن از آن کشورها احساس می‌کند و متغیرهای دیگر بستگی خواهد داشت. دولت آمریکا برای اتباع این کشورها، فرایندهای...
 • سفیر جدید ایران در فرانسه کار خود را آغاز کرد
 • به گزارش ایلنا، ابولقاسم دلفی، سفیر جدید ایران در فرانسه با ورود به پاریس روز گذشته کار خود را آغاز کرد. دلفی پیش از این مدیرکلی بخشاروپای وزارت امور خارجه را برعهده داشت. ویهمچنین سابقه سفارت ایران در صربستان (بلگراد) را در کارنامه کاری خود دارد.